Uitgaven

8,65%

€ 3.411.369

8,65% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 228.236

0,61% Complete

Saldo

158,93%

€ 3.183.133

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

8,65%

€ 3.411.369

8,65% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 228.236

0,61% Complete

Saldo

158,93%

€ 3.183.133

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4 Musea drs. T.C. Segers MBA
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media drs. T.C. Segers MBA
5.7 Openbaar groen en recreatie mr. A. Mussche en ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregels sportsubsidies
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal

Ambities en activiteiten

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportac­commodaties in alle kernen faciliteren.

Bewegen in de openbare ruimte

Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweegvoorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.

Culturele vormingsactiviteiten

Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en vereni­gingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Entree Staphorst

De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Stap­horst en de Museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voort­varend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwer­king met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de  gemeente.

Verblijf en recreatie

We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Indicatoren

% niet sporters van 19 jaar en ouder

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Meerjarenraming 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023
Lasten 3.020.732 3.437.214 3.411.369 3.277.999 3.288.494 3.332.423
Baten -184.012 -230.276 -228.236 -225.524 -228.908 -232.340
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.836.720 3.206.938 3.183.133 3.052.475 3.059.587 3.100.083
Stortingen 275.056 0 115.000 115.000 115.000 115.000
Onttrekkingen -237.179 -394.000 -313.076 -249.654 -254.891 -257.616
Mutaties reserves 37.877 -394.000 -198.076 -134.654 -139.891 -142.616

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 172 van € 2.813 tot € 2.985. De belangrijkste oorzaken zijn:    
Hoger lasten: Loonkosten taakveld  Openbaar groen en Recreatie € 78. Onderhoud en aanschaf inventaris gymlokalen en sporthal  € 24. Onderhoud wijkgroen € 42.  Beheer bomen binnen bebouwde kom € 25.   € 169

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 09-01-2020

Inhoud