Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbieding en leeswijzer
    1. Blz. 5 Aanbieding en voorstel
    2. Blz. 6 Leeswijzer
   2. Blz. 7 Samenvatting
    1. Blz. 8 Overzicht resultaat per programma
    2. Blz. 9 Financiële samenvatting
   3. Blz. 10 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
    1. Blz. 11 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 12 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 13 Arbo/werkomstandigheden
     2. Blz. 14 Informatiemanagement
    3. Blz. 15 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 16 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   4. Blz. 17 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 18 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 19 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 20 Ondermijning
    3. Blz. 21 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 22 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
   5. Blz. 23 Programma 2 - Verkeer en vervoer
    1. Blz. 24 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 25 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 26 Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan
     2. Blz. 27 Verplaatsen op- en afritten A28
     3. Blz. 28 Treinstation Staphorst
     4. Blz. 29 Verkeersafwikkeling en -veiligheid
     5. Blz. 30 Fietspadenplan
    3. Blz. 31 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 32 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   6. Blz. 33 Programma 3 - Economie en ondernemen
    1. Blz. 34 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 35 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 36 Dynamisch winkelhart
     2. Blz. 37 Bedrijventerreinen ontwikkelen
     3. Blz. 38 Hart voor landbouw
    3. Blz. 39 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 40 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   7. Blz. 41 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 42 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 43 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 44 Theorie en praktijk in balans
    3. Blz. 45 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 46 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   8. Blz. 47 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 48 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 49 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 50 Uitvoering Beweeg & Sport akkoord
     2. Blz. 51 Efficiëntere inrichting en samenwerking welzijn, cultuur en sport
     3. Blz. 52 Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst
     4. Blz. 53 Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden
     5. Blz. 54 Revitalisering recreatieparken
     6. Blz. 55 Pilot langjarig landschapsbeheer
    3. Blz. 56 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 57 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   9. Blz. 58 Programma 6 - Sociaal domein
    1. Blz. 59 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 60 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 61 Invoering nieuwe inburgeringswet
     2. Blz. 62 Optimaliseren voorliggende voorzieningen Sociaal Domein
     3. Blz. 63 Kostenbeheersing WMO/Jeugd
     4. Blz. 64 Reestmond
     5. Blz. 65 Vroegsignalering schulden
    3. Blz. 66 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 67 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   10. Blz. 68 Programma 7 - Gezondheid en milieu
    1. Blz. 69 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 70 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 71 Positieve gezondheid
     2. Blz. 72 Programma Energie & Klimaat
     3. Blz. 73 Klimaatadaptatie en circulaire economie
    3. Blz. 74 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 75 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   11. Blz. 76 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
    1. Blz. 77 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 78 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 79 Ontwikkeling woningbouw
     2. Blz. 80 Omgevingswet
     3. Blz. 81 Pilot circulair energielandschap
    3. Blz. 82 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 83 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
   12. Blz. 84 Programma 9 - Overhead
    1. Blz. 85 Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 86 Wat hebben wij bereikt?
     1. Blz. 87 Financieel gezond
     2. Blz. 88 Loonsom-/formatiesturing
     3. Blz. 89 Rechtmatigheidsverklaring
     4. Blz. 90 Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing
     5. Blz. 91 Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis
     6. Blz. 92 Verbeteren gebouwenbeheer
    3. Blz. 93 Wat heeft het gekost?
    4. Blz. 94 Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
   13. Blz. 95 Samenvatting financiële positie
    1. Blz. 96 Financiële positie
   14. Blz. 97 Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2021
    1. Blz. 98 Baten en lasten 2021
    2. Blz. 99 Stortingen en onttrekkingen 2021
    3. Blz. 100 Resultaat 2021
   15. Blz. 101 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021
    1. Blz. 102 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
     1. Blz. 103 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
     2. Blz. 104 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 105 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 106 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    2. Blz. 107 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 108 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
     2. Blz. 109 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 110 Toevoeging/onttrekking aan reserves
     4. Blz. 111 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    3. Blz. 112 Programma 2 - Verkeer en vervoer
     1. Blz. 113 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
     2. Blz. 114 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 115 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 116 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    4. Blz. 117 Programma 3 - Economie en ondernemen
     1. Blz. 118 Programma 3 - Economie en ondernemen
     2. Blz. 119 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 120 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 121 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    5. Blz. 122 Programma 4 - Onderwijs
     1. Blz. 123 Programma 4 - Onderwijs
     2. Blz. 124 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 125 Toevoeging/onttrekking aan reserves
     4. Blz. 126 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    6. Blz. 127 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     1. Blz. 128 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     2. Blz. 129 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 130 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 131 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    7. Blz. 132 Programma 6 - Sociaal domein
     1. Blz. 133 Programma 6 - Sociaal domein
     2. Blz. 134 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 135 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 136 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    8. Blz. 137 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
     1. Blz. 138 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
     2. Blz. 139 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 140 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 141 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    9. Blz. 142 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     1. Blz. 143 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
     2. Blz. 144 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 145 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)
     4. Blz. 146 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    10. Blz. 147 Programma 9 - Overhead
     1. Blz. 148 Programma 9 - Overhead
     2. Blz. 149 Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
     3. Blz. 150 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
     4. Blz. 151 Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
    11. Blz. 152 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 153 Algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 154 1 | Lokale heffingen
     3. Blz. 155 2 | Algemene uitkeringen
     4. Blz. 156 3 | Dividend
     5. Blz. 157 4 | Saldo financieringsfunctie
     6. Blz. 158 5 | BTW-compensatiefonds
     7. Blz. 159 6 | Overhead
    12. Blz. 160 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 161 Vennootschapsbelasting
    13. Blz. 162 Onvoorzien
     1. Blz. 163 Onvoorzien
    14. Blz. 164 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen
     1. Blz. 165 Toevoegingen en onttrekkingen reserves
     2. Blz. 166 Analyse begrotingsafwijkingen
     3. Blz. 167 Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000)
     4. Blz. 168 Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)
    15. Blz. 169 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
     1. Blz. 170 WNT-verantwoording 2021 Gemeente Staphorst
   16. Blz. 171 Balans per 31 december 2021
    1. Blz. 172 Balans per 31 december 2021
   17. Blz. 173 Toelichting op de balans per 31 december 2021
    1. Blz. 174 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 175 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    2. Blz. 176 Vaste activa
     1. Blz. 177 A | Materiële vaste activa
     2. Blz. 178 B | Financiële vaste activa
    3. Blz. 179 Vlottende activa
     1. Blz. 180 A | Voorraden
     2. Blz. 181 B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
     3. Blz. 182 C | Liquide middelen
     4. Blz. 183 D | Overlopende activa
    4. Blz. 184 Vaste passiva
     1. Blz. 185 A | Eigen vermogen
     2. Blz. 186 B | Voorzieningen
     3. Blz. 187 C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
    5. Blz. 188 Vlottende passiva
     1. Blz. 189 Vlottende Passiva
     2. Blz. 190 A | Kortlopende schulden
     3. Blz. 191 B | Overlopende passiva
    6. Blz. 192 Overige
     1. Blz. 193 A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen
     2. Blz. 194 B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
     3. Blz. 195 C | Gebeurtenissen na balansdatum
   18. Blz. 196 Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2021
    1. Blz. 197 Sisa verantwoordingsinformatie 2020
   19. Blz. 198 Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2021
    1. Blz. 199 Taakveldenoverzicht
   20. Blz. 200 Bijlage 3 Overzicht investeringskredieten eind 2021
    1. Blz. 201 Lopende projecten programma 2
    2. Blz. 202 Afgeronde projecten programma 2
    3. Blz. 203 Lopende projecten programma 3
    4. Blz. 204 Lopende projecten programma 5
    5. Blz. 205 Lopende projecten programma 7
    6. Blz. 206 Afgeronde projecten programma 7
    7. Blz. 207 Lopende projecten programma 9
    8. Blz. 208 Afgeronde projecten programma 9
   21. Blz. 209 Bijlage 4 Overzicht incidentele budgetten eind 2021
    1. Blz. 210 Overzicht lopende incidentele budgetten 2021
    2. Blz. 211 Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2021
   22. Blz. 212 Bijlage 5 Indicatoren
    1. Blz. 213 Indicatoren per programma
     1. Blz. 214 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
     2. Blz. 215 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
     3. Blz. 216 Programma 3 - Economie en ondernemen
     4. Blz. 217 Programma 4 - Onderwijs
     5. Blz. 218 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
     6. Blz. 219 Programma 6 - Sociaal domein
     7. Blz. 220 Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
     8. Blz. 221 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
  3. Blz. 222 Paragrafen
   1. Blz. 223 Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement
    1. Blz. 224 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 225 A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2021
    3. Blz. 226 B | Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 227 C | Risicobeheersing
    5. Blz. 228 D | Kengetallen financiële positie
   2. Blz. 229 Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 230 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 231 Wegenbeheer
    3. Blz. 232 Rioolbeheer
    4. Blz. 233 Waterbeheer
    5. Blz. 234 Groenbeheer
    6. Blz. 235 Gebouwenbeheer
   3. Blz. 236 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 237 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 238 1 | Uitvoering financiering
    3. Blz. 239 2 | Risicoprofiel
    4. Blz. 240 3 | Rentetoerekening
   4. Blz. 241 Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Organisatie algemeen
    2. Blz. 243 Personeel | HRM
    3. Blz. 244 Ontwikkeling burgerzaken
    4. Blz. 245 Inkopen en aanbesteding
    5. Blz. 246 Informatiemanagement
    6. Blz. 247 Informatieveiligheid en privacy
    7. Blz. 248 ICT
    8. Blz. 249 Belastingen
    9. Blz. 250 Geovisie
    10. Blz. 251 Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
    11. Blz. 252 AO/IC VIC Control
    12. Blz. 253 Programma dienstverlening
    13. Blz. 254 Wet open overheid
    14. Blz. 255 Huisvesting
   5. Blz. 256 Paragraaf 5 - Verbonden partijen
    1. Blz. 257 1 | Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 258 2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 259 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 260 4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
   6. Blz. 261 Paragraaf 6 - Grondbeleid
    1. Blz. 262 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 263 In exploitatie zijnde gronden
    3. Blz. 264 Strategische gronden
    4. Blz. 265 Reserve voor grondexploitatie
    5. Blz. 266 Ontwikkelingen en grondexploitaties
   7. Blz. 267 Paragraaf 7 - Lokale heffingen
    1. Blz. 268 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 269 1 | Onroerende zaakbelasting
    3. Blz. 270 2 | Afvalstoffenheffing
    4. Blz. 271 3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage
    5. Blz. 272 4 | Forensenbelasting
    6. Blz. 273 5 | Toeristenbelasting
    7. Blz. 274 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen
    8. Blz. 275 7 | Begraafrechten
    9. Blz. 276 8 | Hondenbelasting
    10. Blz. 277 Legesverordening
    11. Blz. 278 Gemeentelijke accomodaties
    12. Blz. 279 Kwijtschelding
    13. Blz. 280 Lastendruk
    14. Blz. 281 Samenvatting verhoging belastingen en retributies
   8. Blz. 282 Paragraaf 8 - COVID-19
    1. Blz. 283 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 284 Gemeentelijk Beleidsteam en Kernteam Corona
    3. Blz. 285 Dienstverlening
    4. Blz. 286 Personele gevolgen
    5. Blz. 287 Coronasteunpakket
    6. Blz. 288 Corona-gerelateerde uitgaven
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap