Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding en leeswijzer Blz. 4
Aanbieding en voorstel Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Overzicht resultaat per programma Blz. 8
Financiële samenvatting Blz. 9
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 10
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 11
Wat hebben wij bereikt? Blz. 12
Arbo/werkomstandigheden Blz. 13
Informatiemanagement Blz. 14
Wat heeft het gekost? Blz. 15
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 16
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 17
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 18
Wat hebben wij bereikt? Blz. 19
Ondermijning Blz. 20
Wat heeft het gekost? Blz. 21
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 22
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 23
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 24
Wat hebben wij bereikt? Blz. 25
Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan Blz. 26
Verplaatsen op- en afritten A28 Blz. 27
Treinstation Staphorst Blz. 28
Verkeersafwikkeling en -veiligheid Blz. 29
Fietspadenplan Blz. 30
Wat heeft het gekost? Blz. 31
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 32
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 33
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 34
Wat hebben wij bereikt? Blz. 35
Dynamisch winkelhart Blz. 36
Bedrijventerreinen ontwikkelen Blz. 37
Hart voor landbouw Blz. 38
Wat heeft het gekost? Blz. 39
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 40
Programma 4 - Onderwijs Blz. 41
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 42
Wat hebben wij bereikt? Blz. 43
Theorie en praktijk in balans Blz. 44
Wat heeft het gekost? Blz. 45
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 46
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 47
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 48
Wat hebben wij bereikt? Blz. 49
Uitvoering Beweeg & Sport akkoord Blz. 50
Efficiëntere inrichting en samenwerking welzijn, cultuur en sport Blz. 51
Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst Blz. 52
Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden Blz. 53
Revitalisering recreatieparken Blz. 54
Pilot langjarig landschapsbeheer Blz. 55
Wat heeft het gekost? Blz. 56
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 57
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 58
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 59
Wat hebben wij bereikt? Blz. 60
Invoering nieuwe inburgeringswet Blz. 61
Optimaliseren voorliggende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 62
Kostenbeheersing WMO/Jeugd Blz. 63
Reestmond Blz. 64
Vroegsignalering schulden Blz. 65
Wat heeft het gekost? Blz. 66
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 67
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 68
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 69
Wat hebben wij bereikt? Blz. 70
Positieve gezondheid Blz. 71
Programma Energie & Klimaat Blz. 72
Klimaatadaptatie en circulaire economie Blz. 73
Wat heeft het gekost? Blz. 74
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 75
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 76
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 77
Wat hebben wij bereikt? Blz. 78
Ontwikkeling woningbouw Blz. 79
Omgevingswet Blz. 80
Pilot circulair energielandschap Blz. 81
Wat heeft het gekost? Blz. 82
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 83
Programma 9 - Overhead Blz. 84
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 85
Wat hebben wij bereikt? Blz. 86
Financieel gezond Blz. 87
Loonsom-/formatiesturing Blz. 88
Rechtmatigheidsverklaring Blz. 89
Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 90
Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis Blz. 91
Verbeteren gebouwenbeheer Blz. 92
Wat heeft het gekost? Blz. 93
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 94
Samenvatting financiële positie Blz. 95
Financiële positie Blz. 96
Jaarrekening: Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 97
Baten en lasten 2021 Blz. 98
Stortingen en onttrekkingen 2021 Blz. 99
Resultaat 2021 Blz. 100
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021 Blz. 101
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 102
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 103
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 104
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 105
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 106
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 107
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 108
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 109
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 110
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 111
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 112
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 113
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 114
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 115
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 116
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 117
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 118
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 119
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 120
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 121
Programma 4 - Onderwijs Blz. 122
Programma 4 - Onderwijs Blz. 123
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 124
Toevoeging/onttrekking aan reserves Blz. 125
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 126
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 127
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 128
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 129
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 130
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 131
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 132
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 133
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 134
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 135
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 136
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 137
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 138
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 139
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 140
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 141
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 142
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 143
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 144
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000) Blz. 145
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 146
Programma 9 - Overhead Blz. 147
Programma 9 - Overhead Blz. 148
Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000) Blz. 149
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Blz. 150
Incidentele lasten en baten (x € 1.000) Blz. 151
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 152
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 153
1 | Lokale heffingen Blz. 154
2 | Algemene uitkeringen Blz. 155
3 | Dividend Blz. 156
4 | Saldo financieringsfunctie Blz. 157
5 | BTW-compensatiefonds Blz. 158
6 | Overhead Blz. 159
Vennootschapsbelasting Blz. 160
Vennootschapsbelasting Blz. 161
Onvoorzien Blz. 162
Onvoorzien Blz. 163
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen Blz. 164
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 165
Analyse begrotingsafwijkingen Blz. 166
Recapitulatie reserves (bedragen x € 1.000) Blz. 167
Recapitulatie voorzieningen (bedragen x € 1.000) Blz. 168
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 169
WNT-verantwoording 2021 Gemeente Staphorst Blz. 170
Balans per 31 december 2021 Blz. 171
Balans per 31 december 2021 Blz. 172
Toelichting op de balans per 31 december 2021 Blz. 173
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 174
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 175
Vaste activa Blz. 176
A | Materiële vaste activa Blz. 177
B | Financiële vaste activa Blz. 178
Vlottende activa Blz. 179
A | Voorraden Blz. 180
B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar Blz. 181
C | Liquide middelen Blz. 182
D | Overlopende activa Blz. 183
Vaste passiva Blz. 184
A | Eigen vermogen Blz. 185
B | Voorzieningen Blz. 186
C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer Blz. 187
Vlottende passiva Blz. 188
Vlottende Passiva Blz. 189
A | Kortlopende schulden Blz. 190
B | Overlopende passiva Blz. 191
Overige Blz. 192
A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 193
B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren Blz. 194
C | Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 195
Bijlage 1 Sisa verantwoordingsinformatie 2021 Blz. 196
Sisa verantwoordingsinformatie 2020 Blz. 197
Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2021 Blz. 198
Taakveldenoverzicht Blz. 199
Bijlage 3 Overzicht investeringskredieten eind 2021 Blz. 200
Lopende projecten programma 2 Blz. 201
Afgeronde projecten programma 2 Blz. 202
Lopende projecten programma 3 Blz. 203
Lopende projecten programma 5 Blz. 204
Lopende projecten programma 7 Blz. 205
Afgeronde projecten programma 7 Blz. 206
Lopende projecten programma 9 Blz. 207
Afgeronde projecten programma 9 Blz. 208
Bijlage 4 Overzicht incidentele budgetten eind 2021 Blz. 209
Overzicht lopende incidentele budgetten 2021 Blz. 210
Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2021 Blz. 211
Bijlage 5 Indicatoren Blz. 212
Indicatoren per programma Blz. 213
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 214
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 215
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 216
Programma 4 - Onderwijs Blz. 217
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 218
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 219
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Blz. 220
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 221
Paragrafen Blz. 222
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 223
Inleiding op de paragraaf Blz. 224
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2021 Blz. 225
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 226
C | Risicobeheersing Blz. 227
D | Kengetallen financiële positie Blz. 228
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 229
Inleiding op de paragraaf Blz. 230
Wegenbeheer Blz. 231
Rioolbeheer Blz. 232
Waterbeheer Blz. 233
Groenbeheer Blz. 234
Gebouwenbeheer Blz. 235
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 236
Inleiding op de paragraaf Blz. 237
1 | Uitvoering financiering Blz. 238
2 | Risicoprofiel Blz. 239
3 | Rentetoerekening Blz. 240
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 241
Organisatie algemeen Blz. 242
Personeel | HRM Blz. 243
Ontwikkeling burgerzaken Blz. 244
Inkopen en aanbesteding Blz. 245
Informatiemanagement Blz. 246
Informatieveiligheid en privacy Blz. 247
ICT Blz. 248
Belastingen Blz. 249
Geovisie Blz. 250
Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Blz. 251
AO/IC VIC Control Blz. 252
Programma dienstverlening Blz. 253
Wet open overheid Blz. 254
Huisvesting Blz. 255
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 256
1 | Inleiding op de paragraaf Blz. 257
2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 258
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 259
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 260
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 261
Inleiding op de paragraaf Blz. 262
In exploitatie zijnde gronden Blz. 263
Strategische gronden Blz. 264
Reserve voor grondexploitatie Blz. 265
Ontwikkelingen en grondexploitaties Blz. 266
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 267
Inleiding op de paragraaf Blz. 268
1 | Onroerende zaakbelasting Blz. 269
2 | Afvalstoffenheffing Blz. 270
3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 271
4 | Forensenbelasting Blz. 272
5 | Toeristenbelasting Blz. 273
6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen Blz. 274
7 | Begraafrechten Blz. 275
8 | Hondenbelasting Blz. 276
Legesverordening Blz. 277
Gemeentelijke accomodaties Blz. 278
Kwijtschelding Blz. 279
Lastendruk Blz. 280
Samenvatting verhoging belastingen en retributies Blz. 281
Paragraaf 8 - COVID-19 Blz. 282
Inleiding op de paragraaf Blz. 283
Gemeentelijk Beleidsteam en Kernteam Corona Blz. 284
Dienstverlening Blz. 285
Personele gevolgen Blz. 286
Coronasteunpakket Blz. 287
Corona-gerelateerde uitgaven Blz. 288
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap