Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Ondermijning

Terug naar navigatie - Ondermijning

Stap 1 - Bewustwording
Afgelopen jaar is er op diverse manieren ingezet op bewustwording rond het thema ondermijning. Een voorbeeld hiervan is de Themaweek Veilig IJsselland. Tijdens de Themaweek is de focus gelegd op zowel intern als externe bewustwording. Zo is er een escaperoom, gericht op bewustwording, beschikbaar gesteld voor inwoners en gemeentelijke medewerkers. Ook is er een lokbus gericht ingezet in de gemeente. Daarnaast is het project Veilig Buitengebied van start gegaan. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen in samenwerking met de gemeenten in Noord-IJsselland. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en er is een maatregelenmatrix opgesteld.

Stap 2 – Informatiehuishouding
Zoals genoemd is er een start gemaakt met project buitengebied. Vanuit het ondermijningsbeeld Staphorst blijkt het buitengebied te behoren tot één van de risico’s voor onze gemeente. Eén van de speerpunten van het project is de informatiepositie versterken van de gemeente ten opzichte van partners in het buitengebied. Daarbij is het doel om de verbindingen die opgebouwd worden tijdens het project structureel te maken. Ook is er regionaal een ondermijningstafel vormgegeven. Vanuit gemeente kan casuïstiek, meldingen en vermoedens ingebracht worden. Aan deze ‘tafel’ zitten diverse veiligheidspartners die onderzoek vanuit eigen hoek verrichten.

Stap 3- Bestuurlijke weerbaarheid
Afgelopen jaar is er een start gemaakt met inventarisatie over passend gemeentelijk beleid. Het thema ondermijning zal een plek moeten krijgen in het integraal veiligheidsplan, omdat een integrale aanpak van deze vorm van criminaliteit nodig is. Gezien de omstandigheden rondom COVID-19 is de inventarisatie nog niet vertaald naar concreet beleid.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -1.449.298 -201.955 -1.651.254 -1.490.785 160.469
Baten 56.992 0 56.992 70.558 13.565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.392.306 -201.955 -1.594.261 -1.420.227 174.034
Stortingen -6.000 6.000 0 0 0
Onttrekkingen 10.000 25.000 35.000 9.830 -25.170
Mutaties reserves 4.000 31.000 35.000 9.830 -25.170

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel

Lagere kosten veiligheidsregio IJsselland
Dit voordeel ontstaat onder andere doordat er in de begroting 2021 een aanvullend bedrag is geraamd van € 40.000 voor toenemende kosten van de vrijwillige brandweer. Er is echter nog steeds geen besluit genomen hoe dit in te bedden in de brandweerorganisatie met als ultiem doel de vrijwilligheid te behouden en hoe de nadelige financiële effecten worden gedekt. Hierdoor zijn deze kosten nog niet gemaakt in 2021. Afgelopen zomer is bij het opstellen van de begroting 2022 dit bedrag al gecorrigeerd. Daarnaast hebben we in 2021 een teruggave ontvangen van de Veiligheidsregio voor het jaarrekeningresultaat 2020 van ongeveer € 37.000. 

  80

Lagere kosten voor algemene plaatselijke verordening (APV) en Drank- en Horecavergunning (D&H)
De beschikbare middelen voor 2021 ter aanzien van inhuren personeel is niet ingezet. Dit heeft te maken met het feit dat de ingehuurde boa’s voornamelijk belast waren met de controle op het naleven van coronamaatregelen. Hiervoor is door de Rijksoverheid een apart budget beschikbaar gesteld voor de gemeente.

  42
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.