Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Ontwikkeling woningbouw

Terug naar navigatie - Ontwikkeling woningbouw

In 2021 is het bestemmingsplan De Slagen, 2e fase onherroepelijk geworden. Het plan heeft vertraging opgelopen als gevolg van een ingesteld beroep bij de Raad van State en langere levertijden van materialen. Hierdoor is de uitgifte van kavels vertraagd. Naar verwachting zullen de eerste kavels uitgegeven worden in Q2 / Q3 van 2022.

In 2021 is het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de woningbouw aan de Poeleweg vastgesteld. Tegen het plan is beroep ingesteld. Dit beroep is begin januari 2022 behandeld door de Raad van State. De Raad van State heeft de gemeente geïnformeerd dat zij het niet redden om binnen de standaard termijn van zes weken uitspraak te doen. De Raad van State heeft besloten om deze termijn te verlengen. De uitspraak wordt in mei 2022 verwacht.

Het stedenbouwkundig plan voor de woningbouwlocatie Rouveen-Zuid is vastgesteld. Op dit moment wordt het ontwerp-bestemmingsplan, inclusief Beeld Kwaliteitsplan, opgesteld. Volgens planning wordt het ontwerpplan medio 2022 ter inzage gelegd.

De nieuwe prestatieafspraken met de Vechthorst zijn conform de planning in 2021 gemaakt. Voor 2022 wordt in het kader van de continue monitoring opnieuw met de Vechthorst bij deze afspraken stilgestaan.

Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingswet

In 2021 is voortvarend gewerkt aan lopende en nieuwe projecten binnen het programma Omgevingswet.
Het project Omgevingsplan is opgestart. De projectgroep is in 2021 vrijgemaakt om zich in te lezen in de thematiek en er is een begin gemaakt aan een projectplan in het kader van een pilot omgevingswet, welke een startsein gaat vormen voor de realisatie van een gemeentebreed omgevingsplan.
Met betrekking tot de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn de stappen gezet die waren beoogd: de benodigde software is aangeschaft en de benodigde acties om er voor te zorgen dat Staphorst tijdig wordt aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn gezet. De komende periode zal daarom in het teken kunnen staan van het inventariseren van informatiebehoeften, het vullen van onze systemen en uiteraard met het oefenen met nieuwe (software)programma’s, werkwijzen en werkprocessen.
Op het gebied van de omgevingsvergunning, toezicht en handhaving hebben we onder andere stappen gezet in het kader van scholing op het gebied van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) om onze processen op deze wetgeving in te richten. Hier borduren we in 2022 op voort. Daarnaast zijn in 2021 de eerste voorbereidingen getroffen op het gebied van onder andere de inrichting van een gemeentelijke adviescommissie, participatie en het adviesrecht. Een gerelateerd project dat eveneens is opgestart betreft de legesverordening.
Het voornemen om de organisatie met betrekking tot kennis en cultuur goed voor te bereiden is in 2021 opgepakt. Eind 2021 is er een partij aangetrokken om een incompany kennistraject uit te rollen. Dit traject vindt in Q1 en Q2 van 2022 plaats. Er is eveneens besloten dat de cultuurverandering onder de Omgevingswet wordt opgenomen in de uitrol van een breder organisatie doorontwikkeltraject. Dit wordt opgepakt buiten het programma Omgevingswet door de projectgroep Organisatie Doorontwikkeling.
Ten slotte is eind 2021 gestart met het opstellen van een herijking van het programmaplan. Dit is nodig, omdat per inwerkingtreding ergens aankomend jaar een hybride situatie ontstaat, waarin we enerzijds nog druk zijn met de implementatie anderzijds de wet ook in uitvoering is. Daarbij is de inwerkingtreding van de wet uitgesteld tot januari 2023. Dit vraagt om een andere focus, een andere strategie en het opnieuw doorlichten van de planning en beschikbare en benodigde middelen. Door een gebrek aan tijd is de herijking van het programmaplan niet in 2021 afgerond. Nu duidelijk is dat de wet weer opnieuw is uitgesteld vormt dit geen probleem en biedt het juist kans om kansen steviger te benutten en risico’s nog duidelijk er in beeld te brengen.
Al met al is in 2021 voortvarend doorgewerkt aan het programma en is er een basis gelegd voor 2022, een jaar waarin er op het gebied van de omgevingswet veel gaat gebeuren.

Pilot circulair energielandschap

Terug naar navigatie - Pilot circulair energielandschap

In de pilot werken we met twee sporen: het eerste spoor heeft betrekking op het aanvragen van een ontheffing van provinciaal beleid, zodat de huidige initiatiefnemers en gemeente aan de slag kunnen met een ruimtelijke procedure. Het tweede spoor gaat over het opstellen van een visie over de organische ontwikkeling van het circulaire energielandschap. Huidige planning is dat het college de ontheffingsaanvraag voor de huidige initiatiefnemers voor de zomervakantie opstuurt aan Gedeputeerde Staten. Planning voor de visie is dat deze in Q4 van 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Het proces heeft vertraging opgelopen vanwege corona. Hierdoor was het niet mogelijk om intensief contact te hebben met de buurt.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.487.339 654.086 -1.833.253 -2.486.483 -653.230
Baten 1.672.280 -1.003.500 668.780 1.615.306 946.526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -815.059 -349.414 -1.164.473 -871.177 293.296
Stortingen -4.000 4.000 0 -118.058 -118.058
Onttrekkingen 150.450 302.100 452.550 166.780 -285.770
Mutaties reserves 146.450 306.100 452.550 48.722 -403.828

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere opbrengsten bouwleges, in 2021 zijn er minder grote projecten geweest. In 2021 waren er met name minder aanvragen in categorie 2 (vanaf € 100.000) dan in een gemiddeld jaar.   100  
     

Voor een gedetailleerde verklaring van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.