Programma 7 - Gezondheid en milieu

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Positieve gezondheid

Terug naar navigatie - Positieve gezondheid

Het gedachtengoed positieve gezondheid is de basis voor het programma Gezond Meedoen Staphorst! (GMS!). Toepassen van dit gedachtengoed vergt onder andere een andere manier van denken en handelen, zowel van inwoners als van professionals.

In 2021 heeft de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers namens de negen organisaties die participeren in de stuurgroep GMS! zelf de training gevolgd en heeft in mei 2021 een themasessie voor het platform GMS! georganiseerd. De inwoners hebben in een voorlichtingsartikel vanuit de PR-campagne GMS! globaal met het gedachtengoed positieve gezondheid kennis kunnen maken. Vanwege corona hebben de vervolgtrainingen niet meer in 2021 kunnen plaatsvinden. Het scholingsprogramma is hierop aangepast en wordt in 2022 weer opgepakt.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -5.383.230 -353.561 -5.736.790 -5.511.628 225.162
Baten 3.520.604 -148.000 3.372.604 3.745.888 373.283
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.862.625 -501.561 -2.364.186 -1.765.741 598.446
Stortingen -5.000 -26.000 -31.000 -412.388 -381.388
Onttrekkingen 711.803 351.023 1.062.826 1.119.315 56.489
Mutaties reserves 706.803 325.023 1.031.826 706.927 -324.899

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere kosten GGD. De overheadkosten zijn niet meer apart in de begroting van de GGD opgenomen en met ingang van 2022 ook niet meer in de begroting van de gemeente Staphorst.    54
Openbare gezondheidszorg. Bij de jaarrekening 2020 is middels resultaatbestemming € 59.000 overgeheveld naar het jaar 2021 voor het vormgeven van het lokaal gezondheidsbeleid. Het totale budget voor lokaal gezondheidsbeleid in het jaar 2021 bedroeg daarmee € 140.200. De meeste projecten zijn door Corona later opgestart dan gepland en ook de uitvoering stagneerde daardoor meerdere keren. Hierdoor is de duur van de verschillende projecten verlengd; de tussenevaluaties van de projecten zullen pas in 2022 kunnen plaatsvinden; de financiële consequenties vanwege corona en eventuele verlenging van projecten worden in 2022 zichtbaar gemaakt en komen dan ten laste van het budget 2022. De toegevoegde resultaatbestemming kon daarom slechts gedeeltelijk worden ingezet.   45
Lagere lasten vergunningverlening. Minder externe kosten gemaakt voor juridische expertise van complexe dossiers. Het aantal complexe dossiers, waarvoor derden ingeschakeld moeten worden is afgenomen.   66
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.