Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.880.408 345.316 -2.535.092 -2.231.038 304.054
Baten 27.284.055 1.430.117 28.714.172 29.005.027 290.855
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.403.647 1.775.433 26.179.081 26.773.989 594.909
Onttrekkingen 81.193 87.002 168.195 137.379 -30.816
Mutaties reserves 81.193 87.002 168.195 137.379 -30.816

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Bestuur (college van B&W)  Pensioenvoorziening wethouders: In plaats van een geraamde toevoeging aan de voorziening heeft in verband met een hogere rekenrente een onttrekking aan de pensioenvoorziening wethouders plaatsgevonden. Een hogere rekenrente betekent een lager benodigde pensioenvoorziening.   145
  Wachtgeld voormalig wethouders   54
  Lagere cursus, reis en verblijf en overige kosten college van B&W. Deze lagere kosten zijn met name ontstaan door beperkende maatregelen, waardoor fysieke bijeenkomsten zijn afgelast.   35
Raad Hogere accountantskosten: Er is sprake van extra kosten voor de controle van de jaarrekening. Het betreffen kosten voor het controleren van SiSa-regelingen, TOZO en COVID-19. In afstemming met de Auditcommissie zijn er afspraken gemaakt over extra kosten voor dit jaar. 26  
Burgerzaken Verschuiving door interne doorbelasting overhead 110  
  Hogere opbrengsten reisdocumenten: als gevolg van de maatregelen rondom corona waren in 2020 minder aanvragen met als gevolg in 2021 meer dan geraamd.   20
  Hogere opbrengsten rijbewijzen   10
Treasury Hogere opbrengst SVN leningen. De hogere waardering van de SVN leningen moeten in de exploitatie verantwoord worden. Hierdoor moest een correctie worden gemaakt op de balans, dit heeft geleid tot een (positieve) afwijking van ongeveer € 11.000. Daarnaast is over deze SVN leningen € 4.000 rente ontvangen in 2021.    15
Algemene uitkering
Hogere algemene uitkering: voordeel vanuit de decembercirculaire   232
Overige baten en lasten
Budget onvoorzien van € 34.000 is voor slechts € 5.000 benut   29
Vennnootschapsbelasting De voorlopige aanslag 2021 betreft € 22.000. In 2021 heeft de gemeente Staphorst een teruggave ontvangen van ongeveer € 28.000 over het boekjaar 2019. Per saldo een voordeel van € 6.000, terwijl er € 30.000 kosten VPB is geraamd. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie en leidt hierdoor niet tot een jaarrekeningresultaat. Hierdoor ontstaat een voordeel in programma 0 en een nadeel in programma 8.   36
 Overige Lagere kosten externe inkoop, kosten verantwoord onder loonsomsturing   40
  Vergoeding detachering medewerkers aan diverse gemeenten   20
  Stelpost loonsomsturing voormalig personeel Reestmond, meegenomen in de loonsomanalyse (paragraaf bedrijfsvoering)   37
  Salarissen programma 0. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   24
  Overige voor- en nadelen   3
    136 700

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000)
Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Aflossing lening Vitens Lening Vitens   81   81
Taxatie wet WOZ Zonder bestemming   9    
Mutatieverwerking kadaster Zonder bestemming   50   28
Coronacompensatie verkiezingen 2021 Zonder bestemming   28   28
Totaal
    168   137
Per saldo
  -168 -137

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 56 87
Totaal incidentele lasten 56 87
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 137 168
In plaats van een geraamde toevoeging aan de voorziening heeft in verband met een hogere rekenrente een onttrekking aan de pensioenvoorziening wethouders plaatsgevonden. Een hogere rekenrente betekent een lager benodigde pensioenvoorziening. 49 -97 
Totaal incidentele baten 186 71

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -1.449.298 -201.955 -1.651.254 -1.490.785 160.469
Baten 56.992 0 56.992 70.558 13.565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.392.306 -201.955 -1.594.261 -1.420.227 174.034
Stortingen -6.000 6.000 0 0 0
Onttrekkingen 10.000 25.000 35.000 9.830 -25.170
Mutaties reserves 4.000 31.000 35.000 9.830 -25.170

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Crisisbeheer/Brandweer Lagere kosten veiligheidsregio IJsselland
Dit voordeel ontstaat onder andere doordat er in de begroting 2021 een aanvullend bedrag is geraamd van € 40.000 voor toenemende kosten van de vrijwillige brandweer. Er is echter nog steeds geen besluit genomen hoe dit in te bedden in de brandweerorganisatie met als ultiem doel de vrijwilligheid te behouden en hoe de nadelige financiële effecten worden gedekt. Hierdoor zijn deze kosten nog niet gemaakt in 2021. Afgelopen zomer is bij het opstellen van de begroting 2022 dit bedrag al gecorrigeerd. Daarnaast hebben we in 2021 een teruggave ontvangen van de Veiligheidsregio voor het jaarrekeningresultaat 2020 van ongeveer € 37.000. 
  80
Openbare Orde en Veiligheid Lagere kosten voor algemene plaatselijke verordening (APV) en Drank- en Horecavergunning (D&H).
De beschikbare middelen voor 2021 ten aanzien van inhuren personeel is niet ingezet. Dit heeft te maken met het feit dat de ingehuurde boa’s voornamelijk belast waren met de controle op het naleven van coronamaatregelen. Hiervoor is door de Rijksoverheid een apart budget beschikbaar gesteld voor de gemeente.
  42
Overig Lagere toevoeging voorziening gebouwen (zie programma 9 voor nadere toelichting)   6
  Salarissen programma 1. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   20 
  Overige voor- en nadelen   1
      149

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoeging/onttrekking aan reserves

Reserve (x € 1.000)
Reserve Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Afschrijving  brandweerkazerne Afschrijvingen gemeentelijke gebouwen   10   8
Regionale veiligheidsdag Zonder bestemming   15    
Vergroten veiligheidsbeleving Zonder bestemming   10   2
Totaal
    35   10
Per saldo   -35          -10

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar

Actuele raming

Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 2 25
Totaal incidentele lasten 2 25
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 2 25
Teruggaaf Veiligheidsregio IJsselland 37  
Totaal incidentele baten 39 25

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.902.913 -154.321 -3.057.234 -2.174.479 882.755
Baten 79.686 0 79.686 220.556 140.870
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.823.228 -154.321 -2.977.548 -1.953.923 1.023.626
Stortingen -860.000 0 -860.000 -867.071 -7.071
Onttrekkingen 1.304.090 140.872 1.444.962 530.074 -914.888
Mutaties reserves 444.090 140.872 584.962 -336.997 -921.959

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Verkeer & vervoer Hogere opbrengsten voor aanleg van kabels en leidingen.
Conform de algemene verordening ondergrondse infrastructuur ontvangt de gemeente Staphorst een vergoeding per meter voor aanleg kabels en leiding in gemeentegrond. In 2021 is in Rouveen en IJhorst  een glasvezelnetwerk aangelegd en de gemeente heeft vergoedingen ontvangen van nutsbedrijven voor de verbinding tussen het windpark in Staphorst en het station in Meppel.
  75
  Hogere degeneratieopbrengsten voor wegen   27
  Hogere kosten gladheidsbestrijding. Tijdens de wintermaanden is er meer gestrooid, wat heeft geleid tot hogere kosten. 30  
  Hogere energiekosten voor de openbare verlichting. De eindafrekening van de energieleverancier over 2020 is hoger uitgevallen. Daarnaast is er schade herstelt aan enkele lichtmasten. 34  
  Lagere kosten verkeersveiligheid. In verband met corona zijn minder projecten uitgevoerd. Ook hebben minder overleggen plaatsgevonden met bewoners en belanghebbenden. Er zijn minder verzoeken gedaan voor het houden van verkeerstellingen en diverse offertes zijn iets voordeliger uitgevallen dan begroot.   34
  Lagere kosten straatreiniging   25
Overige Saldo overige voor- en nadelen   5
    64 166

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Reservering uitvoering wegenbeheersplan
Wegenbeheer
860 1.024 860 328
Reservering zandput Hooidijk Zandput Hooidijk     7  
Afschrijvingen programma 2
Afschrijvingen investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut   280   128
Afschrijvingen programma 2 Afschrijvingen vervoermiddelen       34
Renovatie zandwegen
Grondexploitatie   4   4
 Winterlogicsysteem Grondexploitatie    20    
Onderzoek fietspad Gorterlaan/Achthoevenweg Grondexploitatie    12    12
Haven Grondexploitatie   26    
Onderzoek ontsluiting Rouveen Zonder bestemming   18   4
Inspectie kunstwerken Zonder bestemming   15   6
Actualisatie fietspadenplan
Zonder bestemming   5    
Halteplaats NS Zonder bestemming       2
Onderzoek op- en afritten A28
Verkeersontsluiting   41   12
Totaal   860 1.445 867 530
Per saldo   -585 337

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 907 1.001
Totaal incidentele lasten 907 1.001
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven)   368 1.165
Hogere opbrengsten voor aanleg van kabels en leidingen 88 13
Totaal incidentele baten 456 1.178

Programma 3 - Economie en ondernemen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie en ondernemen
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -200.645 -3.538.092 -3.738.737 -1.966.712 1.772.025
Baten 207.488 3.447.396 3.654.884 2.234.485 -1.420.398
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.843 -90.696 -83.854 267.773 351.626
Stortingen 0 0 0 -299.931 -299.931
Onttrekkingen 0 125.474 125.474 120.661 -4.813
Mutaties reserves 0 125.474 125.474 -179.270 -304.744

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
De Esch III Grondexploitatie     3  
Bullingerslag Grondexploitatie     297 118
Leader III- lokale projectbijdragen
Zonder bestemming   54   2
Promotie Gemeente Staphorst Zonder bestemming   10    
Ondersteuning startende ondernemers Zonder bestemming   15    
Herziening detailhandelvisie Zonder bestemming    20    
Nieuwe bestemming vrijkomende agrarische gebouwen  Zonder bestemming    5   1
Detailhandelvisie: uitvoering Zonder bestemming    22    
Totaal     126 300 121
Per saldo    -126
179

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 185 126
Totaal incidentele lasten 185 126
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven)   3 126
Totaal incidentele baten 3 126

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -1.670.784 -84.728 -1.755.512 -1.683.481 72.031
Baten 399.739 -13.703 386.036 436.896 50.860
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.271.045 -98.430 -1.369.475 -1.246.585 122.890
Stortingen -18.000 18.000 0 0 0
Onttrekkingen 464.000 55.949 519.949 442.822 -77.127
Mutaties reserves 446.000 73.949 519.949 442.822 -77.127

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Huisvesting Lagere toevoeging voorziening gebouwen (zie programma 9 voor nadere toelichting)   18
Onderwijsbeleid+leerlingzaken Lagere kosten en hogere opbrengsten voor Peutergroepen en Onderwijs Achterstand Beleid (OAB), er is een verbinding tussen deze 2 producten. Er zijn voor € 25.000 minder kosten gemaakt. Het ontvangen OAB budget is een SiSa-regeling en moet volledig verantwoord kunnen worden. De definitieve beschikking (28 september 2021) viel € 38.621 hoger uit dan begroot. We kunnen dit bedrag volledig verantwoorden. Vanwege de verbinding tussen beide producten zijn de bedragen gesaldeerd.   63
  Leerlingenvervoer. Er is een toename van het aantal leerlingen, waardoor hogere kosten zijn gemaakt, € 27.000. Daarnaast ook een hogere eigen bijdrage ontvangen door toename van het aantal leerlingen in het vervoer en een vergoeding ad. € 5.000 ontvangen voor vervoer van een leerling uit een buurgemeente. Per saldo een nadeel van ongeveer € 17.000. 17  
Overige Overige voor- en nadelen 18  
    35 81

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoeging/onttrekking aan reserves
Reserve (x € 1.000) Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Afschrijving schoolgebouwen Afschrijvingen gemeentelijke gebouwen   464   443
Bestuursopdracht uitv.org.prim.onderw Zonder bestemming   8    
Havo technasium Zonder bestemming
  18    
Peuterspeelpleinen
Zonder bestemming
  30    
Totaal     520   443
Per saldo   -520 -443

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven)   56
Totaal incidentele lasten   56
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven)   56
Totale incidentele baten   56

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -3.611.730 -1.197.023 -4.808.753 -3.732.805 1.075.948
Baten 225.524 -24.975 200.549 390.583 190.035
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.386.206 -1.221.999 -4.608.205 -3.342.222 1.265.983
Stortingen -95.000 95.000 0 0 0
Onttrekkingen 628.824 900.711 1.529.535 476.983 -1.052.552
Mutaties reserves 533.824 995.711 1.529.535 476.983 -1.052.552

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Sportbeleid en activering Hogere baten en lasten sportstimulering, per saldo een voordeel van ongeveer € 14.000. 4 18
Sportaccommodaties  Diverse lagere kosten voor sportaccomodaties   20
  Lagere huuropbrengsten voor sport 15  
  Zwembad De Broene Eugte: in 2021 zijn er € 77.000 coronagelden toegekend. Daar staat tegenover dat een specifieke uitkering (SPUK) IJsbanen en zwembaden is ontvangen. Per saldo geen overschrijding.  77 77
  Hogere SPUK uitkering (BTW compensatie sport).
Dit wordt met name veroorzaakt door de ontvangen nabetaling over 2019 ter grootte van € 35.172, omdat het subsidieplafond in 2019 niet werd overschreden. Zodoende kreeg elke gemeente 100% subsidie uitgekeerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2019 (aan de hand van de SiSa-verklaring). Ten opzichte van de begrote opbrengst is dit een voordeel van ongeveer € 40.000.
  40
 Cultuurpresentatie en participatie Hogere opbrengst cultuureducatie   24
Cultureel erfgoed Lagere kosten monumenten. In een regulier jaar worden er meer kosten gemaakt voor info-avonden, organisatie Open Monumentendag en dergelijke kosten. Deze hebben vanwege corona niet plaatsgevonden in 2021   9
Openbaar groen en recreatie Lagere kosten natuur & landschap in verband met een project dat niet is uitgevoerd in 2021   18
  Lagere kosten groenvoorziening langs wegen in verband met minder capaciteit aannemers, hierdoor worden werkzaamheden van 2021 pas in 2022 uitgevoerd    14
  Recreatie en toerisme, minder kosten in verband met corona   12
  Subsidie vitalisering recreatieparken: De kosten in 2020 zijn abusievelijk ten laste van de reserve zonder bestemming gebracht in plaats van een vrijval van de provinciale subsidie. In 2021 is dit gecorrigeerd, waardoor het voordeel ten gunste komt van het jaarrekeningresultaat   31
  Lagere kosten speeltoestellen. In verband met de langere levertijd in de coronaperiode  zijn een aantal toestellen pas in februari 2022 geplaatst. Hiervoor wordt ook een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen   22
Overige Salarissen programma 5. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   48
  Extra toevoeging voorziening gebouwen (zie programma 9 voor nadere toelichting) 41  
  Overige voor- en nadelen   17
    137 350

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve  (x € 1.000) Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Breedtesport Met bestemming   12   12
Afschrijving gymzalen Afschrijvingen gemeentelijke gebouwen   85   87
Afschrijving sportaccommodaties voetbal Afschrijvingen gemeentelijke gebouwen   110   108
Afschrijving speeltoestellen Afschrijvingen investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut    10   16
Programma recreatie en toerisme
Zonder bestemming   42   42
Stichting recreatie en toerisme Zonder bestemming   50    
Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag Zonder bestemming   125   48
Routenetwerk fiets- & wandelpaden Zonder bestemming   60    
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond Zonder bestemming   25    
Bijdrage AMBC Zonder bestemming   113   57
Culturele vormingsactiviteiten Zonder bestemming   5   9
Meerjarig impuls recreatie en toerisme Zonder bestemming   30    
Groenrenovatieplan Zonder bestemming   10   9
Particulier bomenbeleid Zonder bestemming   13    
Langjarig beheer landschapsplan Zonder bestemming   50    
Herplant 600 bomen Zonder bestemming   90    
Fauna- en florawet Zonder bestemming   40    
Snoeien en rooien bomen Zonder bestemming   45    
Groot onderhoud openbaar groen
Zonder bestemming
  350   66
Vitalisering recreatieparken Zonder bestemming   19    
Ommetjes speelplaatsen
Zonder bestemming   75    
Boombeheer binnen beb. kom
Zonder bestemming   39    
Boombeheer buiten beb. kom
Zonder bestemming   132   22
Totaal     1.530   476
Per saldo    -1.530  -476

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 265 1.325
Totaal incidentele lasten 265 1.325
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 265 1.325
Totaal incidentele baten 265 1.325

Programma 6 - Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 6 - Sociaal domein
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -11.524.564 -1.635.766 -13.160.330 -12.687.520 472.810
Baten 2.211.787 573.985 2.785.772 2.957.636 171.864
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.312.778 -1.061.781 -10.374.559 -9.729.884 644.674
Stortingen -10.000 10.000 0 -207.474 -207.474
Onttrekkingen 10.000 345.000 355.000 384.575 29.575
Mutaties reserves 0 355.000 355.000 177.101 -177.899

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Samenkracht en burgerparticipatie Hogere baten en lasten nieuwkomers. De overschrijding van ruim € 15.000 wordt veroorzaakt door niet voorziene uitgaven in verband met een woningaanpassing voor de huisvesting van een groot statushoudersgezin. Deze uitgaven worden gecompenseerd door een specifieke uitkering die hiervoor is ontvangen. Hierover vindt in het jaar 2022 verantwoording plaats. Per saldo een voordeel van ongeveer € 11.000. 15 26
  Lagere kosten collectieve vervoersvoorziening. Er is hier sprake van een onderschrijding van ruim € 19.000. Door corona is er in 2021 minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. Daarnaast is er de algemene voorziening ANWB Automaatje, die voorliggend is en waar in de eerste plaats naar wordt verwezen.   19
  Lagere kosten Subsidiëring Sociaal Cultureel Werk. Vanwege corona hebben verschillende  verenigingen en stichtingen geen beroep gedaan op de beschikbare subsidie.   17
  Lagere kosten door coronasteunmaatregel sociaal domein. Van de beschikbare twee ton is ongeveer € 46.000 niet gebruikt.   46
  Hogere kosten voor applicaties afdeling Samenleving. Om een beter inzicht te krijgen in de applicaties binnen het sociaal domein zijn in 2021 alle kosten gebundeld op dit product. Voor de kosten van het applicatiebeheer 2020 voor Dalfsen-Staphorst-Zwartewaterland (DSZ) was er sprake van een (onvoorziene) nabetaling. Daarnaast zijn de kosten voor 2021 hoger geweest dan begroot (andere presentatie, meer personele inzet). Daarnaast is de monitor sociaal domein in 2021 doorontwikkeld en is er ruimer gebruik gemaakt van Ervaringwijzer vanwege de uitbreiding van het Cliënt Ervarings Onderzoek (CEO). 
Eén en ander resulteert in een overschrijding van ruim € 79.000.
79  
  Voorliggende maatschappelijke dienstverlening. In 2021 is een aanvullend bedrag van € 86.000 toegevoegd middels resultaatbestemming. Van het totale budget van € 530.000 is € 20.000 niet besteed.   20
Inkomensregelingen Inkomensvoorziening: Het aantal verstrekte Participatiewet- en IOA-uitkeringen is in 2021 gedaald, daartegenover staat wel een stijging van het aantal loonkostensubsidies.
In 2021 is een lagere BUIG uitkering ontvangen van het Rijk dan begroot.
  102
  Sociale Recherche: Door de maatregelen omtrent corona konden er minder huisbezoeken uitgevoerd worden door de sociale recherche. Er is € 9.500 minder uitgegeven dan begroot.   10
  Bijstandsverlening zelfstandigen: Door een mutatie  van de vorderingen en een vrijval van de uitvoeringskosten is een positief resultaat behaald.
Het aantal uitkeringsaanvragen vertoonde een dalende lijn. 
  72
Begeleide participatie Nadeel sociale werkvoorziening: Het resultaat sociale werkvoorziening is afgerond € 47.000 lager uitgekomen dan na bijstelling voorzien. De begrotingsbijstelling (bestuursrapportage) van € 100.000 betrof een niet nauwkeurig bepaald (afge)rond bedrag. De hogere uitgaven vloeien voort uit een dienstverleningsovereenkomst (dvo), waarbij de feitelijke kosten van een dienstverband in rekening worden gebracht. Door langdurige ziekte vielen die in eerdere jaren lager uit. Per 2022 zijn de kosten die direct voortvloeien uit de GR en de kosten uit de dvo gescheiden begroot.  47  
Arbeidsparticipatie Participatiebudget: De hogere inkomsten van ruim € 24.000 worden onder andere veroorzaakt door de uitkering van bijna € 19.000 aan ESF subsidie (voor re-integratie activiteiten) en een rijksbijdrage van € 1.500 voor de modernisering van het proces loonkostensubsidie.   24
Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hogere kosten scootmobielen en individuele vervoersvoorzieningen. Naast de toename van complexe voorzieningen zijn met ingang van het nieuwe contract met onze hulpmiddelenleverancier de tarieven gestegen (met name de onderhoudskosten). Daarnaast is er in 2021 een complexe autoaanpassing gedaan van circa € 12.000. 20  
 Maatwerkdienstverlening 18+ Individuele hulp bij het huishouden: Er is ruim € 34.000 meer uitgegeven dan begroot; dit is een gevolg van de sterke toename in het aantal aanvragen, die samenhangt met het abonnementstarief. 34  
  Groepsbegeleiding WMO: De uitgaven zijn € 34.000 lager uitgevallen, omdat er vanwege corona minder gebruik van deze voorziening is gemaakt.   34
  PGB WMO. De onderschrijding van € 47.000 wordt veroorzaakt door de daling van het aantal PGB houders naar 13. Er zijn veel passende zorgaanbieders gecontracteerd, waardoor er minder PGB wordt  ingezet. Ook bij herindicaties wordt er omgezet van PGB naar ZIN.   47
  Schuldregeling: De lagere kosten van ruim € 38.000 wordt veroorzaakt doordat er beduidend minder vraag is geweest naar trajecten bij de GKB Drenthe.
Over het jaar 2021 heeft de gemeente recht op een extra tegemoetkoming van € 8.500 (opbrengst) in de uitvoeringskosten van de regeling kinderopvangtoeslagaffaire.
  47
Maatwerkdienstverlening 18- Lagere kosten en hoge opbrengst Jeugdzorg:
De begroting is bij de voortgangsrapportage verhoogd met € 600.000; in het resultaat is er nu sprake van een onderschrijding van bijna € 142.000. De kosten voor jeugdzorg zijn ten opzichte van het jaar 2020 € 90.000 lager. De oorzaken hiervan zijn onder andere: lagere declaraties meerkosten corona, minder inzet van zorg via gecertificeerde instellingen, dit zijn incidentele voordelen. 
In een geschil over de verantwoordelijkheid voor de bekostiging van een traject van een jeugdige heeft de gemeente Staphorst ruim € 136.000 ontvangen van een andere gemeente. De afspraak hierover is tot stand gekomen nadat een advocaat hierover advies had uitgebracht. Deze ontvangst staat tegenover uitgaven die zijn gedaan in 2019 en 2020.
  278
Overige Doorbelasting overhead (budgettair neutraal: verschuiving over programma's) 91  
  Overige voor- en nadelen   11
   

286

753

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve  (x € 1.000) Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
De Herberg Zwolle Zonder bestemming   10   9
Coronasteunmaatregel sociaal domein Zonder bestemming   200   200
Doorontwikkeling sociaal domein Zonder bestemming   86   86
Lokaal gezondheidsbeleid Zonder bestemming   59   59
Beschermd wonen Beschermd wonen     207 30
Totaal     355 207 384
Per saldo   -355 -177

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)
Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 591 355
Totaal incidentele lasten 591 355
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 384 355
Totaal incidentele baten 384 355

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

Terug naar navigatie - Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -5.383.230 -353.561 -5.736.790 -5.511.628 225.162
Baten 3.520.604 -148.000 3.372.604 3.745.888 373.283
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.862.625 -501.561 -2.364.186 -1.765.741 598.446
Stortingen -5.000 -26.000 -31.000 -412.388 -381.388
Onttrekkingen 711.803 351.023 1.062.826 1.119.315 56.489
Mutaties reserves 706.803 325.023 1.031.826 706.927 -324.899

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Volksgezondheid Lagere kosten GGD. De overheadkosten zijn niet meer apart in de begroting van de GGD opgenomen en met ingang van 2022 ook niet meer in de begroting van de gemeente Staphorst.    54
  Openbare gezondheidszorg: Bij de jaarrekening 2020 is middels resultaatbestemming € 59.000 overgeheveld naar het jaar 2021 voor het vormgeven van het lokaal gezondheidsbeleid. Het totale budget voor lokaal gezondheidsbeleid in het jaar 2021 bedroeg daarmee € 140.200. De meeste projecten zijn door corona later opgestart dan gepland en ook de uitvoering stagneerde daardoor meerdere keren. Hierdoor is de duur van de verschillende projecten verlengd; de tussenevaluaties van de projecten zullen pas in 2022 kunnen plaatsvinden; de financiële consequenties vanwege corona en eventuele verlenging van projecten worden in 2022 zichtbaar gemaakt en komen dan ten laste van het budget 2022. De toegevoegde resultaatbestemming kon daarom slechts gedeeltelijk worden ingezet.   45
Milieu Lagere lasten vergunningverlening. Minder externe kosten gemaakt voor juridische expertise van complexe dossiers. Het aantal complexe dossiers, waarvoor derden ingeschakeld moeten worden is afgenomen.   66
  Hogere kosten Omgevingsdienst IJsselland. Conform het raadsbesluit van 15-02-2022 "Ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022 Omgevingsdienst lJselland" zijn de hogere kosten betrekking hebbende op boekjaar 2021 door middel van een overlopende post (transitoria) in de jaarrekening opgenomen. 22  
  Lagere kosten toezicht en handhaving: Wij hebben afgelopen jaar weinig extra taken laten uitvoeren door de Omgevingsdienst. Dit heeft gedeeltelijk te maken gehad met corona.   24
 Overige Salarissen personeel programma 7. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   107
  Saldo overige voor- en nadelen 1  
    23 296

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000) Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Saldo riolering 2021 Riolering   153    
Saldo riolering 2017-2020 Riolering       345
Saldo afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing 11 127   117
Overschot E&K budgetten Duurzaamheid  20   412  
Overschot E&K budgetten  Zonder bestemming       412
E&K budgetten
Zonder bestemming   635   222
Geluidsaneringsproject 70+ woningen Zonder bestemming   20   20
Windenergie
Zonder bestemming
  7   2
Permanent meetsysteem Wiede Gat Zonder bestemming
  13    
Onderzoek flora en fauna
Zonder bestemming
  54    
Dynamische geurkaart Zonder bestemming   55    
Totaal   31 1.064 412 1.118
Per saldo   -1.033 -706

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 656 815
Totaal incidentele lasten
656 815
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 1.118 1.064
Totaal incidentele baten 1.118 1.064

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.487.339 654.086 -1.833.253 -2.486.483 -653.230
Baten 1.672.280 -1.003.500 668.780 1.615.306 946.526
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -815.059 -349.414 -1.164.473 -871.177 293.296
Stortingen -4.000 4.000 0 -118.058 -118.058
Onttrekkingen 150.450 302.100 452.550 166.780 -285.770
Mutaties reserves 146.450 306.100 452.550 48.722 -403.828

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Ruimtelijke Ordening Lagere kosten project omgevingsplan. Op 31-11-2021 is voor 2021 € 25.000 beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Eind 2021 resteert hiervan nog € 11.000.   11
  Lagere opbrengsten voor bestemmingsplannen 11  
Wonen & bouwen Lagere opbrengsten bouwleges, in 2021 zijn er minder grote projecten geweest. In 2021 waren er met name minder aanvragen in categorie 2 (vanaf € 100.000) dan in een gemiddeld jaar.   100  
  Lagere opbrengsten welstand 10  
Overige Overige voor- en nadelen: waaronder loonkosten, doorbelasting overhead en reservemutatie VPB 0  
    121 11

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves (x € 1.000)
Reserve (x € 1.000)
Reserve
Geraamde toevoeging
Geraamde onttrekking
Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Verschuldigde VPB grondexploitatie Grondexploitatie   30 6  
Leefbaarheid de Slagen  Grondexploitatie   12   1
EPOS
Epos   120   120
Implementatie nieuwe omgevingswet Zonder bestemming   167   22
Geovisie landelijke voorziening Zonder bestemming   69   5
Exploitatiebijdrage de Slagen Zonder bestemming     10  

Nadeel De Esch 3

Grondexploitatie       1
Nadeel Rouveen West 4 Grondexploitatie       1
Nadeel Ywehof Grondexploitatie       16

Verkoop De Slagen Enexis

Grondexploitatie     34  

Verkoop De Slagen

Grondexploitatie     1  
Exploitatiebijdrage de Slagen Grondexploitatie     57  
Exploitatiebijdrage de Slagen Wegenbeheer     10  
Totaal     452 118 166
Per saldo   -452 -48

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 266 452
Omgevingswet 14 25
Totaal incidentele lasten 280 477
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties (zie hierboven) 166 452
Omgevingswet 14 25
Totaal incidentele baten 180 477

Programma 9 - Overhead

Terug naar navigatie - Programma 9 - Overhead
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -6.782.187 -1.393.184 -8.175.371 -7.575.467 599.904
Baten 71.776 221.860 293.636 532.813 239.178
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.710.411 -1.171.324 -7.881.735 -7.042.653 839.082
Stortingen -284.000 83.000 -201.000 0 201.000
Onttrekkingen 512.528 714.436 1.226.964 628.866 -598.098
Mutaties reserves 228.528 797.436 1.025.964 628.866 -397.098

Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen de realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Taakveld Omschrijving Nadeel Voordeel
Personeel Werkkostenregeling
In 2020 en 2021 hebben we, vanwege corona, een tijdelijke verruiming gehad van de vrije ruimte. Daarnaast zijn er vanwege minder fysieke bijeenkomsten minder kosten gemaakt. De tijdelijke verruiming is met ingang van 2022 niet meer van toepassing. 
  27
  Door corona zijn er minder kosten gemaakt voor personeelsactiviteiten en lagere reis- en verblijfkosten.   21
  Lagere ARBO kosten: Als gevolg van corona zijn er dit jaar weinig trainingen geweest, terwijl dit wel aanbevelingen zijn vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 2019. Het plan van aanpak dat daaruit voorkwam heeft door capaciteit/prioriteit bij P&O in 2020 nagenoeg stil gelegen en is in maart 2021 pas weer opgepakt. Hiervoor ligt een voorstel tot resultaatbestemming.   16
  Vergoeding verlofsaldo voormalig personeel Reestmond: Dit betreft de vergoeding van Reestmond voor de verlofuren van de Reestmonders die per 01-01-2021 zijn overgegaan naar de gemeente Staphorst.   33
  De salarisadministratie van Zwartewaterland wordt niet meer door Staphorst uitgevoerd. De opbrengsten zijn hierdoor lager, maar de kosten ook. 24 24
  Diverse lagere kosten personeel en organisatie ontwikkeling   10
ICT Lagere automatiseringskosten. Dit voordeel ontstaat met name doordat de  extra aangevraagde middelen bij de voortgangsrapportage voor diverse projecten later zijn gestart dan gepland. In 2022 worden diverse projecten opgepakt, waarvoor een voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen (€ 92.000).   148
  Minder consultancy voor ICT ingehuurd dan begroot   11
Informatievoorziening Door activering van de aanschaf ICT-hardware is een incidenteel voordeel ontstaan in 2021. De afschrijvingskosten worden doorgeschoven naar 2022 en verder.    36
Huisvesting Extra dotatie voorziening gebouwen. Het is niet toegestaan om het bedrag uit de reserve gebouwenbeheer volledig over te hevelen naar de voorziening groot onderhoud. Hierdoor moeten we in 2021 extra doteren. Dit geldt voor alle gemeentelijke gebouwen, waardoor u in de verschillende programma's voor- en nadelen ziet. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 191.000, waarvan € 179.000 in dit programma (overhead). 179  
  Lagere schoonmaakkosten. De loonkosten zijn verantwoord onder de loonsomsturing.   45
Werkplaats openbare werken Diverse hogere kosten ontstaan door brand, deze worden gedekt door verzekeringsopbrengsten. Ook is de bestelbus (volledig) afgeschreven in verband met de brandschade.   8
Overige Diverse doorbelastingen, waaronder doorbelasting overhead (per saldo budgettair neutraal over alle programma's) en overige "technische" boekingen, waaronder activeren van projecturen.    110
  Salarissen programma 9. Voor een nadere toelichting op de loonsom wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.   145
  Overige voor- en nadelen   11
    203 645

Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
Reserve (x € 1.000) Reserve
Geraamde toevoeging Geraamde onttrekking Werkelijke toevoeging Werkelijke onttrekking
Vervanging automatisering Automatisering 201 176    
Afschrijving gemeentehuis Afschrijvingen gemeentelijke gebouwen   111   98
Afschrijving vervoermiddelen Afschrijvingen vervoermiddelen   140   97
Uitvoering programma dienstverlening Zonder bestemming   126    
Gemeentehuis onderzoek label C
Zonder bestemming   43   41
Doorontwikkeling buitendienst
Zonder bestemming   82   10
Project dienstverlening optimalisatie Zonder bestemming   42   4
Koppeling IJVI/DECOS
Zonder bestemming   87   1
Zij-klepelmaaier sloten Zonder bestemming   5    
Rolbezem sneeuwploeg Zonder bestemming   7    
Hogedrukreiniger Zonder bestemming   12    
Klepelmaaierbak t.b.v. grote trekker Zonder bestemming    20    
Onderbesteding loonsombudget 2020 Zonder bestemming   327   327
Functieherwaardering 2020 Zonder bestemming   51   51
Totaal    201 1.229   629
Per saldo   -1.028 -629

Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Incidentele lasten en baten (x € 1.000)

Incidentele lasten (deel t.g.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 434 1.003
Totaal incidentele lasten 434 1.003
     
Incidentele baten (deel t.l.v. reserves) Realisatie begrotingsjaar Actuele raming
Reservemutaties excl. afschrijvingen (zie hierboven) 434 978
Totaal incidentele baten 434 978

Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

Terug naar navigatie - 1 | Lokale heffingen

De gemeente Staphorst kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Omschrijving (x € 1.000) Begroting 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
8061221 O.Z.B. eigenaar woningen 1.898 1.898 1.910
8062201 OZB gebruiker niet-won. 702 702 707
8062221 OZB eigenaar niet-won. 1.108 1.088 1.071
8064101 Hondenbelasting 61 61 61
8340101 Forensenbelasting 82 82 81
8340201 Toeristenbelasting 84 84 110

2 | Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - 2 | Algemene uitkeringen

De verantwoorde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekende informatie ter zake, zijnde de verrekening in januari 2022. De raming in de primitieve begroting was gebaseerd op de meicirculaire van het vorige begrotingsjaar voor een bedrag van € 22.512.000 met een uitkeringsfactor van 1,656. In 2021 is er € 24.243.762 ontvangen aan algemene uitkeringen. In dit bedrag is een positieve naverrekening opgenomen van € 30.028 over het jaar 2019 en € 7.050 over het jaar 2020.
In het jaar 2021 is er een zogenaamde maartbrief uitgegeven betreffende het 4e compensatiepakket corona (toevoeging € 158.622).  Het totaal aan corona-steunpakket voor het jaar 2021 bedraagt € 710.000. In het jaar 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg (€ 400.000), versterking dienstverlening (€ 70.000) en er zijn een aantal decentralisatie-uitkeringen toegevoegd (€ 80.000). Een mutatie van € 450.000 heeft betrekking op de ontwikkeling uitkeringsfactor en BCF plafond.

3 | Dividend

Terug naar navigatie - 3 | Dividend

Verantwoord zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

(Bedragen x € 1.000) Begroting primair 2021 Begroting 2021 na wijziging Gerealiseerd 2021 Incidenteel gerealiseerd
Programma 0 Vitens N.V. - dividend 0 0 0  
Programma 0 Vitens N.V. - rente achtergestelde lening 1 1 2  
Programma 0 Enexis N.V. - dividend 23 17 17  
Programma 0 Enexis N.V. - rente aandh. lening 0 0 2  
Programma 0 Rendo N.V. - dividend 325 325 325  
Programma 0 Wadinco - dividend 20 0 0  
Programma 0 Bank Nederlandse Gemeenten - dividend 85 54 54  
Programma 7 Rova N.V. - dividend 55 55 90  
Programma 7 Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30  
    539 482 520  

Het dividend en de rente van de achtergestelde lening Rova wordt als bate meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Een hogere dividendopbrengst heeft een lagere onttrekking uit de reserve tot gevolg.

4 | Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - 4 | Saldo financieringsfunctie

Er is geen doorbelaste rente excl. grondexploitatie.

Omschrijving (x € 1.000) Begroting 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021
Lasten -4 -4 -4
Baten 23 23 39

5 | BTW-compensatiefonds

Terug naar navigatie - 5 | BTW-compensatiefonds
(x € 1.000) Rekening 2020 Rekening 2021
Gedeclareerde bedragen 2.580 2.341

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.).

6 | Overhead

Terug naar navigatie - 6 | Overhead

De overheadtoerekening wordt bepaald conform de systematiek zoals opgenomen in de financiële verordening 2021.

Dit betreft een overheaddoorrekening op basis van personeelslasten en ziet er als volgt uit: (personeelslasten taakveld) / (totale personeelslasten alle taakvelden exclusief overhead) x overhead = opslag taakveld. In deze benadering wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Het bijbehorende overheadpercentage (op de directe personele lasten van de taakvelden) betreft 96,24% voor 2021.

Berekening dekkingspercentage
Voor een berekening van de dekkingspercentages rioolheffing, afvalstoffenheffing, leges burgerzaken, leges lijkbezorgingsrechten en leges omgevingsvergunningen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een onderneming drijven (die structureel winstgevend is). Op 16 december 2019 is de vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst ondertekend.

In 2021 is aangifte gedaan voor het jaar 2019. Het belastbare bedrag (fiscale winst) over 2019 is € 276.088 negatief. Het volledige bedrag van de voorlopige aanslag 2019 is terugbetaald. Voor 2021 is een voorlopige aanslag betaald van € 22.438. De betaalde belastingen komen ten laste van de reserve grondexploitatie.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

In de primitieve begroting is in het programma een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 34.510. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoner. Dit komt neer op rond de 0,1% van het begrotingstotaal.

In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht.

Onderwerp
(x € 1.000)
Begroting 2021 Begrotingswijziging in raadsvergadering d.d. Bedrag begrotingswijziging Bedrag
Onvoorzien vrij beschikbaar 35 5 oktober 2021 -5 30
Loonsomsturing 438 10 november 2020 -438 0
Activeren uren -100 10 november 2020 100 0
Vacaturestop -135 10 november 2020 135 0
Verlagen inhuur -7     -7
Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief) 303 5 oktober 2021 -284 19
Reestmond   15 december 2020 37 37
Saldo onvoorzien vrij beschikbaar einde jaar 534   -455 79

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves/voorzieningen

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
0 Bestuur en ondersteuning
871000 Beschikking reserve Progr. 0 81.193 -81.193 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 87.002 87.002 56.195 -30.807
871030 Bes.res. achterg.len. Vitens 0 81.193 81.193 81.184 -9
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 81.193 87.002 168.195 137.379 -30.816
1 Veiligheid
471001 Toevoeging reserve progr. 1 -6.000 6.000 0 0 0
871001 Beschikking reserve progr. 1 10.000 -10.000 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 25.000 25.000 1.648 -23.352
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 0 10.000 10.000 8.182 -1.818
Totaal 1 Veiligheid 4.000 31.000 35.000 9.830 -44.830
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
471002 Toevoeging reserve progr. 2 -860.000 860.000 0 0 0
471015 Toev.res. zandput Hooidijk 0 0 0 -7.071 -7.071
471019 Toev.res. asfalt-&elementverh. 0 -860.000 -860.000 -860.000 0
471028 Toev.res. automatisering 0 0 0 0 0
871002 Beschikking reserve progr. 2 1.304.090 -1.304.090 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 37.462 37.462 11.780 -25.682
871012 Bes.res. grondexploitatie 0 62.360 62.360 16.023 -46.337
871014 Bes.res. afs.inv.openb.r.m.nut 0 280.098 280.098 127.878 -152.220
871019 Bes.res. asfalt-&elementverh. 0 1.023.992 1.023.992 328.448 -695.544
871020 Bes.res. verkeersontsluiting 0 41.050 41.050 11.855 -29.195
871023 Bes.res. afs.gem.vervoermidd. 0 0 0 34.090 34.090
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 444.090 140.872 584.962 -336.997 -921.959
3 Economie
471012 Toev.res. grondexploitatie 0 0 0 -299.931 -299.931
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 125.474 125.474 2.987 -122.487
871012 Bes.res. grondexploitatie 0 0 0 117.674 117.674
Totaal 3 Economie 0 125.474 125.474 -179.270 -53.796
4 Onderwijs
471004 Toevoeging reserve progr. 4 -18.000 18.000 0 0 0
871004 Beschikking reserve progr. 4 464.000 -464.000 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 55.949 55.949 0 -55.949
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 0 464.000 464.000 442.822 -21.178
Totaal 4 Onderwijs 446.000 73.949 519.949 442.822 -962.771
5 Sport, cultuur & recreatie
471005 Toevoeging reserve progr. 5 -95.000 95.000 0 0 0
871005 Beschikking reserve progr. 5 628.824 -628.824 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 1.312.535 1.312.535 253.476 -1.059.059
871014 Bes.res. afs.inv.openb.r.m.nut 0 10.000 10.000 16.488 6.488
871021 Bes.res. met bestemming 0 12.000 12.000 12.000 0
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 0 195.000 195.000 195.019 19
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 533.824 995.711 1.529.535 476.983 -2.006.518
6 Sociaal domein
471006 Toevoeging reserve progr. 6 -10.000 10.000 0 0 0
471029 Toev.res. sociaal domein 0 0 0 -207.474 -207.474
871006 Beschikking reserve progr. 6 10.000 -10.000 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 355.000 355.000 354.258 -742
871029 Bes.res. sociaal domein 0 0 0 30.317 30.317
Totaal 6 Sociaal domein 0 355.000 355.000 177.101 -177.899
7 Volksgezondheid & milieu
471007 Toevoeging reserve progr. 7 -5.000 5.000 0 0 0
471017 Toev.res. mat. afvalst.heffing 0 -11.000 -11.000 0 11.000
471027 Toev.res. duurzaamheid 0 -20.000 -20.000 -412.388 -392.388
871007 Beschikking reserve progr. 7 711.803 -711.803 0 0 0
871010 Beschikking algemene reserve 0 0 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 783.269 783.269 657.336 -125.933
871016 Bes.res. rioolbeheer 0 152.557 152.557 344.728 192.171
871017 Bes.res. mat. afvalst.heffing 0 127.000 127.000 117.251 -9.749
871027 Bes.res. duurzaamheid 0 0 0 0 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 706.803 325.023 1.031.826 706.927 -324.899
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
471008 Toevoeging reserve progr. 8 -4.000 4.000 0 0 0
471011 Toev.res. zonder bestemming 0 0 0 -10.469 -10.469
471012 Toev.res. grondexploitatie 0 0 0 -97.860 -97.860
471019 Toev.res. asfalt-&elementverh. 0 0 0 -9.730 -9.730
471025 Toev.res. gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
871008 Beschikking reserve progr. 8 150.450 -150.450 0 0 0
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 290.056 290.056 27.450 -262.606
871012 Bes.res. grondexploitatie 0 42.494 42.494 19.330 -23.164
871026 Bes.res. EPOS 0 120.000 120.000 120.000 0
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 146.450 306.100 452.550 48.722 -403.828
9 Overhead
471009 Toevoeging reserve progr. 9 -284.000 284.000 0 0 0
471028 Toev.res. automatisering 0 -201.000 -201.000 0 201.000
871009 Beschikking reserve progr. 9 512.528 -512.518 10 0 -10
871011 Bes.res. zonder bestemming 0 800.359 800.359 434.108 -366.251
871022 Bes.res. afs.gem.gebouwen 0 111.000 111.000 98.125 -12.875
871023 Bes.res. afs.gem.vervoermidd. 0 140.000 140.000 96.633 -43.367
871025 Bes.res. gebouwenbeheer 0 0 0 0 0
871028 Bes.res. automatisering 0 175.595 175.595 0 -175.595
Totaal 9 Overhead 228.528 797.436 1.025.964 628.866 -1.654.830

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

WNT-verantwoording 2021 Gemeente Staphorst

Terug naar navigatie - WNT-verantwoording 2021 Gemeente Staphorst

Het voor de gemeente toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021
bedragen x € 1 S. Voortman M. Kragting
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 71.102 105.647
Beloningen betaalbaar op termijn 12.329 20.375
Subtotaal 83.431 126.022
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
 
Bezoldiging 83.431 126.022
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 S. Voortman M. Kragting
Functiegegevens Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 16/03-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 63.052 82.317
Beloningen betaalbaar op termijn 11.331 15.436
Subtotaal 74.383 97.753
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 159.811
 
Bezoldiging 74.383 97.753

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12:
Niet van toepassing

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:
Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder:
Niet van toepassing

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700:
Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is:
Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is:
Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:
Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.