Programma 9 - Overhead

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Financieel gezond

Terug naar navigatie - Financieel gezond

In 2021 hebben we verder gewerkt aan een gezonde, structureel sluitende, robuuste meerjarige exploitatie. Conform afspraak wordt de vrij beschikbare reservepositie niet verder aangetast.
De begroting is realistisch en duurzaam, waarbij we zorgen voor een goede balans tussen ambities en de beschikbare financiële middelen. Voor wensen met financiële gevolgen gelden de kaderstelling en de begroting als gepaste momenten om de juiste afwegingen te maken. Buiten deze cyclus worden alleen wijzigingen opgenomen als ze onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn.

We hebben in 2021 ons financieel beleid door geactualiseerd door de financiële verordening aan te passen, de nota waarderen en afschrijven en de nota verbonden partijen aan te passen.

Loonsom-/formatiesturing

Terug naar navigatie - Loonsom-/formatiesturing

In 2021 zijn wij verder gegaan met het optimaliseren van de processen, bijbehorende applicaties en het beheer daarvan, zodat op gewenste momenten beschikt kan worden over actuele en betrouwbare gegevens, en over rapportages die (mede) gericht zijn op de formatie (formatiesturing). Voor het inzichtelijk maken en het analyseren van de formatie, de inhuurkosten en de detacheringsopbrengsten is een dashboard ‘InZicht Loonsommonitor ingericht. In de paragraaf bedrijfsvoering bij deze jaarrekening worden de uitkomsten van deze loonsommonitor gepresenteerd.

Rechtmatigheidsverklaring

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverklaring

De rechtmatigheidsverantwoording is met een jaar uitgesteld en zal waarschijnlijk met ingang van het boekjaar 2022 plaatsvinden (parlementaire behandeling gepland voor tweede kwartaal 2022). De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en hierbij wordt aangesloten bij de vastgestelde “visie op control”. Het opgenomen stappenplan wordt op dit moment uitgewerkt en uitgerold in de organisatie.

Door middel van prestentaties zullen het managementteam, college en de raad gedurende het tweede kwartaal  2022 worden meegenomen in de mogelijke beslispunten, welke het gevolg zullen zijn van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (o.a. controleprotocol 2022).

Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing

Terug naar navigatie - Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing

Voor afval en riool is de kostendekkendheid in 2020 uitvoerig onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in aanpassing van de tarieven voor 2021.

Voor de leges heeft in 2021 een evaluatie EPOS plaatsgevonden. Tariefsaanpassingen zijn doorgevoerd in de legesverordening voor 2022.

Gevolgen door invoering van de Omgevingswet hebben invloed op de legesverordening 2023 (momenteel is de datum van  invoering 01-01-2023). Dit is een afzonderlijk project.

Voor overige leges uit de legesverordening zijn waar mogelijk de aanpassingen doorgevoerd. Een aantal producten zijn ook afhankelijk van de nieuwe Omgevingswet of aanpassing beleid en worden met de volgende herziening meegenomen.

Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis

Terug naar navigatie - Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis

In juni 2021 hebben het managementteam, college en de raad ingestemd met het projectplan Toekomstbestendig gemeentehuis. De raad heeft een krediet van € 2,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verduurzaming van het gemeentehuis en interne aanpassingen. Na het doorvoeren van alle verduurzamingsmaatregelen heeft het gemeentehuis energielabel A. In 2021 zijn er aanbestedingen gedaan en gunningen verleend voor het extra isoleren van het platte dak, vervangen van de buitenramen, en schilderen van de binnen- en buitenkozijnen en boeien. De eerste bouwvergadering met de dakdekker en het schildersbedrijf heeft plaatsgevonden. Wat betreft de interne aanpassingen zijn medewerkers middels een vragenlijst ondervraagd, hebben diverse overleggen plaatsgevonden onder andere met de werkgroep herinrichting. Dit alles om de wettelijke eisen en knelpunten die gebruikers ervaren in kaart te brengen.

Verbeteren gebouwenbeheer

Terug naar navigatie - Verbeteren gebouwenbeheer

Afgelopen jaar is er op basis van de vastgestelde nota strategische visie gebouwen en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onderhoud voorbereid en verricht aan de gemeentelijke gebouwen. Van alle gemeentelijke gebouwen is er een MJOP opgesteld. Bij een aantal gemeentelijke gebouwen is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland in verband met actuele ontwikkelingen die spelen. Voor onder andere de verduurzaming en herinrichting van het gemeentehuis zijn de werkzaamheden voorbereid.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -6.782.187 -1.393.184 -8.175.371 -7.575.467 599.904
Baten 71.776 221.860 293.636 532.813 239.178
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.710.411 -1.171.324 -7.881.735 -7.042.653 839.082
Stortingen -284.000 83.000 -201.000 0 201.000
Onttrekkingen 512.528 714.436 1.226.964 628.866 -598.098
Mutaties reserves 228.528 797.436 1.025.964 628.866 -397.098

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere automatiseringskosten. Dit voordeel ontstaat met name doordat de  extra aangevraagde middelen bij de voortgangsrapportage voor diverse projecten later zijn gestart dan gepland. In 2022 worden diverse projecten opgepakt, waarvoor een voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen (€ 92.000).   148
Door activering van de aanschaf ICT-hardware is een incidenteel voordeel ontstaan in 2021. De afschrijvingskosten worden doorgeschoven naar 2022 en verder.    36
Lagere ARBO kosten. Als gevolg van corona zijn er dit jaar weinig trainingen geweest, terwijl dit wel aanbevelingen zijn vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 2019. Het plan van aanpak dat daaruit voorkwam heeft door capaciteit/prioriteit bij P&O in 2020 nagenoeg stil gelegen en is in maart 2021 pas weer opgepakt. Hiervoor ligt een voorstel tot resultaatbestemming.   16
Werkkostenregeling
In 2020 en 2021 hebben we, vanwege corona, een tijdelijke verruiming gehad van de vrije ruimte. Daarnaast zijn er vanwege minder fysieke bijeenkomsten minder kosten gemaakt. De tijdelijke verruiming is met ingang van 2022 niet meer van toepassing. 
  27
Extra dotatie voorziening gebouwen. Het is niet toegestaan om het bedrag uit de reserve gebouwenbeheer volledig over te hevelen naar de voorziening groot onderhoud. Hierdoor moeten we in 2021 extra doteren. Dit geldt voor alle gemeentelijke gebouwen, waardoor u in de verschillende programma's voor- en nadelen ziet. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 191.000, waarvan € 179.000 in dit programma (overhead). 179  
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.