Bijlage 4 Overzicht incidentele budgetten eind 2021

Overzicht lopende incidentele budgetten 2021

Exploitatie Actuele begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
1 Veiligheid
4120118 Regionale veiligheidsdag (i) 15.000 0 15.000
4120119 Vergroten veiligheidsbelev.(i) 10.000 1.648 8.352
Totaal 1 Veiligheid 25.000 1.648 23.352
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4210103 Onderzoek afslag A28 (i) 41.050 11.855 29.195
4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) 17.512 4.380 13.132
4210118 Inspectie kunstwerken (i) 15.000 5.800 9.200
4210126 Winterlog-systeem (i) 20.000 0 20.000
4240001 Haven, onderzoek (i) 26.337 0 26.337
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 119.899 22.035 97.864
3 Economie
4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) 20.000 0 20.000
4310006 Detailhandelsvisie: uitv. (i) 21.792 0 21.792
4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) 53.682 1.778 51.904
4340001 Promotie Gem.Staphorst (i) 10.000 0 10.000
Totaal 3 Economie 105.474 1.778 103.696
4 Onderwijs
4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) 17.812 0 17.812
Totaal 4 Onderwijs 17.812 0 17.812
5 Sport, cultuur & recreatie
4520104 Bijdrage AMBC (i) 112.701 56.637 56.064
4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) 350.000 66.136 283.864
4570210 Particulier Bomenbeleid (i) 12.735 0 12.735
4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) 50.000 0 50.000
4570212 Herplant 600 bomen (i) 90.000 0 90.000
4570213 Fauna- en florawet (i) 40.000 0 40.000
4570214 Snoeien en rooien bomen (i) 44.930 0 44.930
4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) 132.260 22.449 109.811
4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) 39.000 0 39.000
4570302 Progr.recreatie & toerisme (i) 41.950 42.000 -50
4570305 St.recreatie en toerisme (i) 50.000 0 50.000
4570306 Vitaliser. recreatieparken (i) 18.794 0 18.794
4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) 0 0 0
4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) 125.000 48.000 77.000
4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) 60.000 0 60.000
4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) 74.821 0 74.821
4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) 30.000 0 30.000
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 1.272.191 235.221 1.036.970
6 Sociaal domein
4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) 300.000 14.353 285.647
Totaal 6 Sociaal domein 300.000 14.353 285.647
7 Volksgezondheid & milieu
4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) 12.500 0 12.500
4740124 Windturbines/windenergie (i) 6.583 2.400 4.183
4740126 Dynamische geurkaart (i) 55.000 0 55.000
4740127 Onderz.vermind.flora/fauna (i) 54.250 0 54.250
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 128.333 2.400 125.933
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
4810103 Omgevingsplan (i) 25.000 14.373 10.627
4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) 167.206 22.435 144.771
4830112 Leefbaarheid De Slagen (i) 12.044 1.425 10.619
4830113 Woonservicegebieden (i) 54.314 0 54.314
4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) 68.536 5.015 63.521
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 327.100 43.248 283.852
9 Overhead
4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) 81.970 9.763 72.207
4040207 Project dienstverl.optimal.(i) 41.555 3.851 37.704
4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) 86.672 1.193 85.479
4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) 125.649 0 125.649
4040806 Aanschaf materieel OB (i) 12.000 0 12.000
Totaal 9 Overhead 347.846 14.807 333.039

Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2021

In de voortgangsrapportage 2021 zijn een drietal in het verleden beschikbaar gestelde kredieten met betrekking tot duurzaamheid komen te vervallen, te noemen: energieloket 3.0, uitvoering programma duurzaamheid en klimaatadaptie. De overschotten op de E&K budgetten zijn toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.

Exploitatie Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
0 Bestuur en ondersteuning
4061108 Wet WOZ taxatie oppervlak (i) 9.002 0 9.002
4062108 Mutatieverw. kadaster rvk (i) 50.000 28.195 21.805
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 59.002 28.195 30.807
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4210102 Fietsplan actualisatie (i) 4.750 0 4.750
4210116 Renovatie div. zandwegen (i) 3.643 3.643 0
4250102 Halteplaats NS (i) 200 1.600 -1.400
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 8.593 5.243 3.350
3 Economie
4310004 Ondersteuning start.ondern.(i) 15.000 0 15.000
4320102 Nieuw.best.vrijkom.agr.geb.(i) 5.000 1.209 3.791
Totaal 3 Economie 20.000 1.209 18.791
4 Onderwijs
4430002 Best.opd.uitv.org.prim.ond.(i) 8.053 0 8.053
4430402 Peuterspeelpleinen (i) 30.084 0 30.084
Totaal 4 Onderwijs 38.137 0 38.137
5 Sport, cultuur & recreatie
4530111 Culturele vormingsactivit. (i) 5.000 9.098 -4.098
4570105 Opst.bel.plan gebr.gem.gr. (i) 25.000 0 25.000
4570207 Groenrenovatieplan (i) 10.344 9.156 1.188
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 40.344 18.254 22.090
6 Sociaal domein
4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) 10.000 22.242 -12.242
Totaal 6 Sociaal domein 10.000 22.242 -12.242
7 Volksgezondheid & milieu
4740108 E&K Warmtetransitie (i) 28.000 15.098 12.903
4740109 E&K Groot.opwek.elek./RES (i) 80.000 66.245 13.755
4740110 E&K Groen gas (i) 50.000 4.600 45.400
4740111 E&K GVR (i) 65.000 0 65.000
4740113 E&K Verduurz.monumenten (i) 25.000 6.111 18.890
4740115 E&K Duurz.bouwl.ener.adv. (i) 30.000 16.026 13.974
4740116 E&K Klimaatadapt.,voorber. (i) 50.000 45.380 4.620
4740117 E&K Klimaatadapt.,uitvoer. (i) 20.000 0 20.000
4740118 E&K Groen + grijs reststr. (i) 25.000 4.117 20.883
4740119 E&K Schouwafval (i) 25.000 20.445 4.555
4740120 E&K Progr. inhuur (i) 200.740 43.190 157.550
4740121 E&K Progr. communicatie (i) 16.000 1.140 14.860
4740128 Geluidsaneringsproject 70+ (i) 20.196 20.196 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 634.936 242.548 392.388
9 Overhead
4040702 Gem.huis ondz.label C (i) 42.513 41.302 1.211
Totaal 9 Overhead 42.513 41.302 1.211