Bijlage 4 Overzicht incidentele budgetten eind 2021

Overzicht lopende incidentele budgetten 2021

Terug naar navigatie - Overzicht lopende incidentele budgetten 2021
Exploitatie Actuele begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
1 Veiligheid
4120118 Regionale veiligheidsdag (i) 15.000 0 15.000
4120119 Vergroten veiligheidsbelev.(i) 10.000 1.648 8.352
Totaal 1 Veiligheid 25.000 1.648 23.352
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4210103 Onderzoek afslag A28 (i) 41.050 11.855 29.195
4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) 17.512 4.380 13.132
4210118 Inspectie kunstwerken (i) 15.000 5.800 9.200
4210126 Winterlog-systeem (i) 20.000 0 20.000
4240001 Haven, onderzoek (i) 26.337 0 26.337
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 119.899 22.035 97.864
3 Economie
4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) 20.000 0 20.000
4310006 Detailhandelsvisie: uitv. (i) 21.792 0 21.792
4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) 53.682 1.778 51.904
4340001 Promotie Gem.Staphorst (i) 10.000 0 10.000
Totaal 3 Economie 105.474 1.778 103.696
4 Onderwijs
4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) 17.812 0 17.812
Totaal 4 Onderwijs 17.812 0 17.812
5 Sport, cultuur & recreatie
4520104 Bijdrage AMBC (i) 112.701 56.637 56.064
4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) 350.000 66.136 283.864
4570210 Particulier Bomenbeleid (i) 12.735 0 12.735
4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) 50.000 0 50.000
4570212 Herplant 600 bomen (i) 90.000 0 90.000
4570213 Fauna- en florawet (i) 40.000 0 40.000
4570214 Snoeien en rooien bomen (i) 44.930 0 44.930
4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) 132.260 22.449 109.811
4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) 39.000 0 39.000
4570302 Progr.recreatie & toerisme (i) 41.950 42.000 -50
4570305 St.recreatie en toerisme (i) 50.000 0 50.000
4570306 Vitaliser. recreatieparken (i) 18.794 0 18.794
4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) 0 0 0
4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) 125.000 48.000 77.000
4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) 60.000 0 60.000
4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) 74.821 0 74.821
4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) 30.000 0 30.000
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 1.272.191 235.221 1.036.970
6 Sociaal domein
4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) 300.000 14.353 285.647
Totaal 6 Sociaal domein 300.000 14.353 285.647
7 Volksgezondheid & milieu
4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) 12.500 0 12.500
4740124 Windturbines/windenergie (i) 6.583 2.400 4.183
4740126 Dynamische geurkaart (i) 55.000 0 55.000
4740127 Onderz.vermind.flora/fauna (i) 54.250 0 54.250
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 128.333 2.400 125.933
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord.
4810103 Omgevingsplan (i) 25.000 14.373 10.627
4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) 167.206 22.435 144.771
4830112 Leefbaarheid De Slagen (i) 12.044 1.425 10.619
4830113 Woonservicegebieden (i) 54.314 0 54.314
4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) 68.536 5.015 63.521
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. 327.100 43.248 283.852
9 Overhead
4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) 81.970 9.763 72.207
4040207 Project dienstverl.optimal.(i) 41.555 3.851 37.704
4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) 86.672 1.193 85.479
4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) 125.649 0 125.649
4040806 Aanschaf materieel OB (i) 12.000 0 12.000
Totaal 9 Overhead 347.846 14.807 333.039

Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2021

Terug naar navigatie - Overzicht afgeronde incidentele budgetten 2021

In de voortgangsrapportage 2021 zijn een drietal in het verleden beschikbaar gestelde kredieten met betrekking tot duurzaamheid komen te vervallen, te noemen: energieloket 3.0, uitvoering programma duurzaamheid en klimaatadaptie. De overschotten op de E&K budgetten zijn toegevoegd aan de reserve duurzaamheid.

Exploitatie Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
0 Bestuur en ondersteuning
4061108 Wet WOZ taxatie oppervlak (i) 9.002 0 9.002
4062108 Mutatieverw. kadaster rvk (i) 50.000 28.195 21.805
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 59.002 28.195 30.807
2 Verkeer, vervoer & waterstaat
4210102 Fietsplan actualisatie (i) 4.750 0 4.750
4210116 Renovatie div. zandwegen (i) 3.643 3.643 0
4250102 Halteplaats NS (i) 200 1.600 -1.400
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat 8.593 5.243 3.350
3 Economie
4310004 Ondersteuning start.ondern.(i) 15.000 0 15.000
4320102 Nieuw.best.vrijkom.agr.geb.(i) 5.000 1.209 3.791
Totaal 3 Economie 20.000 1.209 18.791
4 Onderwijs
4430002 Best.opd.uitv.org.prim.ond.(i) 8.053 0 8.053
4430402 Peuterspeelpleinen (i) 30.084 0 30.084
Totaal 4 Onderwijs 38.137 0 38.137
5 Sport, cultuur & recreatie
4530111 Culturele vormingsactivit. (i) 5.000 9.098 -4.098
4570105 Opst.bel.plan gebr.gem.gr. (i) 25.000 0 25.000
4570207 Groenrenovatieplan (i) 10.344 9.156 1.188
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie 40.344 18.254 22.090
6 Sociaal domein
4681102 Gem.bijdr. Herberg Zwolle (i) 10.000 22.242 -12.242
Totaal 6 Sociaal domein 10.000 22.242 -12.242
7 Volksgezondheid & milieu
4740108 E&K Warmtetransitie (i) 28.000 15.098 12.903
4740109 E&K Groot.opwek.elek./RES (i) 80.000 66.245 13.755
4740110 E&K Groen gas (i) 50.000 4.600 45.400
4740111 E&K GVR (i) 65.000 0 65.000
4740113 E&K Verduurz.monumenten (i) 25.000 6.111 18.890
4740115 E&K Duurz.bouwl.ener.adv. (i) 30.000 16.026 13.974
4740116 E&K Klimaatadapt.,voorber. (i) 50.000 45.380 4.620
4740117 E&K Klimaatadapt.,uitvoer. (i) 20.000 0 20.000
4740118 E&K Groen + grijs reststr. (i) 25.000 4.117 20.883
4740119 E&K Schouwafval (i) 25.000 20.445 4.555
4740120 E&K Progr. inhuur (i) 200.740 43.190 157.550
4740121 E&K Progr. communicatie (i) 16.000 1.140 14.860
4740128 Geluidsaneringsproject 70+ (i) 20.196 20.196 0
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu 634.936 242.548 392.388
9 Overhead
4040702 Gem.huis ondz.label C (i) 42.513 41.302 1.211
Totaal 9 Overhead 42.513 41.302 1.211