Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie mr. A. Mussche
5.4 Musea mr. A. Mussche
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media J. ten Kate
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Uitvoering Beweeg & Sport akkoord

Terug naar navigatie - Uitvoering Beweeg & Sport akkoord

Het Beweeg- en Sportakkoord heeft met de inzet van de Regiegroep Staphorst in Beweging en inwoners een vijftal actieplannen gerealiseerd die bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen. Ook is de organisatie van het akkoord verder ontwikkeld door een nieuwe buurtsportcoach aan te stellen die het gezicht/aanspreekpunt is van het Beweeg- en Sportakkoord. Daarnaast is er onderzocht in hoeverre het Preventieakkoord gekoppeld kan worden aan het bestaande Beweeg- en Sportakkoord. De ambitie is om beide akkoorden samen te voegen onder de noemer ‘vitaliteitsakkoord’ gezien de overlappende doelstellingen.

Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst

Terug naar navigatie - Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst

Voor de herontwikkeling van de percelen van Waanders en Countus is een concept-plan ingediend, waarover echter nog geen politieke consensus is bereikt. Onderzocht wordt of de inzet van een provinciaal aanjaagteam bij kan dragen aan de totstandkoming van een breed gedragen plan voor deze locatie. Ook voor de locatie van de oude boerderij zijn plannen opgesteld, die echter nog niet rijp zijn voor besluitvorming.

In 2022 wordt door de initiatiefnemer nader onderzoek uitgevoerd naar de uitbreidingsmogelijkheden van het museum. Van de planvorming maakt de voormalige boerderij Kruidhof geen deel uit, omdat deze is aangekocht door de Hersteld Hervormde Gemeente.

Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden

Op 3 september 2020 heeft de Stichting Recreatie & Toerisme Staphorst een subsidieaanvraag, met het ambitieplan Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt, ingediend bij de gemeente Staphorst. De toekenning van de in de aanvraag genoemde subsidie is bevestigd in een brief van de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Staphorst met dagtekening 7 april 2021. In deze brief staan een aantal voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toekenning van de subsidie. Eén daarvan is het indienen van een voortgangsrapportage in lijn met de in het ambitieplan genoemde doelen en actieagenda’s.

Hierbij dient de Stichting Recreatie & Toerisme Staphorst haar eerste voortgangsrapportage in. Vooraf is het goed om te vermelden dat de coronasituatie die op zoveel gebieden ontwrichtend heeft gewerkt en nog werkt, helaas ook veel impact heeft gehad op de uitvoering van ons ambitieplan. Zoals verwacht mag worden bij een traject zoals de stichting voor ogen heeft, is het creëren van draagvlak bij inwoners en stakeholders zoals ondernemingen, verenigingen en instanties een eerste, belangrijke en cruciale stap. De diverse gesprekken en groepsbijeenkomsten die gepland stonden konden helaas geen doorgang vinden of hebben deels op andere wijze plaatsgevonden. De situatie vanwege corona heeft er toe geleid dat we vertraging hebben opgelopen van circa tien maanden. We verwachten zowel 2022 als heel 2023 nodig te hebben voor de afronding van het programma.

Revitalisering recreatieparken

Terug naar navigatie - Revitalisering recreatieparken

De presentatie van het ZKA rapport over het recreatiecluster IJhorst aan de raad, begin 2021, stelt het volgende:

Een mooi toekomstbeeld
Het cluster IJhorst weer helemaal toeristisch: een prachtig gebied met uitstekende verbindingen naar de omgeving. Dit vergt een lange adem.
Stapsgewijs
Het begint allemaal met een bewuste keus dat IJhorst een echt toeristisch cluster moet zijn. Alle partijen moeten hiervoor gaan. Dat kost tijd, geld en energie.
Omgeving
De gebiedsvisie kan alleen gerealiseerd worden door fysieke en sociale verbindingen. Stapje voor stapje kom je dan, als gemeente, ondernemers en inwoners samen, waar je wilt zijn.
Urgentie
De urgentie is groot, en er zal in 2021 echt al een stap gezet moeten zijn om de gebiedsvisie te kunnen realiseren in 2030.
Status
Met ZKA is overlegd over het aanstellen van een projectleider Vitale Vakantieparken.
Er is contact gelegd met het expertisecentrum Vitale Vakantieparken van de provincie Overijssel voor ondersteuning en subsidiemogelijkheden.
Er is een start gemaakt met de aanpak permanente bewoning vakantieparken.

Pilot langjarig landschapsbeheer

Terug naar navigatie - Pilot langjarig landschapsbeheer

Eind 2021 is aan het college een voorstel tot aanpassing van de Dienstbundeling (SGBO) Elzensingellandschap Rouveen voorgelegd inhoudende een verbreding naar alle eigenaren van landschapselementen in Staphorst. Tevens stelt de SGBO voor om toe te voegen dat eigenaren voor het versterken van de biodiversiteit door aanleg/herstel en beheer van zomen, natuurvriendelijke oevers, faunaranden en/of bloemrijke randen een vergoeding kunnen krijgen. Maar natuurlijk ook voor ander landschapsversterkende elementen. Deze elementen en bijbehorende vergoedingen zijn beschreven in de Dienstenbundel Overijssel die door de SGBDO is opgesteld in opdracht van de Provincie Overijssel voor de Regeling Streekeigen Landschapsbeheer. De vergoedingen zijn marktconform en passen binnen de huidige staatssteunregels.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -3.611.730 -1.197.023 -4.808.753 -3.732.805 1.075.948
Baten 225.524 -24.975 200.549 390.583 190.035
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.386.206 -1.221.999 -4.608.205 -3.342.222 1.265.983
Stortingen -95.000 95.000 0 0 0
Onttrekkingen 628.824 900.711 1.529.535 476.983 -1.052.552
Mutaties reserves 533.824 995.711 1.529.535 476.983 -1.052.552

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Zwembad De Broene Eugte
In 2021 zijn er € 77.000 coronagelden toegekend. Daar staat tegenover dat een specifieke uitkering (SPUK) IJsbanen en zwembaden is ontvangen. Per saldo geen overschrijding. 
77 77

Hogere SPUK uitkering (BTW compensatie sport).
Dit wordt met name veroorzaakt door de ontvangen nabetaling over 2019 ter grootte van € 35.172, omdat het subsidieplafond in 2019 niet werd overschreden. Zodoende kreeg elke gemeente 100% subsidie uitgekeerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2019 (aan de hand van de Sisa-verklaring). Ten opzichte van de begrote opbrengst is dit een voordeel van ongeveer € 40.000.

  40
Lagere kosten speeltoestellen. In verband met de langere levertijd in de coronaperiode zijn een aantal toestellen pas in februari 2022 geplaatst. Hiervoor wordt ook een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.   22
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.