Balans per 31 december 2021

Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2021
Balans Balans 2021 Balans 2020
Activa
Totaal vaste activa
Materiële vaste activa
Inv. met economisch nut 18.185.806 18.588.285
Inv. met econ. nut met heffing 6.793.018 7.092.550
Inv. openb. ruimte maats. nut 5.048.805 3.850.330
Totaal Materiële vaste activa 30.027.629 29.531.165
Financiële vaste activa
Kap. verstrek. aan deelneming 184.241 184.241
Leningen aan deelnemingen 491.739 572.923
Overige langlopende leningen 1.197.221 1.208.163
Totaal Financiële vaste activa 1.873.201 1.965.328
Totaal Totaal vaste activa 31.900.831 31.496.493
Totaal vlottende activa
Voorraden
Bouwgrond. in expl.(ondh.werk) 0 473.446
Gereed product en handelsgoed. 309.403 545.965
Totaal Voorraden 309.403 1.019.410
Uitzettingen korten dan 1 jaar
Vord. op openbare lichamen 3.130.144 2.597.074
Uitz.: Rek.Crt. met het Rijk 18.318.189 19.451.542
Overige vorderingen 1.104.823 1.607.497
Totaal Uitzettingen korten dan 1 jaar 22.553.156 23.656.113
Liquide mid.(Kas,Bank,Giro)
Kassaldi 1.236 1.223
Banksaldi 45.474 8.854
Totaal Liquide mid.(Kas,Bank,Giro) 46.709 10.078
Overlopende activa
Overl.act.: n.t.o. bijdr. Rijk 601.874 735.380
Overl.act.: Overige 1.539.674 1.534.892
Totaal Overlopende activa 2.141.547 2.270.271
Totaal Totaal vlottende activa 25.050.816 26.955.872
Totaal Activa 56.951.647 58.452.365
Passiva
Totaal vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene Reserve 8.507.828 7.806.356
Bestemmingsreserve 38.375.468 40.701.921
Saldo van rekening 1.781.712 487.382
Totaal Eigen vermogen 48.665.008 48.995.659
Voorzieningen
Voorzieningen 2.730.947 2.059.688
Totaal Voorzieningen 2.730.947 2.059.688
Vaste schuld langer dan 1 jaar
Onderh.lening banken en overig 0 98.891
Totaal Vaste schuld langer dan 1 jaar 0 98.891
Totaal Totaal vaste passiva 51.395.956 51.154.238
Totaal vlottende passiva
Vlottende schuld < dan 1 jaar
Overige kasgeldleningen 50.836 0
Overige vlottende schulden 1.716.814 1.834.932
Totaal Vlottende schuld < dan 1 jaar 1.767.651 1.834.932
Overige overlopende passiva
NL. overh. ontv. ntb spec. uit 1.428.639 4.409.850
Nog te betalen 2.359.401 1.053.345
Totaal Overige overlopende passiva 3.788.040 5.463.195
Totaal Totaal vlottende passiva 5.555.691 7.298.127
Totaal Passiva 56.951.647 58.452.365