Programma 3 - Economie en ondernemen

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Dynamisch winkelhart

Terug naar navigatie - Dynamisch winkelhart

Corona, COVID-19, is de grote spelbreker geweest en nog steeds in het realiseren van de doelstellingen. De eerste voortgangsrapportage van de stichting Recreatie en Toerisme vermeldt op dit punt:

 1. Met de gemeente een plan maken voor routing en bewegwijzering van parkeerplaatsen naar het centrum.
  Status: Nog niet gestart.
 2. Op basis van de identiteit van Staphorst en de unieke waarden van ‘De Streek’ een nieuwe wandel- en fietsroute ontwikkelen.
  Status: In concept.
 3. Informeren van bezoekers (individueel of groepen) via de nieuwe website over de parkeerplaatsen en tips voor het bezoek aan ‘De Streek’.
  Status: Nog niet gestart.
 4. Zorgen dat de unieke waarden en normen en elementen van ‘De Streek’ duidelijk verwerkt worden in de identiteit van Staphorst. Dit is onderdeel van de identiteitsontwikkeling voor de hele gemeente.
  Status: In ontwikkeling. De campagne over de identiteit, gericht op de inwoners van gemeente Staphorst, staat op het punt van beginnen en de uitkomsten ervan zijn van groot belang voor het afronden van dit actiepunt.
 5. Plan maken om invulling te geven aan de identiteit met sfeerverhogende elementen in de openbare ruimte.
  Status: De extra sfeerverlichting aanbrengen zoals voorgesteld door de OSR bleek niet mogelijk. Daarop zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan wat de alternatieven zijn.
 6. Met de samenwerkingspartners van ‘De Streek’ zorgen voor een jaarlijkse vernieuwing van een product. Dit kunnen zowel elementen in de openbare ruimte zijn, als samenwerkingsacties voor stimuleren van verblijf en ontmoeting. Van belang is dat het gezamenlijk is en door alle partijen ondersteund en gefaciliteerd.
  Status: Nog niet gestart.

Bedrijventerreinen ontwikkelen

Terug naar navigatie - Bedrijventerreinen ontwikkelen

Op 21 september 2021 is het bestemmingsplan en het grondexploitatieplan voor bedrijventerrein De Esch IV door de raad vastgesteld. Beide plannen zijn op 3 februari 2022 onherroepelijk geworden. Alle uitgeefbare grondposities (kavels) zijn uitgegeven aan lokale ondernemers. De meeste kavels zijn door middel van een posterieure exploitatieovereenkomst uitgegeven, omdat de betreffende ondernemers grondposities hadden in het plangebied. De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in het eerst kwartaal van 2022.

Op de Bullingerslag is nog één kavel in optie (2.760m2), welke naar verwachting in het tweede (uiterlijk derde) kwartaal van 2022 overgedragen wordt. De overige verkochte en nog niet overgedragen kavels, zijn in het eerste kwartaal van 2022 overgedragen of worden nog overgedragen in het tweede kwartaal. 

In afstemming met de Provincie en regiogemeentes (Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel) wordt beoogd om medio 2022 een aanvang te maken met concrete planvorming voor De Esch 0. Momenteel worden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Onderdeel hiervan is het uit laten voeren van een lokaal behoefteonderzoek. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij een door de Provincie breder uit te laten voeren behoefteonderzoek, in het kader van de programmeringsafspraken.

Hart voor landbouw

Terug naar navigatie - Hart voor landbouw

Dit is een voortdurend punt van aandacht. Binnen EPOS worden initiatiefnemers uitgedaagd te komen met vernieuwende plannen, waarbij de gemeente een positieve grondhouding inneemt.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -200.645 -3.538.092 -3.738.737 -1.966.712 1.772.025
Baten 207.488 3.447.396 3.654.884 2.234.485 -1.420.398
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.843 -90.696 -83.854 267.773 351.626
Stortingen 0 0 0 -299.931 -299.931
Onttrekkingen 0 125.474 125.474 120.661 -4.813
Mutaties reserves 0 125.474 125.474 -179.270 -304.744