Programma 6 - Sociaal domein

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie J. ten Kate / mr. A. Mussche
6.2 Wijkteams mr. A. Mussche
6.3 Inkomensregelingen mr. A. Mussche
6.4 Begeleide participatie mr. A. Mussche
6.5 Arbeidsparticipatie mr. A. Mussche
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) mr. A. Mussche
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ mr. A. Mussche
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- mr. A. Mussche
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ mr. A. Mussche
6.82 Geëscaleerde zorg 18- mr. A. Mussche

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Invoering nieuwe inburgeringswet

Terug naar navigatie - Invoering nieuwe inburgeringswet

De Wet Inburgering 2021 (Wi2021) is, na nogmaals uitstel, ingevoerd per 1 januari 2022; de wet geldt voor mensen die vanaf die datum hun verblijfs-status hebben gekregen. Vooruitlopend is in 2021 gestart met de voorbereiding. We zijn onze toekomstige inwoners al in het AZC gaan opzoeken en zijn gestart met een brede intake. Met Vluchtelingenwerk zijn we in gesprek gegaan over de wijzigingen die de wet met zich meebrengt voor de maatschappelijke begeleiding die door hen wordt verzorgd. De uitval door ziekte speelde ons daarbij parten. Dit gesprek is nog niet afgerond, waarbij het bezettingsprobleem bij Vluchtelingenwerk ons parten heeft gespeeld.

In enkele opzichten is de voorbereiding niet verlopen zoals gepland. De (sub)regionale inkoop van het onderwijs heeft vertraging opgelopen door klacht- en andere juridische procedures van ROC’s. Aanleiding waren de beschikbare financiële middelen. Inmiddels zijn twee van de drie leerroutes gegund. Alleen de regionale inkoop van de Onderwijsroute is nog niet afgerond.
De beschikbare uitvoeringsmiddelen zijn ingezet voor uitbreiding van de formatie. Twee consulenten zullen zich parttime bezig houden met de Wi2021.

Optimaliseren voorliggende voorzieningen Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Optimaliseren voorliggende voorzieningen Sociaal Domein

In de stuurgroep Gezond Meedoen Staphorst! wordt op een heel constructieve manier afgestemd en samengewerkt. Er bestaat vertrouwen in elkaar. Daar hoort in toenemende mate ook de onderlinge afstemming op de uitvoering bij. Projecten worden in nauw overleg met elkaar uitgevoerd, wat de effectiviteit sterk ten goede komt. Helaas hebben de coronamaatregelen ons bij de uitvoering ook in 2021 parten gespeeld. Sommige projecten zijn met vertraging gestart en/of worden met vertraging uitgevoerd, waardoor (tussen)evaluaties op het vroegst in 2022 worden verwacht. Tijdens een informatieve raadsvergadering in maart 2021 zijn lopende projecten toegelicht.

De stuurgroep heeft een belangrijke inbreng geleverd voor de inhoud van het integrale basisbeleidsplan vanuit het sociaal domein “Iedereen doet mee”. Dit heeft sterk bijgedragen aan de kwaliteit.
Om het inzetten van dure curatieve voorzieningen te voorkomen is de blijvende inzet in het voorliggend veld noodzakelijk. Gelukkig kon in 2021 besloten worden de financiële taakstelling op de voorliggende voorzieningen in het sociaal domein per 2022 te schrappen. Dit heeft een impuls gegeven aan het vertrouwen tussen de betrokken partijen en gemeente.
Het platform Gezond Meedoen Staphorst! is in januari 2021 voor het eerst digitaal bij elkaar geweest. De startbijeenkomst is als een groot succes ervaren. Tweemaal per jaar vinden er digitale themasessies plaats, waardoor er meer organisaties kunnen deelnemen dan tijdens een fysieke bijeenkomst. Hierdoor kunnen meer organisaties zich bij het platform aansluiten.

Kostenbeheersing WMO/Jeugd

Terug naar navigatie - Kostenbeheersing WMO/Jeugd

In 2021 hebben we het integraal werken, ondanks de huidige coronamaatregelen, verder weten te verstevigen. Vraagstukken van inwoners worden integraal opgepakt, doordat iedereen vanuit het eigen domein zo breed mogelijk vraagverheldering toepast. Op deze manier streven wij ernaar om zo effectief en efficiënt mogelijke ondersteuning te bieden aan onze inwoners.

De samenwerking met de voorliggende partijen hebben wij verstevigd door periodiek een voorliggend veld overleg tussen de werkers in het veld te organiseren. Dit overleg heeft als doel dat consulenten van team Samenleving en medewerkers in het voorliggend veld elkaar treffen, verbinden en op de hoogte zijn van elkaars aanbod. Partijen kunnen daardoor inwoners beter doorverwijzen naar de organisatie die passende ondersteuning aan de inwoners kan bieden.

Ook hebben we steeds meer alternatieve ondersteuningsvormen weten te vinden in plaats van de duurdere specialistische jeugd ggz zorg.
Het aanbod van voorliggende voorzieningen binnen de gemeente wordt groter (denk aan ANWB Automaatje en Het Klaverblad).
De consulenten kunnen hierdoor meer doorverwijzen richting passende voorliggende voorzieningen, waardoor er minder geïndiceerde zorg nodig is.
Daarnaast worden indicaties kortdurend afgegeven, waardoor er tijdig geëvalueerd kan worden. Tijdens de evaluaties wordt gekeken wat nodig is en kan er zo nodig direct af- en opgeschaald worden.

Reestmond

Terug naar navigatie - Reestmond

In 2021 is er binnen Reestmond gewerkt op basis van een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling die op 1 januari is ingegaan. De onderlinge financiële verhouding tussen de drie gemeenten is daarbij gebaseerd op het aantal medewerkers (gerekend in standaard eenheden) dat uit iedere gemeente afkomstig is. Op basis van deze Gemeenschappelijke Regeling is er in 2021 naar tevredenheid samengewerkt.

Vroegsignalering schulden

Terug naar navigatie - Vroegsignalering schulden

Voor de uitvoering van vroegsignalering zijn er inmiddels 48 convenanten gesloten met woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Maandelijks leveren deze partijen signalen aan de gemeente van huishoudens, waarbij een betalingsachterstand is ontstaan. In 2021 zijn er in totaal 269 signalen ontvangen. Hiervan is het merendeel (227) een enkelvoudig signaal, dat wil zeggen dat er bij niet meer dan één partner een achterstand aanwezig is. Met alle unieke huishoudens is in 2021 contact opgenomen met een aanbod voor hulp. Concrete hulp wordt ingezet via de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas, Vluchtelingenwerk en maatschappelijk werk.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -11.524.564 -1.635.766 -13.160.330 -12.687.520 472.810
Baten 2.211.787 573.985 2.785.772 2.957.636 171.864
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.312.778 -1.061.781 -10.374.559 -9.729.884 644.674
Stortingen -10.000 10.000 0 -207.474 -207.474
Onttrekkingen 10.000 345.000 355.000 384.575 29.575
Mutaties reserves 0 355.000 355.000 177.101 -177.899

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere kosten en hogere opbrengst inkomensregelingen 
Het aantal uitkeringsaanvragen vertoont een dalende lijn. Dit geldt voor zowel de Participatiewet- en IOA-uitkeringen als de bijstandsverlening zelfstandigen.
Een hogere opbrengst van terugvordering op bijstandscliënten, mutatie van de vorderingen en  vrijval van de uitvoeringskosten heeft geleid tot een positief resultaat.
  174
Lagere kosten en hoge opbrengst Jeugd (zorg in natura)   278
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.