Paragraaf 5 - Verbonden partijen

1 | Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - 1 | Inleiding op de paragraaf

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (ook) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen. De opgenomen cijfers zijn de meest recent beschikbare cijfers op 1 maart 2022.


Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 11 mei 2021 vastgesteld.

2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - 2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke GGD Regio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.
Gemeentelijke vertegenwoordiger: wethouder A. Mussche .
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2021 is er € 770.646 voldaan. Dit is 3,7% van het totaal van de ontvangen gemeentelijke bijdragen door de GGD IJsseland.
Openbaar belang/ doelstelling GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000)
Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 2.423 2.916
Vreemd vermogen 8.426
17.477
Financieel resultaat 2019: 1.055
2020: 293
Risico's Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). Voor de diensten Jeugdgezondheidszorg worden de kosten op basis van het aantal inwoners 0-18 jaar verdeeld.
GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele additionele taken(maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor additionele producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten - naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort. Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de gemeente Staphorst klein.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester J. ten Kate.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2021 € 993.798.
Percentage Staphorst van het totaal: 2,73 %.
Openbaar belang/ doelstelling
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2020
Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen   5.375 7.324
Vreemd vermogen 30.935 32.544
Financieel resultaat 2019: 759
2020: 1.864
Risico's Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende € 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is.
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel.
Staphorst levert als lid voor het dagelijks bestuur en algemeen bestuur: wethouder A. Mussche.
In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage 2021: € 832.000
Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 2.345 2.371
Vreemd vermogen  6.311 4.109
Financieel resultaat 2019: 369
2020: 267
Risico's Bijdragen gemeenten
De gemeenten die de gemeenschappelijke regeling hebben getroffen, waaronder Staphorst, zijn verantwoordelijk voor de volledige financiering van deze regeling, ook als dit onverwachte verliezen betreft.
De impact van de risico’s is in 2020 geschat op € 426.637,- met een waarschijnlijke impact van € 175.819. Deze verwachting is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van alle inschattingen van kansen en impact.
De algemene reserve, die ultimo 2020 € 361.000 bedraagt, is in principe volledig beschikbaar als incidentele weerstandscapaciteit en is momenteel van voldoende omvang teneinde de geschatte risico's op te vangen.
Gemeenschappelijke regeling Serviceteam Jeugd IJsselland te Zwolle 
Bestuurlijk belang 11 gemeenten nemen deel in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur; alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Dit betreft 2,53 % van de totale bijdrage uit de GR die de RSJ-IJsselland ontvangt.
Voor 2020, bedroeg de bijdrage € 49.525 exclusief budget voor de zorgkosten (doorbetaling kosten jeugdzorg aan de RSJ die zorg draagt voor facturatie enz.).
Openbaar belang/ doelstelling Uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor jeugdhulp.
De kerntaken bestaan uit inkoop van de jeugdhulp en contractbeheer/contractmanagement, bevoorschotten en afhandelen facturatie en het leveren van financiële monitoring van de jeugdhulp.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen  0 0
Vreemd vermogen 7.249
 2.713
Financieel resultaat 2019: 0 2020: 0
Risico's Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld (betaling naar rato deelname).
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 gemeenten en provincie Overijssel nemen deel in deze GR.
De oprichting vond plaats op 22 december 2016. Ingangsdatum 1 januari 2018.
In het algemeen bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Voor 2021 een bijdrage van: € 511.936
Openbaar belang/ doelstelling De Omgevingsdienst IJsselland wil:
- een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven.
- onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting combineren. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik.
- de Omgevingsdienst een betrouwbare partner zijn in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdienst heeft daarbij als doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving.
- van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.
Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2020
Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 406 640
Vreemd vermogen 2.093 1.409
Financieel resultaat 2019: 5 2020: 313
Risico's Er heeft in 2020 geen risico-inventarisatie plaatsgevonden bij de Omgevingsdienst IJsselland. Het beschikbare weerstandsvermogen is € 315.690  en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. 

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
BNG Bank N.V. Den Haag
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,054%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen; één stem per aandeel van EUR 2,50. Totale waarde € 75.075.
Openbaar belang/ doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Financiële kengetallen Vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties was s een deel van het dividend 2019 en het gehele dividend 2020 nog niet uitgekeerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank heeft op 4 oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitgekeerd. Voor 2019 was dit € 1,27 per aandeel, voor 2020 € 1,81 per aandeel.
Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen       4.887 5.097
Vreemd vermogen   144.802 155.262
Achtergestelde schulden
33
35
Dividend per aandeel 2018: € 2,85
2019: € 1,27
2020: €  1,81     
Financieel resultaat 2018: 337
2019: 163
2020: 221          
Risico's Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal.
Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
Beleidsvoornemens, veranderingen In het eerste halfjaarbericht 2021 waren de verwachtingen over het resultaat 2021 positief.
Vennootschap NV Rendo Holding te Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,34%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512.  In 2021 is er € 325.431 aan dividend ontvangen over het jaar 2020. 
Openbaar belang/ doelstelling De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 74.600 76.899
Vreemd vermogen 92.685 98.621
Financieel resultaat 2019: 9.500 2020: 9.555
Dividend (x €1) 2019: 325.431 2020: 325.431
Risico's Risico’s:
Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
De belangrijkste risico’s voor RENDO zijn: veiligheid, toekomst warmtevoorziening, ICT/data, positie aandeelhouders en investeren in niet gereguleerde activiteiten.
Vennootschap N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 217 aandelen, nominale waarde € 113,45. Totale waarde € 24.618. Achtergestelde lening van € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling

Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.
In onze missie worden drie hoofdkenmerken van ROVA samengevat:

- we staan voor de publieke zaak;
- we zijn actief in het fysieke domein (leefomgeving) en;
- we zijn toekomstgericht.

We voeren onze taken uit in maximale verbondenheid met onze gemeenten en hun inwoners. Met daadkrachtige en efficiënte uitvoering en met adequate kennis en kunde. Resultaten van ons handelen komen ten gunste van de maatschappij. Wij hechten daarbij aan een open communicatie met alle stakeholders over onze activiteiten en prestaties. Wij zien een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en economische belangen als voorwaarde om onze continuïteit voor de lange termijn te borgen.

 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1.000)
Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 38.203 38.966
Vreemd vermogen 51.447
53.383
Financieel resultaat
2019:  5.686 2020: 5.057
Dividend (x €1)
2019:  101.851 2020: 89.673
Risico's Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
Vennootschap N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Aantal aandelen: 18.531, de nominale waarde per aandeel is € 0,24. Totale waarde: € 4.571. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De aandelen van Vitens zijn voor 100 procent in handen van provincies en gemeenten. Vitens kent 110 aandeelhouders, die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. Staphorst bezit 18.531 aandelen ad € 1. Totale waarde: € 18.531. Stemrecht op aandelen: 0,321 %.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad € 1.217.900 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding o.b.v. 10 jarige geldlening + 1%. 
Openbaar belang/ doelstelling Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze klanten en de daarbij horende dienstverlening.
Doelstelling: elke druppel duurzaam is de strategie tot en met 2030, hierbij zijn er drie aandachtsgebieden: duurzaam watersysteem, duurzame bronnen en duurzaam gebruik van drinkwater. 
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2020
Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 533 557,1
Vreemd vermogen 1.293 1.340
Financieel resultaat na belastingen 2019:  11,1
2020:  23,9
 Dividend
2019:  0
2020:  0
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.
Vennootschap Enexis Holding N.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0226% Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding.
Totaal aantal aandelen eind 2020: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671. Het eigen vermogen per aandeel is € 27,50. Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V.  voor een bedrag van € 112.836.
Openbaar belang/ doelstelling Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x € 1 miljoen)
Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 4.112 4.116
Vreemd vermogen 4.146 4.635
Financieel resultaat  2019: 210
2020: 108
Dividend per aandeel
2019: € 0,70
2020: € 0,50
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.
Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.
Vennootschap Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde      
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
 Financiële kengetallen 

Bedragen (x €1.000) Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 68.870
68.495
Vreemd vermogen 1.605
5.454
Financieel resultaat 2019: 2.065
2020: -3.374
Dividend (x €1) 2019: 20.000
2020: 0
Risico's Het eigen vermogen van Wadinko op basis van deelname = 1,67%
Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim staat Vennootschap B.V.) te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang
Via stemrecht op aandelen 0,0216%, portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen: 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000 = € 4,32.  
Openbaar belang/ doelstelling Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).
De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de redactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.
Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. 
 Financiële kengetallen 
Bedragen  (x €) Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 451.905
392.593
Vreemd vermogen 83.583
27.162
Financieel resultaat 2019:  294.085 - 2020: 172.219
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap.
Vennootschap PBE (publiek belang elektriciteitsproductie) B.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0216%, Portefeuillehouder  wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd, de vennootschap kan worden ontbonden en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. 
Financiële kengetallen
Bedragen  (x €) Begin van het jaar 2020 Eind van het jaar 2020
Eigen vermogen 1.589.543 1.569.395
Vreemd vermogen 455.015 19.533
Fianancieel resultaat 2019: 15.402 - 2020: 20.148-
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap.

4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - 4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR).
Partijen:
- Vereniging tot instandhouding van de Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag, te Rouveen;
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs 'de Zevenster';
- Gemeente Staphorst. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal.
Openbaar belang/ doelstelling De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.
Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.
Financiële kengetallen Bedragen  (x €)  Begin van het jaar 2020 Einde van het jaar 2020
Eigen vermogen 102.731
116.504
Vreemd vermogen 18.358 46.485
Resultaat 2019: -/- 14.477 2020:  13.772
Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.
De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.