Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur J. ten Kate
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.9 Vennootschapsbelasting ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Arbo/werkomstandigheden

Terug naar navigatie - Arbo/werkomstandigheden

Eind 2019 is er een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) opgesteld. In 2020 is er door de coronacrisis geen uitvoering gegeven aan het plan van aanpak RI&E. Dit is in 2021 opgepakt. Het belangrijkste punt, het opstellen van een integraal arbobeleid is inmiddels afgerond. Daarin is aandacht voor de inrichting van de werkplekken op het gemeentehuis, de thuiswerkplekken, de werkplekken op de werf, het dienstencentrum, de sporthal en gymzaal, en voor de vraag ‘hoe om te gaan met agressie?’ In 2021 zijn naast het integraal arbobeleid de volgende punten opgepakt en afgerond:

  • Een beleid omtrent alcohol, drugs en medicijnen (ADM-beleid) is opgesteld en vastgesteld.
  • Er is een machine RI&E uitgevoerd bij de buitendienst met een positief resultaat. De staat van onderhoud van de machines verdiende een groot compliment.
  • In het kader van het Veiligheidsprotocol en hoe wij als gemeente omgaan met agressie is een stand-by team opgericht. Zij hebben begin 2022 een training gehad 'hoe om te gaan met agressie', de implementatie van het Veiligheidsprotocol vindt plaat medio 2022.
  • De brochure ziekteverzuim is aangepast en is definitief vastgesteld in het MT, na instemming van de OR.

De regeling thuiswerken is vervangen door een nieuwe regeling plaats- en tijdonafhankelijk werken met als titel “werken vanuit vertrouwen”. Een regeling die uitgaat van een meer hybride vorm van werken.

Informatiemanagement

Terug naar navigatie - Informatiemanagement

Team Informatiemanagement (IM) heeft in 2021 verder vorm gekregen. Naast post-, archief- en documentaire-functies, i-advies en ICT zijn ook kwaliteitszorg & proces, privacy en beveiliging alsmede inkoop, AO/IC (VIC) en programma dienstverlening aan het team toegevoegd.

Bij vraagstukken rond systeemaanschaf, (proces)inrichting & -optimalisatie, digitalisering, maar ook rond nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en Wet open overheid trekken de Informatiemanagement medewerkers gezamenlijk adviserend op met oog voor zowel doelmatigheid als rechtmatigheid.

In 2021 is een visie & strategisch plan informatiehuishouding inclusief uitvoeringsprogramma door de raad vastgesteld. Als onderdeel hiervan is het applicatielandschap herbeoordeeld en is de opzet van de financiële huishouding van ICT geactualiseerd.

Een aantal processen binnen afdeling Samenleving zijn in 2021 digitaal ingericht. De digitale handtekening is in gebruik genomen en de postkar met papier is uitgefaseerd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.880.408 345.316 -2.535.092 -2.231.038 304.054
Baten 27.284.055 1.430.117 28.714.172 29.005.027 290.855
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 24.403.647 1.775.433 26.179.081 26.773.989 594.909
Onttrekkingen 81.193 87.002 168.195 137.379 -30.816
Mutaties reserves 81.193 87.002 168.195 137.379 -30.816

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere opbrengst algemene uitkering   232
Pensioenvoorziening wethouders. In plaats van een geraamde toevoeging aan de voorziening, heeft in verband met een hogere rekenrente, een onttrekking aan de pensioenvoorziening wethouders plaatsgevonden. Een hogere rekenrente betekent een lager benodigde pensioenvoorziening.   145
Hogere accountantskosten. Er is sprake van extra kosten voor de controle van de jaarrekening. Het betreffen kosten voor het controleren van SiSa-regelingen, TOZO en COVID-19. In afstemming met de Auditcommissie zijn er afspraken gemaakt over extra kosten voor dit jaar. 26  
Wachtgeld voormalig wethouders. Doordat een oud-wethouder inkomsten had, is deze uitkering in de loop van 2021 verlaagd.   54
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.