Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er wordt gekeken naar de ontvangsten in relatie tot het verleden en de actuele begroting. De methodiek voor het  toerekenen van overhead aan de kostprijs van rechten en heffingen  is opgenomen in de vastgestelde financiële verordening 2021 en bedraagt 96,24% voor 2021.

Belastingen
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen. Voor de beleidsuitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening van de totale heffingen en hoe deze bij de tariefstelling worden gehanteerd, wordt verwezen naar nota Lokale Heffingen 2021. 

Leges
Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd middels door de raad vastgestelde verordeningen. 

1 | Onroerende zaakbelasting

Terug naar navigatie - 1 | Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken een eigenaren- en gebruikersbelasting geheven.

Soort heffing
Begroot 2021 Werkelijk  2021
Werkelijk 2020
OZB woningen eigenaar  1.898 1.910 1.682
OZB niet-woningen eigenaar 1.088 1.071 975
OZB niet-woningen gebruiker 702 707 620
Totalen  3.688 3.688 3.277

(bedragen x € 1.000)

2 | Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 2 | Afvalstoffenheffing

I. Vast-recht afvalstoffenheffingen
Op grond van artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer heeft de gemeente een verplichting tot inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan is belastingplichtig. Het vast-recht is in 2021 gestegen tot € 169.

II. Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF) en de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn ingecalculeerd.

Het nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. 

Afvalstoffenheffing: Begroot 2021
Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Kosten ophalen huisvuil 1.203 1.296 1.255
Kosten straatvegen (25%)  22 9 18
BTW voordeel 230 251 91
Kwijtschelding  28 27 22
Overhead en automatisering
100 76 25
Baten afvalstoffenheffing  -1.211 -1.229 -1.022
Overige baten (o.a. dividend) -255 -313 -241
Saldo 116 117 148
Onttrekking uit reserve -116 -117 -148
Saldo van de reserve 11 378 495
Kostendekkendheid 100% 100% 100%

(bedragen x € 1.000)

3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Terug naar navigatie - 3 | Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Rioolheffing bekostigt de taken voor de inzameling en het beheer van huishoudelijk afvalwater, regenwater en grondwater. Het tarief is in 2021 gedaald tot € 208. De tarieven voor de eenmalige rioolaansluitbijdrage bij nieuw aan te sluiten woningen worden jaarlijks geïndexeerd. 

(bedragen  x €1.000)
Rioolheffing Begroot 2021 Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Totale kosten 1.182 1.068 1.049
Kosten straatvegen (25%)
22 9 18
BTW-voordeel 117 124 95
Kwijtschelding 35 27 30
Overhead en automatisering  174 159 186
Opbrengst rioolheffing -1.442 -1.453 -1.590
Saldo 88 -66 -212
Toevoeging aan voorziening   66  
Correctie toevoeging aan voorziening   345  
Saldo voorziening 0 411 0
Reservemutatie  -88  -345  212
Saldo reserve  3.498 3.242  3.586 
Kostendekkendheid 100% 100% 100%
Riool aansluitbijdrage Begroot 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Totale kosten 103 100 89
BTW-voordeel 18 11 16
Overhead en automatisering 17 15 15
Opbrengst rioolaansluitbijdrage -119 -108 -74
Saldo 19 18 46
Kostendekkendheid 86% 86% 61%
(bedragen x € 1.000)      

4 | Forensenbelasting

Terug naar navigatie - 4 | Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen, die zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar op meer dan negentig dagen van het jaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

De totale opbrengst bedroeg:

(bedragen x € 1.000)
Begroot 2021
Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
82 81 77

5 | Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - 5 | Toeristenbelasting

Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen onze gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in onze basisregistratie personen zijn ingeschreven.

De totale opbrengst bedroeg:

Begroot 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
84 110 64

(bedragen x € 1.000)

6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Terug naar navigatie - 6 | Marktgelden/ standplaatsvergunningen

Er worden marktgelden geheven voor het innemen van standplaatsen op de weekmarkt.

De opbrengsten en gemaakte kosten markten bedroegen:

  Begroot 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
Opbrengsten -16.782 -16.912 -19.423
Kosten 26.934 31.564 22.138
Saldo 10.152 14.652 2.715

(bedragen in €)

Bij de voortgangsrapportage 2021 is er € 5.000 afgeraamd van de begrote opbrengst in verband met verwachte inkomstenderving door corona. 

7 | Begraafrechten

Terug naar navigatie - 7 | Begraafrechten

Op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats.

De opbrengsten en kosten bedragen:

Begraafplaatsen Begroot 2021 Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Totale kosten 335 352 338
Overhead en automatisering     194 217 58
Opbrengst begraafplaatsen -345 -358 -376
Saldo 184 211 20
Kostendekkendheid 65% 63% 95%

(bedragen x € 1.000)

8 | Hondenbelasting

Terug naar navigatie - 8 | Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden.

De opbrengst bedroeg:

(bedragen x € 1.000)
Begroot 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
61 61 60

Legesverordening

Terug naar navigatie - Legesverordening

Onder de naam ‘leges’ worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De volgende leges geven als opbrengsten en kosten:

(bedragen x € 1.000)
Omgevingsvergunningen Begroot 2021 Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Totale kosten 1.749 1.512 1.539
Overhead en automatisering     1.177 1.223 277
Opbrengst omgevingsvergunningen -654 -535 -614
Saldo 2.272 2.200 1.202
Kostendekkendheid 22% 20% 34%
(bedragen x € 1.000)
Burgerzaken Begroot 2021 Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Totale kosten 437 540 498
Overhead en automatisering     273 256 90
Opbrengst burgerzaken -206 -229 -186
Saldo 504 567 402
Kostendekkendheid 29% 29% 31%

Gemeentelijke accomodaties

Terug naar navigatie - Gemeentelijke accomodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar geïndexeerd en vastgesteld door het college van B en W.

(bedragen x €1.000)
Soort
Begroot 2021
Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Dienstencentrum 15 33 34
Sporthal 59 50 46
Gymzalen 20 19 20
Voetbalaccommodaties 58 43 44
Totaal 152 145 144

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Voor inwoners voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag te voldoen, kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit wordt getoetst aan de hand van een vermogens- en inkomenstoets. Kwijtschelding is aan te vragen voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

  Begroot 2021
Werkelijk 2021
Werkelijk 2020
Afgewezen 17 33 33
Toegekend 149 133 131
Gedeeltelijk toegekend 3 4 0
Totaal 169 170 164
(bedragen x €)
Begroot 2021 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
60.697
54.301
52.068

Lastendruk

Terug naar navigatie - Lastendruk

Onderstaand wordt aangegeven hoe de belastingdruk over 2021 en voorgaand jaar bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn.

Uitgangspunt: een eigenaar en bewoner van een ‘standaardwoning’ met een gemiddelde waarde die door meer dan één persoon wordt bewoond (bron Coelo). De gemiddelde WOZ waarde  in 2021 is € 291.000 (waarderingskamer.nl). 

Soort
2021
2020 Landelijk gemiddelde 2021
Afvalstoffenheffing (vast recht + variabel) 209 175 305
Rioolheffing 208 230 201
OZB 305 291 305
Totaal 722 696 811

Samenvatting verhoging belastingen en retributies

Terug naar navigatie - Samenvatting verhoging belastingen en retributies

In 2021 zijn de volgende verhogingen doorgevoerd ten opzichte van 2020 naast de compensatie voor de inflatiecorrectie :

  • OZB (opbrengst) + 10%
  • Afvalstoffenheffing vast recht + 19%
  • Rioolheffing vast recht - 11%
  • Toeristenbelasting + 11%

Voor de forensen-, hondenbelastingen en marktgelden en leges zijn geen verhogingen doorgevoerd.