Toelichting op de balans per 31 december 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa vindt plaats op basis van verkrijgingsprijs (is: inkoopprijs en bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (is: aanschaffingskosten en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend ). Passiva worden opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.  

De algemene uitkering is opgenomen conform de best mogelijke inschatting gebaseerd op basis van de laats beschikbare informatie. 

Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen.

Met betrekking tot de WMO- eigen bijdragen van het CAK is bij alle gemeenten sprake van een onzekerheid. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming is op grond van de WMO een eigen bijdrage verschuldigd (abonnementstarief). In de wet is bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage niet wordt uitgevoerd door de gemeente zelf, maar door het CAK. Door privacyoverwegingen is de gegevensverstrekking van het CAK aan de gemeente Staphorst ontoereikend om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdragen te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Stelselwijzigingen
Bij de gemeente Staphorst is sprake geweest van wijzigingen van de vrij te kiezen waarderingsgrondslagen. Op d.d. 17 november 2020 heeft de raad besloten om met ingang van 2021 een voorziening gebouwenbeheer te vormen. Hiermee worden de lasten meer geëgaliseerd, verbetert de structurele financiële positie en wordt er uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de financiële scan van de provincie Overijssel.

Herrubricering
In de jaarrekening is sprake van enkele herrubriceringen. Deze hebben geen effect op het resultaat of het eigen vermogen. 

Activa
Vaste activa (met economisch nut)

Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.


Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening kan worden gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Dit betreft met name investeringen in (school)gebouwen en riolering.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

  (Onder)gronden van activa met een meerjarig economisch nut Geen afschrijving
  Aanschaffingen en restant-activa met een boekwaarde < € 10.000 Eenmalig afboeken
Gebouwen: Stichtingskosten: scholen, peuterspeelzalen 40 jaar
  Stichtingskosten: sportaccommodaties 30 jaar
  Stichtingskosten overige gebouwen: gemeentehuis, gemeentewerf, bibliotheek, dienstencentrum, mortuarium e.d. 40 jaar
  Groot onderhoud, renovatie, uitbreiding van bestaande (hoofd)gebouw Afhankelijk van de resterende looptijd van het (hoofd)gebouw met een minimum van 15 jaar
Rioleringswerken: Technische installaties 15 jaar
  Pompputten 45 jaar
  Drukriolering 60 jaar
  Vrijverval riolering 70 jaar
  Begraafplaatsen (aanlegkosten) Afhankelijk van de te verwachten looptijd
Sportvelden: Vervanging drainage 12 jaar
  Renovatie toplaag 12  jaar
  Lichtmasten 20 jaar
  Technische installaties en machines Afhankelijk van het object: 5 - 15 jaar
  Vaste inventaris, veiligheidsvoorzieningen, groot onderhoud voor zover niet opgenomen in beheerplannen Afhankelijk van het object: 5 - 10 jaar
  Voertuigen, gereedschappen en overig materiaal Naar gangbare ervaringsnormen of voorgeschreven normen over de gebruiksduur (meestal 5 tot 10 jaar)
  Automatiseringsapparatuur/-software 3 - 5 jaar
  (Kantoor)meubilair 10 - 20 jaar
  Aandelen Geen afschrijving
  Diversen Op basis van verwachte economische levensduur
Wegen, geen wegbeheer:  Betonverharding 25 - 30 jaar 
  Asfaltverharding  10 - 20 jaar 
  Klinkerverharding  10 - 15 jaar 
  Openbare verlichting 10 - 20 jaar
  Rotondes 15 jaar
  Verkeersremmende maatregelen 10 - 15 jaar
  Bruggen, viaducten en overige grote kunstwerken Max. 40 jaar

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld groot onderhoud van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd. Voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten is de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gevormd. 

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs en bijkomende kosten). Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs wordt er tegen marktwaarde gewaardeerd.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

Bijdragen aan activa van derden worden ineens ten laste van het resultaat of een reserve gebracht. Mochten ze worden geactiveerd dan worden deze geactiveerde bijdragen gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden dan afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie (IEGG) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de administratie- en beheerskosten.


Bij de berekening van de winst is met ingang van 2017 conform de BBV voorschriften uitvoering gegeven aan de POC methode (percentage-of-completion) waarbij een nadere invulling is gegeven aan de totstandkoming van de schattingswijziging (conform opmerking in de ACV) waarbij winst wordt genomen naar gelang de voortgang van de realisering van het complex. Bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten wordt 50% x 50% is 25% winst genomen.

Handelsgoederen
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de marktwaarde lager is, dan wordt tegen de marktwaarde gewaardeerd. 


Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inkomenskansen.


Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.


Passiva
Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming. De algemene reserve is tot een minimum saldo (minimum bedrag per inwoner) min of meer vrij besteedbaar.


Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.


Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De niet bestede middelen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel zijn verantwoord als vooruitontvangen bedragen onder de vlottende passiva. 


Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Vaste activa

A | Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - A | Materiële vaste activa
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Investeringen met economisch nut 18.588 18.186
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 7.093 6.793
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 3.850 5.049
Totaal materiële vaste activa (MVA) 29.531 30.028

Investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(x € 1.000) 31-12-2020 Herrubricering
Investeringen Desinvesteringen Afwaardering
Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
MVA-a - gronden en terreinen 2.758         41   2.717
MVA-b - strategische gronden 303     3       300
MVA-c - gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn
2.768 -577 918 3       3.106
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen 11.175   150     682   10.643
MVA-e - grond- weg en waterbouwkundige werken 77         6   71
MVA-f - vervoersmiddelen 714   136     177   673
MVA-g - machines, apparaten en installaties 631   44     140   535
MVA-h - overige MVA 162         21   141
Totaal 18.588 -577 1.248 6   1.067   18.186

De onderstaande overzichten geven de investeringen/desinvesteringen met economisch nut weer:

MVA-a - gronden en terreinen (x € 1.000) 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Diverse cultuurgronden 619         619
MVA-b - strategische gronden  (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Industrie De Esch 0 303   3     300
MVA-c - gronden bestemd voor concrete gebiedsontwikkeling op termijn (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Woningbouw Rouveen Zuid 2.191 918 3     3.106
MVA-d - bedrijfs- en ov. gebouwen (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Verduurzaming gemeentehuis (label C 2023)   79       79
Verplaatsen kapschuur   39       39
Opslagtank zoutoplossing   32       32
MVA-f - vervoersmiddelen (x € 1.000) 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Fietspadsproeier   32       32
Hoogwerker   63       63
Pick-up auto    41       41
MVA-g - machines, apparaten en installaties
(x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Automatisering 83 44   57   70

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000) 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Begraafplaatsen 366 26   15   377
Riolering 6.727 30 5 336   6.416

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

(x € 1.000) 31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden 31-12-2021
Wegen 3.850 1.509 12 128 170 5.049

B | Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - B | Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(x € 1.000) 31-12-2020 Vermeerderingen Verminderingen Aflossing 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:          
Deelnemingen 184 0 0 0 184
Leningen aan:          
Deelnemingen 573 0 0 81 492
Overige langlopende leningen 1.208 13 0 24 1.197
Totaal financiële vaste activa 1.965 13 0 105 1.873
Mutaties leningen:          
Achtergestelde lening Vitens 81 0 0 81 0
Geldleningen i.v.m. exploitatiebijdrage de Baarge 56 0 0 4 52
Geldlening stichting zwembad 100 0 0 20 80
Startersleningen 380 13 0 0 393

Vlottende activa

A | Voorraden

Terug naar navigatie - A | Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 
Voorraden (x € 1.000) 2020 2021
Bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) 473  
Gereed product en handelsgoederen
546 309
Totaal 1.019 309
Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Herrubricering  Nog te maken kosten Winst uitname
31-12-2021
Industrieterrein Bullingerslag 473     -473     0
Gereed product en handelsgoederen (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Herrubricering 31-12-2021
Bouwkavel de Triangel
56       56
Bouwkavel de Levensboom
253 1 1   253
De Slagen uitbreiding
237   -38 -275 0
Totaal 546 1 -37 -275 309

B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - B | Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen korter dan één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Soort vordering  (x € 1.000)  31-12-2020 31-12-2021 Voorziening oninbaar Gecorrigeerd saldo 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 2.597 3.130   3.130
Uitzettingen 's Rijks schatkist 19.451 18.318   18.318
Overige vorderingen 1.607 1.315 210 1.105
  23.656 22.763 210 22.553

 Specificatie vorderingen op openbare lichamen  (x € 1.000) 31-12-2020  Ontvangen bedragen  Toevoegingen  31-12-2021 
Nederlandse overheidslichamen 2.597 2.597 3.130 3.130
Specificatie overige vorderingen  (x € 1.000)  31-12-2020 31-12-2021 Voorziening oninbaar Gecorrigeerd saldo 31-12-2021
Debiteuren algemeen 460 162   162
Debiteuren gemeentelijke belastingen 847 694 39 655
Debiteuren bijstand 215 281 140 141
Debiteuren leenbijstand zelfstandigen (incl. TOZO) 85 178 31 147
  1.607 1.315 210 1.105

De uitzettingen korten dan één jaar bestaan uit:

  • Vorderingen openbare lichamen betreft compensabele BTW i.v.m. het BTW-compensatiefonds. Dit bedrag zal in juli 2022 worden ontvangen.
  • Uitzettingen in 's Rijks schatkist betreft de (verplicht) bij het Rijk uitgezette overtollige liquide middelen, tegen het gehele jaar 0%.
  • Debiteuren gemeentelijke belastingen betreffen grotendeels afvalstoffenheffing 2021 variabel tarief. Deze aanslagen zijn in januari 2022 opgelegd.

C | Liquide middelen

Terug naar navigatie - C | Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Kassaldi (burgerzaken) 1 1
Banksaldi 9 45
  10 46

Het saldo liquide middelen staat de gemeente vrij ter beschikking.

D | Overlopende activa

Terug naar navigatie - D | Overlopende activa
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen 649 396
Van Europese of Nederlandse overheden n.t.o. voorschotbedragen specifieke uitkeringen 735 602
Nog te ontvangen bedragen 270 306
Gemaakte kosten gronduitgifte door derden
616 838
  2.270 2.142

 

Gemaakte kosten gronduitgifte door derden  (x € 1.000)  31-12-2020 31-12-2021
Verhaalbare kosten derden
616 838

Gemaakte kosten gronden uitgifte door derden betreffen de faciliterende grondexploitaties IJhorst Poeleweg en De Esch IV en het toekomstig in exploitatie te nemen De Esch V.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering  (x € 1.000)  Ultimo 2020 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2021
ESF subsidie 20     20
Subsidie fietspad Kanlaan 446     446
Beschermd wonen 2020 269   269 0
Beschermd wonen 2021   130   130
Subsidie toeslagenproblematiek   1   1
Subsidie kwijtschelding kinderopvang   4   4
Subsidie kwijtschelding belastingen   1   1
  735 136 269 602

Vaste passiva

A | Eigen vermogen

Terug naar navigatie - A | Eigen vermogen
De in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Algemene reserve 7.806 8.507
Bestemmingsreserves 40.702 38.375
Resultaat na bestemming 487 1.782
Totaal 48.995 48.664
Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Onttrekkingen
Algemene reserve 3.400         3.400
Reserve zonder bestemming 4.406 2.003 10 1.799 487 5.107
Totaal algemene reserves 7.806 2.003

10

1.799 487 8.507
             
Bestemmingsreserves  (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 2.839   398 153   3.084
Reserve grondexploitatie met bestemming 577         577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.203     144   7.059
Reserve onderhoud Conradsweg (zandput Hooidijk) 128   7     135
Reserve rioolbeheer 3.587 -345       3.242
Reserve matiging afvalstoffenheffing 495     117   378
Reserve met bestemming 141     12   129
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000         4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.223   870 328   2.765
Reserve verkeersontsluiting 500     12   488
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 11.608     744   10.864
Reserve afschrijving vervoermiddelen 762     131   631
Reserve gebouwenbeheer 1.677         1.677
Reserve EPOS
120     120   0
Reserve nadelig rekening saldo 3.885 -2.003       1.882
Reserve duurzaamheid  62   412     474
Reserve automatisering 13         13
Reserve beschermd wonen 800   207 30   977
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 81     81   0
Totaal bestemmingsreserves 40.702 -2.348 1.894 1.872 0 38.375
Totaal reserves
48.508
-345 1.904 3.671 487 46.882

 

(x € 1.000) 2020 2021
Saldo rekening baten en lasten 487 1.782


Conform artikel 54.1 besluit begroten en verantwoorden wordt er per reserve een toelichting gegeven.

Reserve Doel Voeding Minimumhoogte
Algemene reserve Deze reserve vormt het weerstandsvermogen en is aan te spreken bij onvoorziene situaties en calamiteiten die niet zijn afgedekt door bijv. verzekeringen N.v.t. € 200 per inwoner af te ronden op € 100.000
Reserve zonder bestemming Vrij besteedbare reserves Het rekeningsaldo € 0
Reserve grondexploitatie Ter dekking om negatieve grondexploitaties op te vangen c.q. mogelijk te maken door voeding van een alsdan te vormen voorziening grondexploitaties; aanspraken op grond van art. 49 wet RO en milieurisico’s Het batige saldi van grondexploitaties 30% van de boekwaarde van de strategische gronden 
Reserve grondexploitatie met bestemming Het reserveren van gelden voor uitvoering van kosten die nog moeten worden gemaakt nadat complexen administratief zijn afgerond De nog te maken kosten van afgesloten en nog af te sluiten complexen in de grondexploitatie N.v.t.
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut Dekking van alle afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, met name wegen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves of exploitatie De te dekken  afschrijvingslasten
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) Reserveren van middelen ter dekking van extra onderhoudskosten Conradweg (wegvak gebied Staphorst: Rechterensweg – gemeentegrens Zwartewaterland) als gevolg van zandtransporten vanaf zandput Hooidijk Op basis van het aantal m3 zand die de exploitant (Exploitatie-maatschappij Hooidijk B.V.) jaarlijks vanaf de zandput transporteert stort deze een bijdrage per m3 N.v.t.
Reserve rioolbeheer Kostendekkende uitvoering gemeentelijk rioleringsplan en gelijkmatige kostenverloop rioolheffing Rioolheffing en aansluitbijdrage riool N.v.t.
Reserve matiging afvalstoffenheffing Kostendekkende afvalinzameling en  gelijkmatige kostenverloop afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing , dividend en rente achtergestelde lening N.V. Rova N.v.t.
Reserve met bestemming Reservering van dekkingsmiddelen die door de raad specifiek zijn aangewezen N.v.t. N.v.t.
Reserve wegenbeheer - betonwegen- Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting en gunstige aanbestedingen Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve wegenbeheer - asfalt en klinkerwegen- Uitvoering wegenbeheerplan (geen reconstructies) en egalisatie jaarlijkse kosten Jaarlijkse storting ten laste van gemeentebegroting en gunstige aanbestedingen Benodigd volgens wegenbeheersplan
Reserve verkeersontsluiting Dekking deel kosten aanleg extra ontsluiting A-28 N.v.t. N.v.t.
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen Dekken afschrijvingslasten alle gemeentelijke gebouwen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves of exploitatie De te dekken afschrijvingslasten
Reserve afschrijving vervoermiddelen Dekken afschrijvingslasten vervoermiddelen Bij nieuwe kredieten voeding vanuit andere reserves of exploitatie De te dekken afschrijvingslasten
Reserve gebouwenbeheer Dekken kosten cyclisch onderhoud gemeentelijke gebouwen. De reserve is per 1 januari 2021 omgezet in een voorziening N.v.t. N.v.t.
Reserve EPOS Dekking lasten invoering EPOS N.v.t. N.v.t.
Reserve nadelig rekening saldo Dekking nadelig begrotingssaldo toekomstige jaren Algemene reserve Het nadelig begrotingssaldo
Reserve duurzaamheid Dekking tekorten uitvoering programma duurzaamheid Overschotten E&K budgetten N.v.t.
Reserve automatisering Uitvoering automatiseringsnota N.v.t.  N.v.t.
Reserve beschermd wonen Dekken overschrijding tekort beschermd wonen ten opzichte van de oorspronkelijke raming N.v.t. N.v.t.
Reserve achtergestelde lening Vitens NV De jaarlijkse aflossing door Vitens van de lening onttrekken uit de reserve, zodat er een jaarlijks voordeel is in zowel de begroting als de jaarrekening ter grootte van de aflossing N.v.t. Gelijk aan de stand van de vordering van de lening van Vitens

B | Voorzieningen

Terug naar navigatie - B | Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen bestaan uit de volgende posten:
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Voorzieningen, verplichtingen, verliezen en risico's 2.020 1.869
Voorziening ter egalisering van de kosten   820
Door derden beklemde middelen 40 42
  2.060  2.731
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000)
Saldo 31-12-2020 Mutaties Aanwending Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Vrijval
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.744     49 46 1.649
Voorziening voormalig personeel 260   45 3 98 198
Voorziening reparatie 3e ww-jaar
16   6     22
  2.020   51 52 144 1.869
             
Voorziening ter egalisering van kosten (x € 1.000)
Saldo 31-12-2020 Mutaties Aanwending Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Vrijval
Voorziening gebouwenbeheer     413   5 408
Voorziening rioolbeheer   345 67     412
    345  480   5 820
             
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000)
Saldo 31-12-2020 Mutaties Aanwending Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Vrijval
Voorziening onderhoud Conradsweg 40   2     42
  40   2     42

Toelichting
Voor een uitgebreide toelichting op voorzieningen wordt verwezen naar de Nota reserves en voorzieningen 2019.

C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Terug naar navigatie - C | Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
99  
  99  
(x € 1.000) 31-12-2020 Herrubricering Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2021
Onderhandse leningen
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
99 -99      
  99 -99      

De looptijd van deze lening is tot mei 2022. Per 31-12-2021 wordt deze lening verantwoord onder de vlottende passiva.

Vlottende passiva

Vlottende Passiva

Terug naar navigatie - Vlottende Passiva
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 1.834 1.543
Overlopende passiva 5.463 3.788
  7.297 5.331

A | Kortlopende schulden

Terug naar navigatie - A | Kortlopende schulden
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021

Overige kasgeldleningen

Overige schulden
- crediteuren algemeen
- crediteuren bijstand (incl. TOZO)
- crediteuren jeugdzorg

Bouwgronden in exploitatie

 


1.652
70
112

51


1.174
118
238

185

  1.834 1.766

De onderverdeling van de in de balans opgenomen kasgeldleningen is als volgt:

(x € 1.000) 31-12-2020 Herrubricering Vermeerderingen Aflossingen 31-12-2021
Overige kasgeldleningen   99   48 51
    99   48 51

De onderverdeling van de in de balans opgenomen bouwgronden in exploitatie is als volgt:

Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000)
31-12-2020 Investeringen Desinvesteringen Herrubricering  Nog te maken kosten Winst uitname
31-12-2021
Industrieterrein Bullingerslag   194 1.678 306   179 998
Woningbouw IJhorst Poeleweg   21 4 521     -538
Industrieterrein De Esch IV       275     -275
Totaal   215 1.682 1.102   179 185

Recapitulatie onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie)

(x € 1.000) 2020 2021
Boekwaarde per 1 januari 460 473
Bestedingen in het jaar gespecificeerd naar:    
- Interne doorberekeningen binnen de organisatie 34 69
- Overige bestedingen 364 775
- Winstneming 583 179
Opbrengsten gespecificeerd naar:    
- Verkopen -968 -1.682
- Inschrijfrechten/pachten etc.    
Boekwaarde per 31 december van in exploitatie zijnde gronden 473 -185
Vermoedelijk nog te maken kosten 1.530 3.944
Vermoedelijke opbrengsten van nog uit te geven gronden -3.648 -7.175
i. Geraamd eindresultaat 1.645 3.416

B | Overlopende passiva

Terug naar navigatie - B | Overlopende passiva
(x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 4.410 1.429
Nog te betalen bedragen
- transitorische rente
- overige overlopende passiva
- aangegane verplichtingen

4
523
527

2
2.118
239
  5.463 3.788

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Specifieke uitkering: Ultimo 2020 Toevoegingen bedragen Vrijgevallen bedragen Ultimo 2021
Prov. Overijssel - subsidie sportaccommodatie en jeugd 90% 3   3 0
Prov. Overijssel - subsidie ISV geluid 312   312 0
Prov. Overijssel - doorontwikkeling energieloket 9   9 0
Prov. Overijssel - fietspad Reggersweg 50
  50 0
Prov. Overijssel - leefb.kleine kernen uitk.toren 46   11 35
Prov. Overijssel - vitale vak.parken Vechtdal 50   32 18
Nog te betalen ZIN
14   14 0
Prov. Overijssel - pilot langdurig landschapsbeheer 19   1 18
Nog te betalen RSR  20 10 20 10
Gemeente Dalfsen  70   70 0
Nog te betalen WMO  20 43 20 43
Declaratie BBZ  10     10
GKB  9   9 0
TOZO  3.585 923 3.585 923
RBZ  8   8 0
LKS  18   18 0
Uitkeringen SOZA  168 138 168 138
Prov. Overijssel - energieadvies   9   9
Prov. Overijssel - circulair energiegebruik   22   22
Prov. Overijssel - cultuureducatie   20   20
Prov. Overijssel - uitvoering programma Oldematen en Zwartewaterklooster   100   100
Toezicht en handhaving (A7)   53   53
Inburgering grote gezinnen (A10)   7   7
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)   24   24
  4.410 1.349 4.330 1.429

Overige

A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - A | Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Kredietfaciliteiten
De gemeente heeft met de BNG een kredietfaciliteit afgesloten, waarbij tot een bedrag van € 0,0 miljoen aan krediet kan worden opgenomen.

Verlofuren
Het saldo per 31 december 2021 van de nog niet opgenomen verlofuren is 15.036 uur tegen € 24,75 is €372K. Het saldo per 31 december 2021 van het voormalige personeel van Reestmond is 2.882 tegen € 12,57 is €36K. Dit verlofsaldo is bepaald op basis van een ontvangen opgave, wat enige onzekerheid met zich mee brengt.

Brand
In 2021 is er een brand geweest bij de gemeentewerf. Dit heeft geleidt tot vervanging van inventaris. Vanuit de verzekering wordt in 2022 een bedrag uitgekeerd voor de brandschade, derhalve is een nog te ontvangen bedrag opgenomen voor het volledige verzekeringsontvangst. De opbrengsten waar nog geen vervangingskosten uit 2021 tegenover staan, zijn per balansdatum verantwoord als nog te maken kosten.

B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Terug naar navigatie - B | Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar 2021
(1) Drempelbedrag 292 1.000
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 19 22 19 11
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 272 270 981 989
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar 2021
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar
38.893  
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
38.893
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
-

Tot 1 juli 2021
(1)= (4b) x 0,0075 + (4c) x 0,002 met een minimum van € 250.000

Vanaf 1 juli 2021
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

292 1.000
(2) berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
1.735 2.002 1.702 1.039
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a)/(5b) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 19 22 19 11

(bedragen x € 1.000)