Aanbieding en leeswijzer

Aanbieding en voorstel

Terug naar navigatie - Aanbieding en voorstel

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de jaarstukken 2021. De jaarrekening van de gemeente Staphorst is afgesloten met een positief resultaat van € 1.782.000. In het volgende hoofdstuk "samenvatting" treft u de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid, aangevuld met analyses.

2021 was wederom een bijzonder jaar door de impact van het coronavirus, dat een zware wissel heeft getrokken op onze inwoners, ondernemers en instellingen. En ook al lijkt het einde van de coronacrisis in zicht, het blijft onvoorspelbaar wat het voor een ieder gaat betekenen. Zeker nu zich een oorlog volstrekt in Oekraïne, die ook een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Een aantal activiteiten vanwege de coronacrisis later gestart of zelfs uitgesteld, waardoor budgetten niet of niet volledig zijn besteed. We hebben ook in 2021 de dienstverlening zo optimaal mogelijk door laten gaan.

Er is een onverwacht voordeel geweest door een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk. Er waren hogere uitgaven geraamd binnen het sociaal domein, maar hier is een dalende lijn in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien en de kosten voor jeugdzorg zijn lager. Daarnaast zijn er voordelen op onder meer de automatiseringskosten, het onderwijsachterstandbeleid en de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Controleverklaring accountant
De jaarrekening 2021 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid. 

Voorstel
Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2021 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.
Wij stellen u voor:
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2021 vast te stellen;
- van het rekeningresultaat € 582.000  d.m.v. resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2022
- het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad € 1.200.000 toe te voegen aan de algemene reserve


Staphorst, 31 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De begroting 2021 vormt de basis voor de jaarrekening 2021.

Burgemeester en wethouders leggen met deze jaarstukken verantwoording af over welk beleid gerealiseerd is in 2021 en welke middelen daarvoor zijn ingezet. Zo kan er worden vastgesteld in hoeverre het gerealiseerde beleid en de ingezette middelen over 2021 afwijken van wat er in de programmabegroting stond geraamd, en wat daarvoor de redenen zijn. De jaarstukken zijn gebaseerd op de programmabegroting 2021. Dit geeft een goede vergelijking tussen de rekening en de begroting en ondersteunt uw raad bij de uitvoering van de controlerende rol. 

De jaarstukken 2021 bestaan uit drie delen:

Deel I | Jaarverslag 2021
Uitkomsten en analyse

In het hoofdstuk "samenvatting" treft u in samenvattende vorm de financiële uitkomsten van de jaarrekening 2021 aan. Hierin wordt ook een korte toelichting gegeven op de stand van de vrij besteedbare reserves.

Programma's
In de programma's treft u per programma aan: 
- wie bestuurlijk verantwoordelijk (portefeuillehouder) is

- wat er is bereikt (verantwoording op de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2021)
- wat het heeft het gekost? inclusief een globale analyse van de belangrijkste verschillen per programma.

Paragrafen

Naast de tien programma’s kent de gemeente acht paragrafen. Deze paragrafen betreffen onderwerpen en beleidslijnen die meerdere of alle programma’s aangaan.  Naast de zeven verplichte paragrafen is er dit jaar wederom een paragraaf COVID-19 opgenomen. In deze paragraaf worden de gevolgen die het coronavirus heeft gehad, beschreven en cijfermatig toegelicht. 

Samenvatting financiële positie
Hierin wordt het verloop van de algemene- en bestemmingsreserves gepresenteerd en de diverse kengetallen die de financiële positie van de gemeente uitdrukken.

Deel II | Jaarrekening 2021
In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat:

a.  samenvatting en gedetailleerde analyses per programma van de jaarrekening ten opzichte van de de begroting en wordt de reservepositie uiteen gezet
b. de balans
c. het overzicht baten en lasten
d. de toelichtingen:
     - grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
     - overzicht van baten en lasten;
     - presentatie algemene dekkingsmiddelen;
     - overzicht incidentele lasten en baten;
     - analyse begrotingsafwijkingen;
     - recapitulatie reserves en voorzieningen.

Deel III | Bijlagen

1. SiSa-bijlage
2. Taakvelden
3. Overzicht van investeringskredieten (projecten)
4. Overzicht van incidentele budgetten 
5. Indicatoren
6. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
7. Verslag auditcommissie