Programma 2 - Verkeer en vervoer

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan

Terug naar navigatie - Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan

In 2021 is de opdracht gegeven voor het plan uitwerkingsfase aan ProRail. Nadat de opdracht gegeven is, heeft ProRail contact opgenomen en aangegeven dat er plannen zijn om drie overwegen tussen Meppel en Zwolle te saneren. De J.J. Gorterlaan is hier ook voor in beeld, deze zou dan ongelijkvloers gemaakt worden. Daarom is het plan uitwerkingsfase on hold gezet, omdat eerst beslist moet worden of de spoorwegovergang ongelijkvloers gemaakt wordt. In het najaar van 2022 komt vanuit ProRail meer duidelijkheid.

Verplaatsen op- en afritten A28

Terug naar navigatie - Verplaatsen op- en afritten A28

Het college heeft in 2021 onderzocht hoe de doorstroming van het verkeer in de spits op korte termijn geborgd kan worden. Op 25 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met amendement 84, waarin onder andere staat dat er geen mogelijkheid is om de capaciteit van de Stovonde te verruimen op verantwoorde wijze (beslispunt 4). Wel is besloten dat de mogelijkheid wordt onderzocht om extra opstelruimte te creëren voor verkeer dat vanaf de Stovonde richting de Burgemeester van der Walstraat rijdt (beslispunt 6). Verder is de mogelijkheid onderzocht met een projectgroep/taskforce (beslispunt 11) om de oprit richting Zwolle te verlengen om de Stovonde te ontlasten (beslispunt 5).

Treinstation Staphorst

Terug naar navigatie - Treinstation Staphorst

In 2021 is nog onvoldoende duidelijk geworden over de openstellingstijden van spoorbruggen en de spoorcapaciteit die een bottleneck vormen bij een mogelijke verdichting van de treindiensten Leeuwarden-Zwolle. Daarom is in 2021 nog niet specifieker gekeken naar de dienstregeling, ruimtelijke inpassing en exploitatiekosten.

Verkeersafwikkeling en -veiligheid

Terug naar navigatie - Verkeersafwikkeling en -veiligheid

Op 27 mei 2021 heeft er een fysiek overleg plaatsgevonden met leden van de klankbordgroep. Leden hebben commentaar doorgegeven. Door corona heeft een vervolgoverleg nog niet plaatsgevonden. Vervolg:

  • Fysiek overleg met klankbordgroep over mogelijke oplossingen
  • Uitwerken voorkeursvarianten
  • Rapportage

Fietspadenplan

Terug naar navigatie - Fietspadenplan

Aanleg van een vrijliggend fietspad J.J. Gorterlaan tussen viaduct Dekkersweg en rotonde Achthoevenweg. De raad heeft ingestemd met het opnemen van dit project op de investeringslijst van 2022.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -2.902.913 -154.321 -3.057.234 -2.174.479 882.755
Baten 79.686 0 79.686 220.556 140.870
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.823.228 -154.321 -2.977.548 -1.953.923 1.023.626
Stortingen -860.000 0 -860.000 -867.071 -7.071
Onttrekkingen 1.304.090 140.872 1.444.962 530.074 -914.888
Mutaties reserves 444.090 140.872 584.962 -336.997 -921.959

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Hogere opbrengsten voor aanleg van kabels en leidingen. Conform de algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) ontvangt de gemeente Staphorst een vergoeding per meter voor aanleg kabels en leiding in gemeentegrond. In 2021 is in Rouveen en IJhorst  een glasvezelnetwerk aangelegd en de gemeente heeft vergoedingen ontvangen van nutsbedrijven voor de verbinding tussen het windpark in Staphorst en het station in Meppel.   75
Hogere kosten gladheidsbestrijding. Tijdens de wintermaanden is er meer gestrooid, wat heeft geleid tot hogere kosten. 30  
Hogere energiekosten voor de openbare verlichting. De eindafrekening van de energieleverancier van 2020 is hoger uitgevallen. Daarnaast is er schade herstelt aan enkele lichtmasten. 34  
Lagere kosten verkeersveiligheid. In verband met corona zijn minder projecten uitgevoerd. Ook hebben minder overleggen plaatsgevonden met bewoners en belanghebbenden. Er zijn minder verzoeken gedaan voor het houden van verkeerstellingen en diverse offertes zijn iets voordeliger uitgevallen dan begroot.

  34
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.