Programma 4 - Onderwijs

Wat hebben wij bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?

Theorie en praktijk in balans

Terug naar navigatie - Theorie en praktijk in balans

De pilot van scholengemeenschap Pieter Zandt is goed verlopen. Het is gelukt om voor de meeste leerlingen uit Staphorst een passende stageplek te vinden. In de zorgsector bleek dit lastig; corona heeft hier zeker een rol in gespeeld. Voor een enkele leerling die geen passende stageplek kon vinden heeft de school praktische opdrachten uitgewerkt.

Stages in het vierde jaar van de havo worden door Pieter Zandt doorgezet in 2022.
De stages zijn goed ontvangen in het bedrijfsleven. Er zijn nu bedrijven die zich spontaan hebben ingeschreven als stagebedrijf. Ook zijn er een heel aantal die op herhaling gaan en wederom een stagiair van de Pieter Zandt ontvangen.

In Q4 2021 is ook het Greijdanus weer verder gegaan met de ontwikkeling van praktijkonderwijs binnen de havo. Hier worden stappen gezet om in Q2 2022 een pilot op te zetten.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2021 Wijzigingen 2021 Actuele Begroting 2021 Realisatie 2021 Voordeel/Nadeel 2021
Lasten -1.670.784 -84.728 -1.755.512 -1.683.481 72.031
Baten 399.739 -13.703 386.036 436.896 50.860
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.271.045 -98.430 -1.369.475 -1.246.585 122.890
Stortingen -18.000 18.000 0 0 0
Onttrekkingen 464.000 55.949 519.949 442.822 -77.127
Mutaties reserves 446.000 73.949 519.949 442.822 -77.127

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Lagere kosten en hogere opbrengsten voor Peutergroepen en Onderwijs Achterstand Beleid (OAB).
Er is een verbinding tussen deze 2 posten. Er zijn voor € 25.000 minder kosten gemaakt dan begroot.

Het ontvangen OAB budget is een SiSa-regeling en moet volledig verantwoord kunnen worden. De definitieve beschikking (28 september 2021) viel € 38.621 hoger uit dan begroot. We kunnen dit bedrag volledig verantwoorden in 2021.
  63
Hogere kosten leerlingenvervoer.
Er is een toename van het aantal leerlingen, waardoor hogere kosten zijn gemaakt, € 27.000. Daarnaast ook een hogere eigen bijdrage ontvangen door toename van het aantal leerlingen in het vervoer en een vergoeding ad. € 5.000 ontvangen voor vervoer van een leerling uit een buurgemeente. Per saldo een nadeel van ongeveer € 17.000.
17  
     

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.