Samenvatting financiële positie

Financiële positie

Terug naar navigatie - Financiële positie

Totaal overzicht reservepositie

Hieronder ziet u het verloop van de algemene reserves en bestemmingsreserves.

Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Onttrekkingen
Algemene reserve 3.400         3.400
Reserve zonder bestemming 4.406 2.003 10 1.799 487 5.107
Totaal algemene reserves 7.806 2.003 10 1.799 487 8.507
 
Bestemmingsreserves  (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Mutaties Resultaat voorgaand jaar Saldo 31-12-2021
Reserves/voorzieningen Toevoegingen Onttrekkingen
Reserve grondexploitatie 2.839   398 153   3.084
Reserve grondexploitatie met bestemming 577         577
Reserve afschrijving investering openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.203     144   7.059
Reserve onderhoud Conradsweg (zandpunt Hooidijk) 128   7     135
Reserve rioolbeheer 3.587 -345       3.242
Reserve matiging afvalstoffenheffing 495     117   378
Reserve met bestemming 141     12   129
Reserve wegenbeheer - betonwegen 4.000         4.000
Idem - asfalt - en klinkerwegen 2.223   870 328   2.765
Reserve verkeersontsluiting 500     12   488
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 11.608     744   10.864
Reserve afschrijving vervoermiddelen 762     131   631
Reserve gebouwenbeheer 1.677         1.677
Reserve EPOS
120     120   0
Reserve nadelig rekening saldo 3.885 -2.003       1.882
Reserve duurzaamheid  62   412     474
Reserve automatisering 13         13
Reserve beschermd wonen 800   207 30   977
Reserve achtergestelde lening NV Vitens 81     81   0
Totaal bestemmingsreserves 40.702 -2.348 1.894 1.872 0 38.375
Totaal reserves
48.508
-345 1.904 3.671 487 46.882

Analyse uitkomst t.o.v. begroting
Saldo van baten en lasten  - € 2.111.000
Resultaat jaar 2020
    €    487.000
Onttrekking  aan reserves (excl. resultaat 2021)  - € 1.624.000
Nog toe te voegen resultaat 2021    € 1.782.000
 Toename reserves  € 158.000 (afgerond)
Toelichting  
Onttrekking en toevoeging reserves  
Af: onttrekkingen uit de reserves  
Aflossing lening Vitens €  81.000
Mutatieverwerking kadaster € 28.000
Coronacompensatie verkiezingen 2021 € 28.000 
Afschrijving brandweerkazerne € 8.000 
Vergroten veiligheidsbeleving € 2.000 
Wegenbeheerplan € 328.000
Afschrijving wegen € 128.000
Afschrijving vervoersmiddelen € 34.000 
Renovatie zandwegen € 4.000
Onderzoek fietspad Gorterlaan/Achthoevenweg € 12.000
Onderzoek ontsluiting Rouveen 

€ 4.000

Inspectie kunstwerken € 6.000
Halteplaats NS  € 2.000
Onderzoek op- en afritten A28 € 12.000 
Bullingerslag € 118.000
Leader III - lokale projectbijdragen € 2.000 
Nieuwe bestemming vrijkomende agrarische gebouwen  € 1.000
Afschrijving schoolgebouwen € 443.000 
Breedtesport € 12.000 
Afschrijving gymzalen € 87.000
Afschrijving sportaccommodaties voetbal  € 108.000 
Afschrijving speeltoestellen € 16.000
Programma recreatie en toerisme € 42.000
Gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag € 48.000
Bijdrage AMBC € 57.000
Culturele vormingsactiviteiten € 9.000
Groenrenovatieplan € 9.000
Groot onderhoud openbaar groen € 66.000
Boombeheer buiten bebouwde kom € 22.000
De Herberg Zwolle € 9.000
Coronasteunmaatregel sociaal domein € 200.000
Doorontwikkeling sociaal domein € 86.000
Lokaal gezondheidsbeleid € 59.000
Beschermd wonen € 30.000
Nadelig saldo afvalstoffenheffing € 117.000
Saldo riolering 2017-2020 € 345.000
Overschot E&K budgetten  € 412.000
E&K budgetten € 222.000
Geluidsaneringsproject 70+ woningen € 20.000
Windenergie € 2.000
Leefbaarheid De Slagen € 1.000
EPOS € 120.000
Implementatie nieuwe omgevingswet € 22.000
Geovisie landelijke voorziening € 5.000
Nadeel De Esch 3 € 1.000
Nadeel Rouveen West 4 € 1.000
Nadeel Ywehof € 16.000
Afschrijving gemeentehuis € 98.000
Afschrijving vervoersmiddelen € 97.000
Gemeentehuis onderzoek label C € 41.000
Doorontwikkeling buitendienst € 10.000
Project dienstverlening optimalisatie € 4.000
Koppeling IJVI/DECOS € 1.000
Onderbesteding loonsombudget 2020 € 327.000
Functieherwaardering 2020 € 51.000
Totaal onttrekkingen € 4.016.000
Bij: toevoegingen aan de reserves  
Wegenbeheerplan € 860.000
Zandput Hooidijk € 7.000
De Esch III € 3.000
Bullingerslag € 297.000
Beschermd wonen € 207.000
Overschot E&K budgetten € 412.000
Verschuldigde BTW grondexploitatie € 6.000
Exploitatiebijdragen De Slagen € 77.000
Verkoop De Slagen Enexis € 34.000
Verkoop De Slagen € 1.000
Totaal toevoegingen € 1.904.000
Per saldo
Verschil tussen totaal onttrekking en toevoeging aan de reserves

- € 2.111.000
Toevoeging  jaarresultaat 2020 (niet in baten jaarrekening 2021)
€ 487.000
Afname reserve eind 2021 t.o.v eind 2020 (exclusief resultaat boekjaar)
- € 1.624.000

Financiële kengetallen
De financiële positie van de gemeente kan het best uitgedrukt worden in een financiële kengetallen.  De commissie BBV heeft een aantal kengetallen voorgeschreven, om hiermee beter inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de gemeenten. De kengetallen van de gemeente Staphorst zijn goed, met name schuldquote en de solvabiliteit. In de paragraaf weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht.

  Werkelijk Begroting
2019 2020 2021
2021 2022 2023 2024 2025
Netto schuldquote -65  -62 -47  -21 -10  -1 -4  -4
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  -63 -60 -51  -20  -15 -5 -8 -8
Solvabiliteitsrisico  89 85 85  86  83  80 81 80
Grondexploitatie  4 4 8  9  13 14 10 10
Structurele exploitatieruimte  8 5 0  0  0  0  0 0
Belastingcapaciteit  90 90 93  95 98      

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van de gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf weerstandsvermogen, die in dit jaarverslag is opgenomen. De beschikbare weerstandscapaciteit is de aanwezige vrije reserves ten opzichte van de mogelijke risico's.

Bedragen x €1.000 Begroting 2021
Rekening 2021 Begroting 2022
Weerstandscapaciteit 7.867 14.749 10.904
Risico's  1.806 1.220 1.238
Weerstandsvermogen 4.4 12.1 8.8