Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Begroting 2021 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbieding Blz. 4  
Aanbieding Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Financiële samenvatting 2021 - 2024 Blz. 7  
Beleidsmatige samenvatting Blz. 8  
Financiële hoofdlijnen Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
Algemene uitgangspunten Blz. 11  
1. Samenvatting begrotingssaldo Blz. 12  
2. Bepaling structureel begrotingsaldo Blz. 13  
3. Opbouw begroting 2021 Blz. 14  
4. Bijstelling bestaand beleid Blz. 15  
5. Nieuw beleid Blz. 16  
6. Bezuinigingsmaatregelen Blz. 17  
7. Meerjaren Investeringsprognose Blz. 18  
8. Verloop reservepositie 2020-2024 Blz. 19  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 20  
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 21  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 22  
Speerpunten Blz. 23  
Arbo/werkomstandigheden Blz. 24  
Informatiemanagement Blz. 25  
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten? Blz. 26  
Afwijkingen t.o.v. begroting 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 27  
Reservemutaties programma Blz. 28  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 29  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 30  
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 31  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 32  
Speerpunten Blz. 33  
Ondermijning Blz. 34  
Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten? Blz. 35  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 36  
Reservemutaties programma Blz. 37  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 38  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 39  
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 40  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 41  
Speerpunten Blz. 42  
Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan Blz. 43  
Verplaatsen op- en afritten A28 Blz. 44  
Treinstation Staphorst Blz. 45  
Verkeersafwikkeling en -veiligheid Blz. 46  
Fietspadenplan Blz. 47  
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten? Blz. 48  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 49  
Reservemutaties programma Blz. 50  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 51  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 52  
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 53  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 54  
Speerpunten Blz. 55  
Dynamisch winkelhart Blz. 56  
Bedrijventerreinen ontwikkelen Blz. 57  
Hart voor landbouw Blz. 58  
Wat mag economie en ondernemen ons kosten? Blz. 59  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 60  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 61  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 62  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 63  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 64  
Speerpunten Blz. 65  
Theorie en praktijk in balans Blz. 66  
Wat mag onderwijs ons kosten? Blz. 67  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 68  
Reservemutaties programma Blz. 69  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 70  
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 71  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 72  
Speerpunten Blz. 73  
Uitvoering Beweeg & Sport akkoord Blz. 74  
Efficiëntere inrichting en samenwerking welzijn, cultuur en sport Blz. 75  
Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst Blz. 76  
Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden Blz. 77  
Revitalisering recreatieparken Blz. 78  
Pilot langjarig landschapsbeheer Blz. 79  
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten? Blz. 80  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 81  
Reservemutaties programma Blz. 82  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 83  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 84  
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 85  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 86  
Speerpunten Blz. 87  
Invoering nieuwe inburgeringswet Blz. 88  
Optimaliseren voorliggende voorzieningen Sociaal Domein Blz. 89  
Kostenbeheersing Wmo/Jeugd Blz. 90  
Reestmond Blz. 91  
Vroegsignalering schulden Blz. 92  
Wat mag het sociaal domein ons kosten? Blz. 93  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 94  
Reservemutaties programma Blz. 95  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 96  
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 97  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 98  
Speerpunten Blz. 99  
Positieve gezondheid Blz. 100  
Programma Energie & Klimaat Blz. 101  
Klimaatadaptatie en circulaire economie Blz. 102  
Wat mag gezondheid en milieu ons kosten? Blz. 103  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 104  
Reservemutaties programma Blz. 105  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 106  
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 107  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 108  
Speerpunten Blz. 109  
Ontwikkeling woningbouw Blz. 110  
Omgevingswet Blz. 111  
Pilot circulair energielandschap Blz. 112  
Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten? Blz. 113  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 114  
Reservemutaties programma Blz. 115  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 116  
Programma 9 - Overhead en financiën Blz. 117  
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 118  
Speerpunten Blz. 119  
Financieel gezond Blz. 120  
Loonsom-/formatiesturing Blz. 121  
Rechtmatigheidsverklaring Blz. 122  
Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 123  
Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis Blz. 124  
Verbeteren gebouwenbeheer Blz. 125  
Wat mag overhead en financiën ons kosten? Blz. 126  
Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 127  
Reservemutaties programma Blz. 128  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 129  
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 130  
Inleiding op de paragraaf Blz. 131  
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen Blz. 132  
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 133  
C | Risicobeheersing Blz. 134  
D | Kengetallen financiële positie Blz. 135  
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 136  
Inleiding op de paragraaf Blz. 137  
Wegenbeheer Blz. 138  
Rioolbeheer Blz. 139  
Waterbeheer Blz. 140  
Groenbeheer Blz. 141  
Gebouwenbeheer Blz. 142  
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 143  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 144  
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 145  
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 146  
Bedrijfsvoering Blz. 147  
Organisatie algemeen Blz. 148  
Samenwerking Blz. 149  
Rechtmatigheidsverklaring Blz. 150  
Informatiemanagement Blz. 151  
Personeel | HRM Blz. 152  
Huisvesting Blz. 153  
Gemeentelijke heffingen/basisregistraties Blz. 154  
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 155  
Algemeen Blz. 156  
2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 157  
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 158  
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 159  
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 160  
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 161  
In exploitatie zijnde gronden Blz. 162  
Strategische gronden Blz. 163  
Ontwikkelingen grondexploitatie Blz. 164  
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 165  
Inleiding Blz. 166  
Onroerende zaakbelasting Blz. 167  
Afvalstoffenheffing Blz. 168  
Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 169  
Forensenbelasting Blz. 170  
Toeristenbelasting Blz. 171  
Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 172  
Begraafrechten Blz. 173  
Hondenbelasting Blz. 174  
Overige heffingen/leges Blz. 175  
Paragraaf 8 - COVID-19 Blz. 176  
COVID-19 Blz. 177  
Overzicht van baten en lasten Blz. 178  
Overzicht van baten en lasten Blz. 179  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 180  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 181  
Incidentele lasten per programma Blz. 182  
Indicentele baten per programma Blz. 183  
Toelichting op de incidentele lasten en baten Blz. 184  
Balans Blz. 185  
Balans per 31 december 2019 t/m 2024 Blz. 186  
Overzicht reservepositie Blz. 187  
Reserves Blz. 188  
Status opvolging aanbeveling financiële scan provincie Blz. 189  
Bijlage 1: Status opvolging aanbevelingen financiële scan provincie Blz. 190  
Taakvelden overzicht Blz. 191  
Taakveldenoverzicht Blz. 192  
Overzicht kredieten Blz. 193  
Lijst met toe te kennen kredieten Blz. 194  
Toelichtingen op het overzicht kredieten Blz. 195  
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4 Blz. 196  
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen Blz. 197  
Boombeheer buiten de bebouwde kom - achterstallig onderhoud Blz. 198  
Jaarschijven GRP Blz. 199  
Energieloket 3.0 en inzet energiecoaches Blz. 200  
Indicatoren Blz. 201  
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud