Paragraaf 8 - COVID-19

Inhoud

COVID-19

Onzekerheid is de enige zekerheid in de coronacrisis. Toch was de gemeente Staphorst vanaf het begin van de coronacrisis in 2020 in controle. Ook op financieel gebied. De gemeente schakelde snel om naar het online werken. Ondertussen liep de dienstverlening van de gemeente gewoon door. Meteen vanaf het begin van deze grote crisis ook, heeft de gemeente Staphorst een speciale boekhouding aangelegd waarin de extra kosten door corona worden bijgehouden. De gemeente Staphorst loopt inkomsten mis zoals toeristenbelasting of verhuuropbrengsten van gemeentelijke gebouwen. Daarnaast legt de coronacrisis een groot beslag op de ambtelijke organisatie, er is een Kernteam Corona opgericht en het uitvoeren van diverse coronamaatregelen kost het ambtelijk apparaat extra inzet. Voor 2020 heeft het kabinet laten weten dat gemeenten een reële compensatie ontvangen voor extra uitgaven en inkomstenderving.

Wat het Covid-19 virus voor invloed zal hebben op onze bedrijfsvoering enerzijds en financiën anderzijds in 2021 is nu nog moeilijk in te schatten. De verwachting is dat de werkloosheid zal oplopen. Het continueren van de steunmaatregelen voor ondernemers, met name de Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020, schept duidelijkheid en rust voor zowel ondernemers als gemeenten. Bovendien biedt dit ruimte voor gemeenten om zich goed voor te bereiden op de uitvoering van het reguliere Bbz vanaf juli 2021. Waar nodig kunnen gemeenten zzp’ers en kleine ondernemers ondersteunen bij het voorbereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Tozo 3 loopt tot 1 juli 2021 en is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande regelingen, maar bevat een toets op beschikbare geldmiddelen. 

Naast de steunmaatregelen stelt het kabinet middelen beschikbaar voor betere begeleiding van werk naar werk, aanpak jeugdwerkloosheid, omscholing en ontwikkeling en aanpak problematische schulden. Deze bedragen gaan niet 1-op-1 naar gemeenten. Gemeenten en de betrokken partners op de arbeidsmarkt en in de regio werken samen met het kabinet aan de verdere uitwerking.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud