Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Inhoud

Algemeen

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen.

Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 10 mei 2016 vastgesteld.

2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur wethouder A. Mussche en als plv lid L. Mulder. Iedere gemeente heeft 1 stem.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Afgerond: voor 2021 € 750.000. Percentage van het totaal: 3,77 %

Openbaar belang/ doelstelling

GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.
GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

Financiële kengetallen
(x €1.000)
 
  Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Eigen vermogen 2.423  1.422 1.418
Vreemd vermogen 8.426 8.094 8.038
Resultaat 1.055-  0 0
Risico's

Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten en diensten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de deelnemende gemeenten klein.

Ontwikkelingen De begroting is verder geactualiseerd door de actuele omvang van DVO-taken mee te nemen en er is rekening gehouden met een verwachte omzet van de aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg en projecten. De begroting neemt hierdoor toe in omvang, maar deze toename wordt dus verklaard door aanvullende diensten die niet gefinancierd worden uit de algemene inwonerbijdrage

 

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur door de burgemeester G.J. Kok.
Financieel belang gemeente

Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2021 € 998.667. Percentage van het totaal: 2,73%

Openbaar belang/ doelstelling In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Eigen vermogen 5.375 4.617 5.217
Vreemd vermogen 30.935 30.395 36.138
Resultaat 759  0 0
Risico's

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.


Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.
Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2019 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.


Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s.
De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.

Ontwikkelingen

De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds.
In 2019 zou de verdeelmethodiek opnieuw worden geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Besluitvorming is uitgesteld om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke opdracht om te komen tot een toekomstbestendige brandweer, de Wnra en dienstverband vrijwilligers inzichtelijk te krijgen. Verwachting is dat binnen een jaar de financiële gevolgen duidelijk worden en het gesprek over de gevolgen en eventuele herziening van de verdeelsleutel bij elkaar komen.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 130.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

 

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond. Wethouders L. Mulder en A. Mussche zijn vertegenwoordigd het Algemeen Bestuur namens de gemeente Staphorst. In het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.
Financieel belang gemeente

In de concept-begroting 2021 is een gemeentelijke bijdrage  van € 832.000 opgenomen.

Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Begroting 2020 Begroting 2021
Gemeentelijk belang in verb. partij 17% 8%
Eigen vermogen € 1.983 € 1.680
Vreemd vermogen € 3.353 € 2.020
Operationeel resultaat (voor gem. bijdr.) -/- € 10.205
Risico's

De concept-begroting 2021 van Reestmond is op dit moment nog niet vastgesteld.

Ontwikkelingen

De zogenaamde 'Groen & Grijs activiteiten" van Westerveld en Staphorst maken per 01-01-2021 geen deel meer uit van de begroting van Reestmond.

De gemeentelijke bijdrage is in de concept-begroting 2021 Reestmond aangepast, nl op basis van het aantal SE's.

 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (BVO)
Bestuurlijk belang De (bedrijfs) uitvoeringsorganisatie - BVO is opgericht door 11 gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bovengenoemde 11 gemeenten nemen in deze nieuwe vorm van een GR , waar geen sprake is van een algemeen bestuur, alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2021 is een bijdrage van € 49.525 opgenomen in de begroting. Dit betreft 2,9% van de totale bijdrage uit de GR die de BVO ontvangt. Betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie sec; derhalve exclusief het budget voor de zorg kosten.
Openbaar belang/ doelstelling De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2020
Eigen vermogen 0 0 0
Vreemd vermogen 6.788 onbekend onbekend
Resultaat  0 0 0
Risico's Fluctuatie in BVO-menskracht op het gebied van administratie, inkoop en contractmanagement als regiogemeenten besluiten de inkoop lokaal te organiseren.
Ontwikkelingen

In 2021 krijgt de doorontwikkeling van de inkoopstrategie en de P&C cyclus extra aandacht.

 

Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.

Financieel belang gemeente

Op basis van de verdeelsleutel (4,7%) en de overige diensten is de bijdrage van de gemeente Staphorst: € 511.936.

Openbaar belang/ doelstelling

De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan hebben het doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst IJsselland wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.

Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2019  Begroting 2020 Begroting 2021
Eigen vermogen 406 316 316
Vreemd vermogen 2.179 2.179 2.179
Resultaat 5 0 0
Risico's

De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting Het aanwezige weerstandsvermogen is op dit moment voldoende.

Ontwikkelingen

De groei van de economie die de werkdruk vergroot bij met name de werkvelden: vergunningverlening, toezicht/handhaving en advies. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Autonome ontwikkeling: invoering Omgevingswet in met het bijbehorend DSO.
Verbod asbestdaken eind 2024, als gevolg van het verbod op het hebben van een asbesthoudend dak wordt er een toename verwacht van het aantal asbestsaneringen

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. , Den Haag 
Bestuurlijk belang Eén stem per aandeel van € 2.50. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen ad € 2,50 totale waarde € 75.075. Het dividendbedrag voor 2020 is geraamd op € 85.000.
Openbaar belang/ doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Financiële kengetallen
(x €1 milj.)
Provincies en gemeenten worden geacht vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de BNG bank deze financiële informatie niet verstrekken. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2020 in de loop van 2021 beschikbaar worden gesteld. De laatst bekende financiële kengetallen zijn:
  Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 4.154
Vreemd vermogen 144.802
Achtergestelde schulden 733
Resultaat 2019: € 1,27 per aandeel
Risico's

Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.  In april 2020 heeft de BNG bank de dividendbetaling over 2019 opgeschort tot oktober 2020. Het risico bestaat dat er geen dividend uitgekeerd gaat worden over 2019.

 

N.V. Rendo te Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512.

Openbaar belang/ doelstelling

De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 74.600
Vreemd vermogen 92.685
Resultaat 9.501
Risico's Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Zie ook financieel belang.

 

N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%.
Portefeuillehouder L . Mulder.
Financieel belang gemeente 1. 217 aandelen, nominaal € 113,45 totale waarde € 24.618.
2. Achtergestelde lening van: € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 33.817
Vreemd vermogen 55.983
Resultaat 5.686
Risico's

Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.

N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%, aantal aandelen: 18.531. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 18.531 aandelen ad € 1, in totaliteit € 18.531. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt 40% van het netto resultaat.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad €1.217.900 ( ontstaan 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding: o.b.v .10 jarige geldlening +1%. Restant hoofdsom eind 2019 € 162.378.
Openbaar belang/ doelstelling Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij horende dienstverlening.
Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
  Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 533,3
Vreemd vermogen 1.293
Resultaat 11,1
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

 

Enexis Holding N.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0226%.
Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente

Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. 
Totaal aantal aandelen eind 2018: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671. Deze zijn in 2019 gewaardeerd op € 30,38 per stuk.

Openbaar belang/ doelstelling

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
  Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 4.112
Vreemd vermogen 4.144
Resultaat na belasting 210
Risico's

Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

 

Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde.
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
   Jaarrekening 2019 (geen begroting aanwezig)

Eigen vermogen 68,6
Vreemd vermogen 1,6
Resultaat (netto winst)  2,0
Risico's Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt.

 

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen 0,0226%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente 432 aandelen, 0.0226% van het gestort aandelen kapitaal ad € 20.000 = € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was
overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Financiële kengetallen Balans 2019 2020
Eigen vermogen € 90.000 € 0
Waarvan reserves € 70.000 € 0
Vreemd vermogen € 0 € 0
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
Resultaat na belasting € - 25.000 € 0
Risico's

Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW. 

 

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen : 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
Naar verwachting zal de vennootschap in  2020 kunnen worden geliquideerd.

Financiële kengetallen Balans 2019 2020
Eigen vermogen € 530.000 € 0
Waarvan reserves € 430.000 € 0
Vreemd vermogen € 0 € 0
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
 Resultaat na belasting  € - 150.000 € 0
Risico's

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783 die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

 

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
 Financieel belang gemeente  432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.
Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.
PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.
Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Financiële kengetallen Balans 2019 2020
Eigen vermogen € 1.595.000 € 0
Waarvan reserves € 55.000 € 0
Vreemd vermogen € 0 € 0
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
Resultaat na belasting € - 30.000 € 0
Risico's Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822), art. 2.81 BW.

4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal. Voor het jaar 2021 is geraamd op: € 45.000.
Openbaar belang/ doelstelling

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:

  • De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
  • Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
  • Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
  • De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.

Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.

Financiële kengetallen
(x € 1.000)
  2019 2020 2021
Eigen vermogen 117 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen 6 n.n.b. n.n.b.

Resultaat

 - 15

0 0
Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.  De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%.  Basis: vloeroppervlakte.
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud