Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie mr. A. Mussche
5.4 Musea mr. A. Mussche
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media G.J. Kok MDR
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

Speerpunten

Uitvoering Beweeg & Sport akkoord

Voor de uitvoering van dit akkoord is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze is gericht op het realiseren van de doelstellingen van de Beweeg- en Sportvisie. Per deelakkoord (6) zijn een aantal speerpunten (22) benoemd. Die zullen de komende jaren (2020-2023) zoveel mogelijk worden geconcretiseerd. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

• Per speerpunt wordt onder regie van de gemeente een plan van aanpak gemaakt, samen met partners. Er wordt een wisselende groep partners betrokken, afhankelijk van het onderwerp en hun rol.
• Gezocht wordt naar interventies die passen bij het gekozen doel en de doelgroep. Waar relevant, wordt onderscheid per kern gemaakt. Hierbij is er ruimte voor vernieuwing.
• De agenda is dynamisch en kan jaarlijks worden aangepast.

Efficiëntere inrichting en samenwerking welzijn, cultuur en sport

Door de verantwoordelijkheid voor sport- en welzijnsaccomodaties op een andere wijze te benaderen kan mogelijk efficiënter met collectieve middelen worden omgegaan. Ook kan zo een impuls worden gegeven aan de burgerbetrokkenheid bij wezenlijke voorzieningen in de gemeente.

Verbeteren entree Staphorst en uitbreiding museum Staphorst

Wij willen dat het gebied rondom Hotel Waanders aantrekkelijker wordt als entree van Staphorst. Het pand van hotel Waanders is inmiddels verkocht en de nieuwe eigenaar heeft een plan ingediend voor de een nieuwe ontwikkeling op de percelen Waanders en het oude Countus kantoor. De eigenaar van de oude boerderij is zelf bezig met een plan, deze gaat los van de andere percelen (Waanders en oud Countus kantoor) het perceel ontwikkelen. In het plangebied hebben we nog een kadastraal eigendom liggen (stuk Muldersweg, nu parkeerplaats Waanders) waardoor wij ook belanghebbende zijn bij de herontwikkeling. De ontsluiting van de Muldersweg op de Stovonde zijn belangrijke punten voor de gemeente.

Op de locatie Museum Staphorst zijn plannen in ontwikkeling voor zowel het museum (uitbreiding) als de voormalige boerderij Kruidhof (restauratie/herbestemming). Naar verwachting zullen beide projecten in de loop van 2021 worden afgerond. Na afronding zal in opdracht van de gemeente de museumsteeg worden voorzien van nieuwe, passende bestrating en verlichting. Parkeervoorziening voor bussen wordt gerealiseerd in overleg met de nieuwe eigenaar van ‘pand Kruidhof’. Met de restauratie van de boerderij en herinrichting van de museumsteeg zal de beeldkwaliteit op deze locatie sterk verbeteren.

Doorontwikkelen recreatie- en natuurgebieden

De stichting Recreatie en Toerisme Staphorst is opgericht. Zij richt zich op het samenwerken en bundelen van het toeristisch recreatief aanbod inclusief evenementen en het zichtbaar maken daarvan. De Stichting voert haar ambitieplan uit.
De stichting wordt betrokken In de ontwikkeling van de vier deelgebieden: Reestdal, Zwarte Dennen, Olde Maten en De Streek. De ontwikkeling ligt in handen van de bewoners en initiatiefnemers per deelgebied, onder regie van de gemeente. De stichting denkt mee. De gemeente heeft een faciliterende rol in het proces.
In het Reestdal en in Oldematen hebben partijen uit het gebied een gebiedsprogramma opgesteld waarmee de recreatieve waarde kan worden versterkt. In 2021 wordt dit uitgevoerd.

Revitalisering recreatieparken

In 2019 hebben we met de overige Vechtdalgemeenten de pilot ‘Vitale vakantieparken het Vechtdal’ uitgevoerd. In Staphorst deed Park ‘t Veldhuijs mee aan de pilot. In 2020 is gestart met het vervolg van de pilot voor Staphorst met de gebiedsaanpak recreatief cluster IJhorst. Hier geven we in 2021 vervolg aan.
De verkenning van de kwaliteitsimpuls vitale verblijfsrecreatie cluster IJhorst resulteerde in een gebiedsvisie voor de ontwikkeling van het cluster. Deze visie bevat een totaalbeeld voor het gebied. Dit beeld wordt per park verder uitgediept. Dit gebeurt met een plan van aanpak per park, met passende instrumenten voor de overheid, ondernemers en eigenaren om de gebiedsvisie te kunnen realiseren.

Pilot langjarig landschapsbeheer

Staphorst is één van de gebieden binnen de Provincie Overijssel die als pilot aan de slag gingen met langjarig duurzaam landschapsbeheer. De gemeente heeft de ambitie om het langjarig beheer van landschapselementen in Staphorst te regelen, samen met Stichting Historieherstel Staphorst, LTO Noord afdeling West-Overijssel, Stichting Landbouw Contact Commissie en Landschap Overijssel.
Voor 2021 wordt ingezet op het informeren van doelgroepen over het project langjarig landschapsbeheer en het werven van potentiele deelnemers. Daarnaast streven we naar meer draagvlak en acceptatie voor de nieuwe aanpak van het landschapsbeheer.

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 3.063.524 3.813.333 3.611.730 3.391.972 3.435.647 3.300.620
Baten -284.816 -204.986 -225.524 -228.908 -232.340 -235.825
Saldo van baten en lasten voor bestemming 2.778.708 3.608.347 3.386.206 3.163.064 3.203.307 3.064.794
Stortingen 319.750 115.000 95.000 95.000 95.000 95.000
Onttrekkingen -288.481 -723.076 -628.824 -455.203 -446.288 -271.288
Mutaties reserves 31.269 -608.076 -533.824 -360.203 -351.288 -176.288

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 2.917 naar € 2.852. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021.  Dit betreft voornamelijk indexatie van baten en lasten.    

 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie en onttrekking voor groot onderhoud sportgebouwen en oorlogsmonumenten  67 95
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten speeltoestellen en gebouwen sportaccommodaties 205

 

Jaarlijkse onttrekking breedtesport tot en met 2024 12

 

Onttrekking voor groot onderhoud openbaar groen jaarlijks tot 2024 175

 

Onderhoud bomen buiten en binnen de bebouwde kom voor het jaar 2021 (lijst met kredieten) 85

 

Routenetwerk fiets- en wandelpaden (lijst met kredieten) 60

 

Opstellen beleidsplan verkoop/ gebruik gemeentegrond (lijst met kredieten) 25

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud