Programma 9 - Overhead en financiën

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead  -
Onderverdeeld in: Personeel ing. L. Mulder
Informatievoorziening ing. L. Mulder
Organisatie ing. L. Mulder
Financiën ing. L. Mulder
Algemene zaken G.J. Kok MDR
Communicatie G.J. Kok MDR
Huisvesting ing. L. Mulder

Speerpunten

Financieel gezond

We werken aan een gezonde, structureel sluitende, robuuste meerjarige exploitatie, waarbij de vrij beschikbare reservepositie niet verder wordt aangetast.
De begroting is realistisch en duurzaam, waarbij we zorgen voor een goede balans tussen ambities en de beschikbare financiële middelen.
Voor wensen met financiële gevolgen gelden de kaderstelling en de begroting als gepaste momenten om de juiste afwegingen te maken. Buiten deze cyclus worden alleen wijzigingen opgenomen als ze onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn.
We actualiseren ons financieel beleid door - indien nodig - de betreffende (financiële) verordeningen en nota’s aan te passen. 

Loonsom-/formatiesturing

De raad heeft verzocht om periodiek (conform de P&C cyclus) te worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de begrootte en actuele loonsom.
Een werkgroep is gestart met het inzichtelijk maken en optimaliseren van de processen, bijbehorende applicaties en het beheer daarvan. Dit om een stabiele beheerorganisatie in te richten, zodat op gewenste momenten beschikt kan worden over actuele en betrouwbare gegevens, en over rapportages die (mede) gericht zijn op de formatie (formatiesturing). Bij de inrichting van dit beheer wordt rekening gehouden met de nog nader af te stemmen informatiebehoefte vanuit de organisatie, auditcommissie en raad.

Rechtmatigheidsverklaring

Vanaf het jaar 2021 zal het college zelf een rechtmatigheidsverklaring moeten afgeven over de jaarrekening.
Tot op heden verstrekt de externe accountant een controleverklaring bij de jaarrekening over zowel rechtmatigheid als getrouwheid. Het onderdeel rechtmatigheid verdwijnt. Het wordt een taak van het college om zich daarover te verantwoorden. Hierdoor zal de borging van de rechtmatigheid (het naleven van wet- en regelgeving) in de bedrijfsprocessen nog belangrijker worden, om te voorkomen dat we achteraf voor verrassingen komen te staan.
Met de invoering van de rechtmatigheidsverklaring zal het controleproces verder aangescherpt moeten worden.

Kostendekkende leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing

De aangekondigde bezuinigingen en vragen vanuit de raad geven aanleiding om de kostendekkendheid van de lokale heffingen nogmaals kritisch onder de loep te nemen. Hiermee moet inzichtelijk worden of er sprake is van inkomstenpotentieel. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden.
Een belangrijk aandachtspunt is de juistheid van de kostentoerekening in het kader van lokale heffingen. Momenteel wordt hier onderzoek naar gedaan. Het doel van dit onderzoek is om in het proces van de begroting 2021-2024 een volledig juist en onderbouwd voorstel te doen inzake tarifering en onderbouwing van lokale heffingen.

Verduurzaming en aanpassing gemeentehuis

De eis uit het Bouwbesluit 2012 is dat kantoorgebouwen in 2023 moeten voldoen aan energielabel C. Het huidige gemeentehuis voldoet hier niet aan.
In het Energieakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Als tussenstap willen we tenminste gemiddeld het niveau van het (huidige) label A voor alle gebouwen halen in 2030.
Ook in het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Staphorst staat, dat het proces start om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de komende periode (groot) onderhoud aan het gemeentehuis plaats moet vinden om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Tegelijkertijd wordt ook de werkomgeving verbeterd.

Verbeteren gebouwenbeheer

Om de financiële verordening uit te voeren, wil het college het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen planmatig en daardoor efficiënt verrichten.
Basis hiervoor is de nota Strategische Visie Gebouwen. Hierin is o.a. vermeld welke gebouwen gemeentelijk (kern) bezit zijn. De gebouwen zijn inmiddels bouwkundig- en installatietechnisch geïnspecteerd. Op basis daarvan is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld.

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 6.473.532 6.735.419 6.818.092 7.054.232 7.097.014 7.195.825
Baten -196.588 -70.715 -71.776 -72.853 -73.945 -75.054
Saldo van baten en lasten voor bestemming 6.276.944 6.664.704 6.746.316 6.981.379 7.023.069 7.120.770
Stortingen 497.750 270.000 284.000 284.000 284.000 284.000
Onttrekkingen -676.869 -788.061 -512.528 -540.228 -488.870 -468.870
Mutaties reserves -179.119 -518.061 -228.528 -256.228 -204.870 -184.870

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 5.696 naar € 6.518. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021.  De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Bezuinigingsmaatregelen
Door bezuinigingsmaatregelen op diverse onderdelen zoals, postverwerking, voorlichting, extern juridisch advies, vakliteratuur en inbesteding schoonmaak kan er structureel bespaard worden.
37  
Nieuw beleid
Interne aanpassingen 

De verschillende afdelingen van het gemeentehuis hebben meer ruimte nodig. Daarnaast moeten we blijven voldoen aan de wettelijke ARBO normen en moeten er aanpassingen plaatsvinden vanwege verdere digitalisering van de werkprocessen.. Daarnaast moeten er aanpassingen plaatsvinden omdat services meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd worden.
Deze aanpassingen leidt tot een aanvullende investering. De kapitaallasten van deze investering zijn € 20.000 per jaar vanaf het jaar 2022.

  20

Nieuw beleid
Energielabel gemeentehuis
De eis uit het Bouwbesluit 2012 is dat kantoorgebouwen in 2023 moeten voldoen aan energielabel C. Het huidige gemeentehuis voldoet hier niet aan. In het Energieakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050 met als tussenstap in 2030 tenminste gemiddeld het niveau van het (huidige) label A voor alle gebouwen in 2030. Ook in het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Staphorst is opgenomen, dat het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, wordt gestart.  Dit betekent dat de komende periode (groot) onderhoud van het gemeentehuis plaats zal moeten vinden om te voldoen aan de gestelde eisen. Het voornoemde onderhoud gaat gepaard met het verbeteren van de werkomgeving.
Op basis van een berekening is er ongeveer € 2,8 miljoen nodig om energielabel C te behalen. Een deel van dit budget kan gedekt worden uit verkopen van gemeentelijke gebouwen (als voorstel opgenomen in de strategische gebouwenvisie) en het beschikbare budget voor groot onderhoud van het gemeentehuis in reserve voor gemeentelijke gebouwen. Netto is er € 1,3 miljoen nodig wat leidt tot een kapitaallast van € 85.000 per jaar vanaf het jaar 2022. 

   

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie en onttrekking groot onderhoud gemeentehuis en werkplaats (het saldo van de onttrekking fluctueert) 54

83

Jaarlijkse dotatie en onttrekking reserve automatisering (het saldo van de onttrekking fluctueert) 176

201

Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van: gemeentehuis, werkplaats, vervoermiddelen, trekker, vrachtauto en toebehoren 251

 

Vervanging hogedrukreiniger (lijst met kredieten) 12

 

Aanschaf klepelmaaier (lijst met kredieten) 20

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Geen verbonden partijen in dit programma.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud