Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inhoud

Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.

Wegenbeheer

A | Beleidskader
Het wegenbeleidsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017. De ambtelijke organisatie is bezig met het opstellen van een nieuw wegenbeheerplan. 

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding                    € 674.000. De stand van de reserve is ultimo 2020 € 4 milj.

Dekking:
- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 860.000;
- de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen uit de lijst van investeringen;

- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.

C | Financiële consequenties in de begroting
Op basis va
n het wegenbeleidsplan 2017 – 2020 is in de begroting 2021 een bedrag van € 1.324.000 opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve wegbeheer. Op basis van inspectie en een maatregeltoets worden de geraamde werkzaamheden aangepast en zal wanneer nodig de raming worden bijgesteld.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de begroting en rekening bedragen:

  Begroot 2021
Begroot 2020
Werkelijk 2019
Begroting (= wegenbeheerplan) 1.324 1.009 979
Begrotingswijziging 0 0 0
Begroting na wijziging 1.324 1.009 979
Hiervan uitgegeven     794
(x € 1.000)

 

Rioolbeheer

A | Beleidskader
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. 2017-2020 is door de raad vastgesteld op 13 september 2016.  Aan de raad wordt voorgesteld om het GRP te verlengen met een jaar naar 2021.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V door de raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. Het bedrag neemt af in 2021 naar € 208 . Door de daling van de heffingshoogte zal de reserve afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen.

C | Financiële consequenties in de begroting
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.

 

Waterbeheer

A | Beleidskader
Grondwaterbeleid
Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid ten aan zien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V.

Hemelwaterbeleid
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De verbrede rioolheffing (vGRP-V) is bedoeld om de kosten die voortvloeien uit dit beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.

Groenbeheer

A | Beleidskader
Het groenbeleidsplan 2019-2030 is door de raad vastgesteld op 26 februari 2019.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan zijn nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve ‘Volkshuisvesting’ ingezet.

C | Financiële consequenties in de rekening
De exploitatielasten voor het onderhoud van het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedragen voor 2021: €1.198.000

  Begroting 2021
Begroot 2020
Werkelijk 2019
Bedrag totaal x € 1.000
€1.198
 € 1.179
€ 895
 

Gebouwenbeheer

A | Beleidskader

De nota onderhoud gemeentelijke gebouwen dient te worden herzien. Voorafgaand hieraan is in 2020 gestart met het ontwikkelen van een strategische visie over het gemeentelijk vastgoed beheer. Planning is dat zowel de nota strategische visie gemeentelijke gebouwen als het geactualiseerde gebouwenbeheerplan inclusief het dekkingsplan in het najaar van 2020 aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Op basis van het huidige meerjarenonderhoudsplan zijn de ramingen in de begroting 2021 voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen opgenomen.
Gezien de (ontwikkel)plannen met betrekking tot het Dienstencentrum, de Poele en Gemeenteweg 85 wordt bij genoemde objecten het onderhoud beperkt tot het noodzakelijk niveau.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In het gebouwenbeheerplan zijn de totale onderhoudskosten over de bepaalde planperiode meerjarig meegenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen worden bepaald. Door middel van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt zijn de kosten afgedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud is rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.

C | Financiële consequenties in de rekening
De storting in de reserves onderhoud bedragen:

Soort Begroting 2021
 Begroting 2020
Werkelijk 2019
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 221 221 171
(x €1.000)
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud