Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening ing. L. Mulder
8.2 Grondexploitatie ing. L. Mulder
8.3 Wonen en bouwen ing. L. Mulder

Speerpunten

Ontwikkeling woningbouw

Het college heeft in juni ’20 ingestemd met het concept-bestemmingsplan De Slagen 2e fase (max. 114 woningen). Afhankelijk van de proceduredoorloop worden naar verwachting in Q2 van 2021 de eerste kavels uitgegeven.

• Op de locatie IJhorst–Poeleweg komen max. 39 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn ter inzage gelegd.
• Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de kavelverkoop starten, parallel aan het bouwrijp maken.
• Bestemmingsplan Rouveen-Zuid is in voorbereiding en wordt naar verwachting medio 2021 aan de raad aangeboden.

Voor 2021 worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt met wooncorporatie VechtHorst, o.b.v. de (geactualiseerde) Woonvisie 2020-2024. Hierin komt onder meer de sociale huurwoningenopgave aan bod.

Omgevingswet

Wat betreft het programma Omgevingswet zullen de projecten verder worden opgestart en uitgevoerd die voortvloeien uit het Programmaplan 2020-2029, dat in 2020 door college en raad werd goedgekeurd.
Vanuit EPOS zijn vergunningverlening en RO qua bedrijfs- en werkprocessen al grotendeels ingericht volgens de nieuwe wet. Hier werken we verder aan, samen met burgers en professionals, zodat steeds meer processen in de Fysieke Leefomgeving ‘Omgevingswetproof’ worden.
Belangrijke projecten die de komende jaren worden uitgevoerd en afgerond zijn: de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en veranderingen op het gebied van Toezicht en Handhaving. Ook projecten rond het Omgevingsplan en verminderde regelgeving zullen medio 2020/2021 worden opgestart, rekening houdend met de kernwaarden van EPOS.
Bij alle projecten geldt dat het belangrijk is om de organisatie qua kennis en cultuur zo breed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe wetgeving/werkwijze.
Het doel van al deze projecten is om als gemeente bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te voldoen aan alle minimale wettelijke vereisten, terwijl we ook minimaal ons huidige dienstverleningsniveau kunnen bieden.

Pilot circulair energielandschap

In de Omgevingsvisie van de gemeente Staphorst is ten zuiden van Rouveen een duurzaam energielandschap ingetekend. Realisatie van bedrijvigheid past echter niet in het ruimtelijke beleid van de provincie Overijssel.
Toch hebben Gedeputeerde Staten positief gereageerd op het starten van een pilot om de mogelijkheden van een duurzaam energielandschap in Staphorst te verkennen. Hierdoor kan in de visie van GS geëxperimenteerd worden met het inpassen van energieopwekking en energieopslag in het landschap.
De pilot is inmiddels gestart. Het behoud van ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is het van belang dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een energielandschap met meerdere elementen van opwekking en opslag van een substantiële omvang.
Provincie en gemeente maken afspraken over onder andere de vestigingsvoorwaarden, de ontwikkelstrategie en over het aanpassen van het provinciaal ruimtelijk beleid.

Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 4.245.356 2.731.131 2.407.339 2.288.817 2.330.583 2.365.542
Baten -3.174.046 -1.473.000 -1.672.280 -1.692.871 -1.713.757 -1.738.114
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.071.309 1.258.131 735.059 595.946 616.826 627.428
Stortingen 1.316.030 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Onttrekkingen -1.020.296 -335.000 -150.450 -30.907 -31.370 -31.370
Mutaties reserves 295.734 -331.000 -146.450 -26.907 -27.370 -27.370

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 523 naar € 588. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021.     
Nieuw beleid
Omgevingswet

De beschikbare middelen die in 2018 tot nu beschikbaar zijn gesteld, zullen niet voldoende zijn om aan alle minimale vereisten van de Omgevingswet te voldoen en daarbij ons huidige dienstverleningsniveau te kunnen blijven borgen. Hiervoor dient een extra incidenteel bedrag van € 400.000 te worden toegekend aan het programma, waarvan het merendeel is begroot voor de ontwikkeling van een gemeente dekkend Omgevingsplan. Dit bedrag is dus nodig om aan onze wettelijke taken als gemeente te kunnen voldoen. Het incidentele bedrag van € 400.000 is nu verdeeld over 3 jaar, te weten € 80.000 in 2021, € 160.000 in 2022 en € 160.000 in 2023.80

Bezuinigingsmaatregel
Ruimtelijk kwaliteitsfonds
Het instellen van een ruimtelijk kwaliteitsfonds kan er toe dienen om per type bouwplan een bijdrage te bepalen en deze te vragen van een initiatiefnemer of ontwikkelaar. Het fonds bevat een verdeelsleutel waar deze gelden vervolgens moeten worden ingezet, c.q. aan welk project. Naast genoemde bouwplannen kunnen ook andere ontwikkelingen worden onderzocht, welke een bijdrage kunnen leveren. Denk aan uitbreidingen van bedrijven in het buitengebied die niet bouwplan gerelateerd zijn. Er zijn voorbeelden hiervan bekend in ‘gemeenteland’. De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling/ruimtelijk kwaliteitsfonds is gebaseerd op de gedachte dat ruimtelijke ontwikkelingen (bouwactiviteiten) kunnen leiden tot verlies aan ruimtelijke kwaliteit en dat dit verlies moet worden gecompenseerd. Achterliggend doel is het behoud en waar mogelijk versterking van de (groene) kwaliteiten van zowel het buitengebied als het stedelijke gebied. Hier kan een koppeling worden gelegd met de opgaven in landschap /natuur/recreatie/klimaat/ruimtelijk welke genoemd staan in de Omgevingsvisie. In de af te sluiten exploitatieovereenkomsten wordt een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling gevraagd. De hoogte van de van de bijdragen kan gedifferentieerd worden.


90
 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie en onttrekking voor groot onderhoud gemeentelijke woningen   4
Onttrekking EPOS 120

 

Onttrekking vennootschapsbelasting grondexploitatie 30

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud