Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:

Soort Rekening 2019 Begroting 2020 (na wijz.) Begroting 2021 Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024
OZB 2.906 3.275 3.708 4.183 4.945 5.018
Forensenbelasting 61 81 82 83 84 85
Toeristenbelasting 102 66 84 95 96 97
Hondenbelasting 55 54 60 61 62 63
Totaal 3.124 3.476 3.934 4.422 5.187 5.263
(x €1.000)

2 | Algemene uitkeringen

Soort Rekening 2019
Begroting 2020 (na wijz.) Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Algemene uitkering 21.087 22.105 22.512 22.864 22.911 23.259
Uitkeringsfactoren 1,539 1,612 1,656 1,700 1,726 1,751
(x €1.000)

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2020, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2020 voor 2021 van: 1,656. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2022 t/m 2024 is resp. 1,700, 1,726 en 1,751. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

  Rekening 2019
Begroting  2020 Begroting 2021  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Vitens N.V. 17 16 0 0 16 16
Idem - achtergestelde lening 5 1 1 0 0 0
Enexis N.V. - dividend 28 23 23 23 23 23
Enexis B.V.- rente deelneming 4 0 0 0 0 0
Rendo N.V. - dividend 325 325 325 325 325 325
Wadinco N.V. - dividend 20 20 20 20 20 20
Rova N.V. - dividend 95 55 55 55 55 55
Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30 30 30 30
Bank Nederlandse gemeenten 85 85 85 85 85 85
  610 555 539 538 554 554
 

4 | Saldo financieringsfunctie

  Rekening 2019
Begroting 2020 Begroting 2021
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Baten 45 23 25 25 24 24
Lasten 21 7 4 1 0 0
Saldo -25 16 -21 -24 -24 -24

Rentelasten

           
Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie
0 0 0 0 0 0
(x €1.000)

5 | BTW-compensatiefonds

  Rekening 2019
Rekening 2018
Gedeclareerde bedragen 2.415 2.615
(x €1.000)

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:

In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting dient sluitend te zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien.

Onvoorzien: Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Onvoorzien vrij beschikbaar 34 35 35 36
Loonsomsturing 439 445 451 459
Activeren uren -100 -100 -100 -100
Vacaturestop -135 -135 -135 -135
Vacaturestop     -250 -250
Verlagen inhuur -7 -7 -7 -7
Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief) 303 332 367 397
Totaal 534 570 361 400
(x €1.000)

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner. 

Incidentele lasten per programma

Incidentele lasten per programma

Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Storting reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
6 6 6 6
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Groot wegenonderhoud -
t.l.v. reserve wegenonderhoud
860 860 860 860
Renovatie lichtmasten-areaal -
t.l.v. reserve zonder bestemming
 25 25    
Programma 3 | Economie / ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Storting reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
18 18 18 18
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Gemeentelijke gebouwen sportgebouwen -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
95 95 95 95
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen -
t.l.v. reserve zonder bestemming
175 175 175  
Boombeheer: achterstallig onderhoud (buiten de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
50      
Boombeheer: achterstallig onderhoud (binnen de bebouwde kom) -
t.l.v. reserve zonder bestemming
35      
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond -
t.l.v. reserve zonder bestemming
25      
Routenetwerk fiets & wandelpaden -
t.l.v. reserve zonder bestemming
60      
Programma 6 | Sociaal domein
Gemeentelijke gebouwen dienstencentrum -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
10 10 10 10
Gemeentelijke bijdrage Herberg -
t.l.v. reserve zonder bestemming
10

10

10 10
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Gebouwen begraafplaats - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen 5 5 5 5
Energieloket -
t.l.v. reserve zonder bestemming
40 40    

Duurzaamheid - 

t.l.v. reserve zonder bestemming

514 487 572 720
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Gemeentelijke gebouwen 1 woning -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
4 4 4 4
EPOS 1e uitn. res. -
t.l.v. reserve zonder bestemming
120      
Invoeringskosten omgevingswet 80 160 160  
Programma 9 | Overhead
Gemeentelijke gebouwen gemeentehuis en werkplaats -
t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen
83 83 83 83
Automatisering -
t.l.v. reserve automatisering
201 201 201 201
Hogedrukreiniger -
t.l.v. reserve zonder bestemming
    4  

Aanschaf klepel maaier -

t.l.v. reserve zonder bestemming

20      

Aanschaf maai arm grote trekker

    20  
Totaal incidentele lasten
2.316 2.179 2.223 2.002
(x €1.000)

Indicentele baten per programma

Incidentele baten per programma
Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Reserve vitens 81      
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Reserve wegenonderhoud 1.024 1.039 1.055 1.055
Reserve zonder bestemming 25 25    
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Reserve met bestemming 12 12 12 13
Reserve groot onderhoud gebouwen 67 63 64 64
Reserve zonder bestemming 540 370 370 370
 Programma 6 | Sociaal domein
Reserve zonder bestemming 10 10 10 10
 Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Reserve groot onderhoud gebouwen 11 2 6 6
 Reserve zonder bestemming 40 40    
 Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening        
Reserve grondexploitatie 30 30 31 31
Reserve zonder bestemming 120      
Programma 9 | Overhead
Reserve automatisering 176 178 201 201
Reserve groot onderhoud gebouwen 54 122 101 101
Reserve zonder bestemming 20   24  
Totaal incidentele baten
2.862 2.185 2.217 2.170
(x €1.000)

Toelichting op de incidentele lasten en baten

Toelichting:
Alle incidentele lasten worden gedekt door reserves, zodat er per saldo ten laste of bate van de exploitatiebegroting geen incidentele lasten of baten komen.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud