Programma 7 - Gezondheid en milieu

Inhoud

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering mr. A. Mussche
7.3 Afval ing. L. Mulder
7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen mr. A. Mussche

Speerpunten

Positieve gezondheid

Kernuitgangspunt van het lokaal gezondheidsbeleid is het begrip Positieve Gezondheid. Daarbij staat niet ziekte, maar de mens centraal.
Er wordt uitgegaan van eigen regie op het leven, mentaal en fysiek welbevinden, het dagelijks functioneren en het persoonlijk netwerk (kortom: de samenhang).
Voor het uitdragen van dit begrip en het bereiken van resultaat is de betrokkenheid van alle partijen in het sociaal domein van belang: van (semi-) professionele - en vrijwilligersorganisaties in het voorliggend veld tot de gecontracteerde zorgpartijen.
In de tweede helft 2020 en in 2021 worden door gerichte training alle betrokkenen medewerkers op de betekenis en het belang van positieve gezondheid gewezen.
Het programma levert een bijdrage aan de transformatie in het sociaal én ruimtelijk domein.

Programma Energie & Klimaat

Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad de volgende ambities vastgesteld voor het programma Energie & Klimaat:

• Energietransitie: in 2030 komt 49% van de totale vraag naar energie uit hernieuwbare bronnen.
• Klimaatadaptatie: uiterlijk in 2021 heeft Staphorst via stresstesten, risicodialogen en een uitvoeringsagenda de opgaven en maatregelen in beeld gebracht. Uiterlijk in 2030 is de financiële dekking geborgd voor alle maatregelen die nog moeten worden genomen.
• Circulaire economie: in 2030 worden in Staphorst 50% minder primaire grondstoffen verbruikt.

De ambities sluiten aan bij landelijk beleid: het Klimaatakkoord, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en Nederland Circulair 2050. Vanuit het programma wordt op projectmatige wijze uitvoering gegeven aan projecten die nodig zijn om de gestelde doelen te halen. De gemeenteraad wordt periodiek over de voortgang geïnformeerd.

Klimaatadaptatie en circulaire economie

Klimaatadaptie: in 2021 gaan we aan de slag met risicodialogen en het opstellen van een uitvoeringsagenda. Doel hiervan is het creëren van bewustwording en eigenaarschap op het vlak van droogte, hitte, wateroverlast, overstroming en de afname van de biodiversiteit. Aan de hand van de uitvoeringsagenda worden vervolgmaatregelen in gang gezet.
Circulaire economie: er is een startnotitie opgesteld, die als doel heeft om keuzes te maken over de rol en taken van de gemeente op het vlak van circulaire economie. Daarnaast wordt in het kader van circulaire economie gewerkt aan een voorstel over hoe we schouwafval, bermmaaisel en bladafval op een duurzame wijze kunnen inzetten.

Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 4.400.816 4.765.641 5.383.230 5.373.743 5.494.357 5.750.030
Baten -3.388.280 -3.301.660 -3.520.604 -3.689.040 -3.762.813 -3.855.643
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.012.537 1.463.981 1.862.625 1.684.703 1.731.544 1.894.388
Stortingen 357.472 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Onttrekkingen -333.394 -414.685 -711.803 -529.328 -577.879 -725.879
Mutaties reserves 24.078 -414.685 -706.803 -524.328 -572.879 -720.879

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 876 naar € 1.156. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021.     

Nieuw beleid
Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de volgende ambities te verankeren in de omgevingsvisie van de gemeente Staphorst:
Energietransitie. In 2030 komt minimaal 49% van de totale energiebehoefte in Staphorst uit hernieuwbare energie;
Klimaatadaptatie. Uiterlijk in 2021 heeft de gemeente via stresstesten, risicodialogen en een uitvoeringsagenda de opgaven en maatregelen in beeld gebracht. Uiterlijk in 2030 is de financiële dekking voor alle maatregelen die (nog) moeten gebeuren, geborgd;
Circulaire economie. in Staphorst worden in 2030, 50% minder primaire grondstoffen verbruikt
Om deze doelen te halen, is een tijdelijke programma-organisatie (Programma Energie & Klimaat) ingericht. Vanwege het tijdelijke karakter zijn de benodigde middelen incidenteel. Het gaat om diverse korte projecten met verschillende looptijden. Elk project duurt niet langer dan 2 jaar. Zodra de doelen van het programma behaald zijn, wordt de programma-organisatie ontbonden. Hiervoor is projectgeld in de zomernota 2020 opgenomen voor de jaren 2021-2024. Deze uitgaven zijn incidenteel waarbij ze gedekt worden uit de reserves. Hiervoor wordt een reserve duurzaamheid ingesteld die gevoed wordt met dit bedrag ten laste van de reserve dekking nadelig begrotingssaldo 20-22. De reden waarom het projectgeld gedekt wordt uit de reserve is het feit dat we in de afgelopen jaren ook extra budget hebben gekregen vanuit het Rijk via de algemene uitkering voor duurzaamheid. Dit is in de afgelopen jaren niet gelabeld maar ten gunste van de begroting gebracht. Bovendien is het de verwachting dat we in de komende jaren vanuit de algemene uitkering ook extra geld krijgen voor duurzaamheid. Deze worden dan toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Op deze manier krijgen we beter inzicht in de inkomsten en uitgaven van deze nieuw taak van gemeenten. Het incidenteel beschikbare budget is voor 2021 € 514.000, 2022 € 487.000, 2023 € 572.000 en voor 2024 € 720.000.

Na ontbinding van de programma-organisatie zijn we echter niet ineens helemaal “klaar” met duurzaamheid. We verwachten dat er ook sprake zal zijn van een structurele component (o.a. formatie taakveld duurzaamheid).  Hiervoor is  een bedrag opgenomen van € 150.000 per jaar.150

 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie en onttrekking voor groot onderhoud gebouwen 24 5
Jaarlijkse incidentele onttrekking voor duurzaamheid (2022: € 487.000, 2023: € 572.000, 2024: € 720.000) 514

 

De onttrekking uit de reserve voor de producten afval en riolering 174

 

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Omgevingsdienst IJsselland bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud