Toelichtingen op het overzicht kredieten

Inhoud

Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Herinrichting van fase 4 van Staphorst Noordoost.

Wat is het doel?
Het verbeteren van de leefomgeving in combinatie met rioolvervanging

Waarom?
Het bestaande gemende riool wordt vanwege slechte voegverbindingen vervangen. Daarnaast wordt er een apart regenwaterriool aangelegd om minder, schoon, regenwater niet naar de zuivering te brengen.

Hoe?
Het rioolwerk wordt bekostigd uit de reserve-riolering (jaarschijf 2021), nieuwe verhardingen en inrichtingselementen (groen, straatmeubilair) uit dit krediet.

Wanneer?
In 2021 start opstellen ontwerpplan + besteksvoorbereiding en uitvoering medio 2021 als de voorbereiding meezit en de nutsbedrijven geen voorafgaande werkzaamheden hebben.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Kostenraming
De kosten voor de herinrichting (nieuwe materialen, groen en inrichtingselementen) zijn geschat op
€ 145.000

Dekking
Structureel: 15 jr.
De jaarlijkse lasten worden t.l.v. de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. De totale investering wordt gestort ten laste van de reserve volkshuisvesting. 

Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het opnieuw inrichten van openbare groenstroken en het vervangen van te grote bomen binnen de bebouwde kommen verspreid over de gemeente.

Wat is het doel?
Het doel van het groot onderhoud is om de technische staat van het openbaar groen weer op het afgesproken kwaliteitsniveau te brengen.

Waarom?
Het openbaar groen kampt met achterstanden en is op veel plekken aan vervanging toe. De beplanting is aan het einde van de levensduur. Er zijn schades en open plekken. De veiligheid langs trottoirs, wegen en op kruispunten wordt niet altijd meer gewaarborgd.

Hoe?
In samenspraak met bewoners worden renovatieplannen opgesteld. De bestaande beplantingen worden gerooid, er vindt grondverbetering plaats en er worden nieuwe aanplant en gazons gerealiseerd.

Wanneer?
Het groot onderhoud wordt verspreid over 4 jaar uitgevoerd, namelijk in de periode 2020-2023.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 4 maal €175.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de  reserve zonder bestemming.

Boombeheer buiten de bebouwde kom - achterstallig onderhoud

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Het uitvoeren van achterstallig onderhoud in het boombeheer buiten de bebouwde kom.

Wat is het doel?
Het doel van het onderhoud is om de veiligheid van het bomenbestand in het buitengebied te waarborgen.

Waarom?
Uit de boomcontroles is gebleken dat er verhoudingsgewijs nog veel dood hout en laag hangende takken zijn. Daarnaast is er vormsnoei van jongere bomen nodig om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe?
Het grote werk wordt aanbesteed en uitgevoerd door een gecertificeerd boomonderhoudsbedrijf. De vormsnoei wordt uitgevoerd door de gemeentelijke buitendienst.

Wanneer?
Het bomenbestand in het buitengebied is verdeeld in twee rayons. Rayon 2 (zuidkant gemeente) is in 2019 gesnoeid.  In 2020 wordt in rayon 3a (noordkant Rouveen) gesnoeid en in 2021 in rayon 3b (noordkant Staphorst).

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 2 maal €50.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Jaarschijven GRP

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Uitvoering geven aan de jaarschijf 2021 als voortzetting van het vastgestelde VGRP 2016-2020

Wat is het doel?
Een goed beheer en onderhoud van de (afval)waterketen in het belang van de volksgezondheid.

Waarom?
Om de huidige voorzieningen op het gewenste beheerniveau te houden en zorg te dragen voor een goed werkend

Hoe?
Te financieren uit de inkomsten van de rioolheffing en reserve riolering.

Wanneer?
In 2021

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De jaarschijf 2021 is begroot op € 671.000  en wordt gedekt uit de reserve riolering.    

Energieloket 3.0 en inzet energiecoaches

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?
Voortzetting van onze deelname aan,- en doorontwikkeling (naar energieloket 3.0.)  van het energieloket West Overijssel. 

Wat is het doel?
We willen (ambitie energieneutraal in 2050) en moeten (klimaatakkoord) aan de slag met de verduurzaming van woningen. Vanuit het klimaatakkoord ligt er de verplichting om hiertoe een onafhankelijk energieloket in het leven te roepen. Staphorst is al aangesloten bij het samenwerkingsverband energieloket West-Overijssel. We willen deze samenwerking continueren en verder ontwikkelen. Daarnaast geldt voor Staphorst dat zij de enige gemeente binnen het samenwerkingsverband is die nog niet werkt met gratis energiecoaches.  

Waarom?
Met de vaststelling van het klimaatakkoord, en de uitvoering die daar straks aan gegeven moet worden, is een centraal aanspreekpunt van essentieel belang. Inwoners zullen met steeds meer vragen komen over hoe men ‘van het gas af moet gaan’. Hier is specifieke expertise voor nodig, die elke afzonderlijke gemeente niet in huis heeft. Het klimaatakkoord schrijft hier het volgende over: “Er moet een onafhankelijk (regionaal) energieloket zijn, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, dat de spil is tussen de verschillende stakeholders in de wijkgerichte aanpak. Het energieloket kan onder regie van de gemeente een coördinerende rol hebben rondom de communicatie over de uitvoering van gemeentelijke besluiten en acties gericht op gebouweigenaren binnen de wijkgerichte aanpak. Het loket voorziet in het bieden van onafhankelijke informatie over de uitvoering van de wijkgerichte aanpak”

Hoe?
Door mee te doen aan het in oprichting zijnde regionale energieloket (website, klantvolgsysteem en klantcontactcentrum) van Overijssel.

Wanneer?
De looptijd van het regionale energieloket is in eerste instantie van 1-1-2021 t/m 31-12 2023. In 2023 wordt beoordeeld of verlening gewenst

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?
De kosten om mee te doen aan het regionale energieloket + kosten voor marketing en communicatie zijn geraamd op maximaal € 20.000 per jaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor gratis energie advies aan huis verlengd. Hiervoor is jaarlijks maximaal € 20.000 beschikbaar. De totale kosten voor het energieloket (website, klantvolgsysteem, klantcontactcentrum, marketing & communicatie en gratis energieadvies aan huis, bedragen gedurende de periode 2021 t/m 2023 maximaal € 40.000 per jaar.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud