Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Inhoud

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dit doen we op lokaal niveau met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. In de regio werken we onder andere samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Onze missie definieert het bestaansrecht en de identiteit van onze organisatie.

Missie
"Staphorst is een gemeente met karakter, lef, vernieuwend en ondernemend;
Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat; wij zetten ons in voor het proces van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.”

Onze missie is tegelijkertijd met de omgevingsvisie vastgesteld.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur G.J. Kok MDR
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Speerpunten

Arbo/werkomstandigheden

Eind 2019 is er een RI&E opgesteld. In 2020 is er door de coronacrisis geen uitvoering gegeven aan het plan van aanpak RI&E. Dit zal in 2021 opgepakt worden. Het belangrijkste punt in dit plan is het opstellen van een integraal arbobeleid. Daarin is aandacht voor de inrichting van de werkplekken op het gemeentehuis, de thuiswerkplekken, de werkplekken op de werf, het dienstencentrum, de sporthal en gymzaal, en voor de vraag ‘hoe om te gaan met agressie?’

Informatiemanagement

Informatiemanagement gaat onder andere over informatiebeheer, -beveiliging en privacy. Het is de opgave om de beschikbare middelen - functies, processen, systemen en applicaties, maar vooral ook de aanwezige gegevens - zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk in te richten en te benutten.
Doel is het zo goed mogelijk ondersteunen van Staphorst bij het realiseren van haar bestuurlijke opgaven; van voorbereiding en besluitvorming t/m uitvoering en controle achteraf. De belangrijkste activiteiten voor 2021 zijn:

• Verdere doorontwikkeling van de informatieorganisatie.
• Kwaliteitszorg inrichten: zowel ten aanzien van de in de organisatie (beschikbare) gegevens en rapportages als het gebruik daarvan in de processen.
• Het aanwezige applicatie- en gegevenslandschap herbezien en waar nodig optimaliseren.
• Implementatie van wettelijke vereisten zoals (het digitale stelsel van) de Omgevingswet.
• Doorontwikkeling van het digitaal zaakgericht werken en archiveren.

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 3.021.244 2.710.520 2.844.503 3.020.026 2.839.251 2.922.467
Baten -25.185.801 -26.390.195 -27.284.055 -28.118.393 -28.951.733 -29.389.971
Saldo van baten en lasten voor bestemming -22.164.557 -23.679.675 -24.439.552 -25.098.367 -26.112.482 -26.467.504
Stortingen 236.750 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -83.482 -81.193 -81.193 0 0 0
Mutaties reserves 153.268 -81.193 -81.193 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. begroting 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 

 Omschrijving Voordeel Nadeel

Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 22.979 naar € 24.520. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021.
De belangrijkste afwijkingen zijn

   

Bijstelling bestaand beleid
Algemene uitkering

De septembercirculaire 2019 en meicirculaire 2020 laat een structurele verbetering zien in de jaarschrijven 2021-2024. Dit komt door een opwaartse bijstelling van de accrestranche 2020. Ook de accrestranches in de jaren na 2020 worden opwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring voor de opwaartse bijstelling voor de periode van 2020 tot en met 2024 ligt in aanpassingen in het investeringsritme van het Ministerie van I&W en Defensie en in het sluiten van het Pensioenakkoord. Deze aanpassingen leiden tot een daling van het accres in 2019, maar tot een stijging in de daaropvolgende jaren. Het woningmarktpakket waartoe in de Miljoenennota besloten is, leidt tot een opwaartse bijstelling van het accres vanaf 2020.

Vanaf het jaar 2022 is een verwachte korting op het gemeentefonds geraamd. In het jaar 2022 € 425.000 en vanaf het jaar 2023 € 850.000

469

 

Bijstelling bestaand beleid
Loonsomindexatie
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonsom indexatie per jaar van 1,5% per jaar. Deze is nu voor 2021 becijferd op 2,6%, afgeleid van de septembercirculaire 2019. Het verschil tussen de 2,6% en de 1,5% is meegenomen in de bijstelling van het bestaand beleid.

 

130

Bijstelling bestaand beleid
Hogere kosten automatisering
Per abuis is de raming voor systeem-/netwerkbeheer € 27.200 te laag opgenomen, dit betreft een correctie.

 

27

Nieuw beleid
Transitiebudget 
Op dit moment is er geen ruimte in de begroting voor de doorontwikkeling van medewerkers en organisatie, waardoor we het risico lopen dat organisatie en medewerkers zich niet verder ontwikkelen. Dit zal uiteindelijk gaan leiden tot een ongewenst verloop. Dit budget kan ingezet worden voor o.a. individuele coachings- en loopbaantrajecten van medewerkers en functie wijzigingen. Vanuit de cao heeft de gemeente de verplichting om elke 3 jaar aan medewerkers een loopbaanbegeleiding aan te bieden en de mogelijkheid tot het gebruik maken van het generatiepact

 

60

Nieuw beleid
Kapitaallasten
In de begroting van gemeente Staphorst zijn structureel geen kapitaallasten opgenomen voor vervangingsinvesteringen en investeringen in de toekomst. We dekken nu veel investeringen uit reserves die bij vervanging in de toekomst uit het begrotingssaldo gedekt moeten worden. Het is dus belangrijk om de begroting naar de toekomst “robuust” te maken en nu al budget te gaan opnemen voor toekomstige vervangingsinvesteringen.  Op basis van een gemiddeld afschrijvingstermijn van 20 jaar is er hiermee jaarlijks een investeringsbudget beschikbaar van € 500.000. Het kapitaallastenbudget is nu verwerkt als een soort stelpost. Dekking uit deze stelpost kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Raad, dus op basis van een raadsvoorstel en raadsbesluit. De financiële verordening wordt hierop in het najaar 2020 aangepast. In de meerjarenschijven 2022-2024 stijgen de kapitaallasten jaarlijks met € 25.000

 

25

Nieuw beleid
Meerjareninvesteringsprognose
Vervanging van materieel, onderwijshuisvesting en renovatie van gebouwen is niet structureel geborgd in de begroting. Vervanging van materieel wordt nu jaarlijks via de lijst van investeringen verwerkt. Het College wil dit structureel gaan borgen in de begroting en een meerjareninvesteringsprognose opstellen voor materieel, onderwijshuisvesting en renovatie van gebouwen. Het budget wat we nu opnemen aan kapitaallasten is € 10.000 per jaar wat jaarlijks met € 10.000 oploopt.

 

10

Bezuinigingsmaatregel
Vacaturestop

Wanneer een vacature ontstaat wordt gekeken of en wanneer deze opengesteld moet worden.
Bij de loonsomsturing wordt nu ook rekening gehouden met het feit dat de doorlooptijd van een werving- en selectieprocedure ongeveer 3 maanden is. Afhankelijk van de functie en de arbeidsmarkt kan de procedure langer duren dan de genoemde 3 maanden. In een aantal gevallen wordt gedurende de vacatureperiode gebruik gemaakt van externe inhuur. Door vanaf 2021 geen inhuur in te zetten tijdens de vacatureperiode, is een bezuiniging haalbaar. Dit ook doordat de personeelsformatie in afgelopen jaren robuust is gemaakt.

135

 

Bezuinigingsmaatregel
Besparing wethouder / vergaderkosten en verzekeringen
In 2018 is besloten dat de wethouders een formatie-uitbreiding kregen van totaal 2,55 fte naar 2,95. Na het vertrek van één wethouder zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. De huidige wethouders hebben aangegeven in de periode tot de nieuwe bestuursperiode te kunnen volstaan met deze bezetting. Daarna zal opnieuw bezien worden of de formatie voldoende is. De loonkosten worden hierdoor lager. Omdat de andere collegeleden de portefeuilles overgenomen hebben, zullen ook de kosten van dienstreizen, vaste reiskostenvergoeding, reiskosten woon-werkverkeer, overnachtingen en overige verblijfskosten afnemen.

98  

Bezuinigingsmaatregel
Werkkostenregeling
Voor het jaar 2020 is een bedrag geraamd van € 62.374 als extra belasting voor de werkkostenregeling. Voorgesteld wordt om dit bedrag structureel met € 27.000 te verlagen. Dit op basis van werkelijke bestedingen in voorgaande jaren.

27

 
Bezuinigingsmaatregel
Burgerinitiatieven
Vooruitlopend op de nieuwe beleidsnota wordt nu voorgesteld het beschikbare bedrag naar beneden bij te stellen. De afgelopen jaar is het beschikbare budget niet volledig gebruikt.

5

 

Bezuinigingsmaatregel
Inhuur derden
De gemeente besteedt werkzaamheden uit aan derden. Door kritisch te kijken naar de uitbestedingen in relatie tot de kosten, verwachten wij een besparing te kunnen realiseren van 10%.

7

 

Bezuinigingsmaatregel
Personeelsformatie
In de meerjarenschijven is er vanaf 2023 jaarlijks een bezuiniging geraamd van € 250.000 op de personeelsformatie door natuurlijk verloop.  In de afgelopen 2 jaar heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden in de personeelsformatie. De personeelsformatie is ook gegroeid en er zijn diverse nieuwe mensen aangetrokken voor het groeiende takenpakket. De jaren 2020 – 2022 staan in het teken van het verder professionaliseren van de organisatie. Het is de verwachting dat er vanaf 2023 bespaard kan worden op de formatie door de verder professionalisering. De investering die we nu doen kan in de toekomst leiden tot een besparing op de personeelsformatie. 

 

 

Bijstelling bestaand beleid
In de meerjarenschijven is er vanaf 2022 jaarlijks een bijstelling van het bestaand beleid geraamd van € 150.000 door het efficiënter inrichten en samenwerking op het gebied van welzijn en cultuur.  Jaarlijks wordt in de welzijns- en sociaal culturele sfeer een groot aantal subsidies verstrekt. We willen het komende jaar een evenwichtige afweging maken en komen tot voorstellen om de uitgaven structureel te verlagen. We willen daarbij inzetten op efficiëntere inrichting en samenwerking en een keuze maken op inhoudelijke basis en niet de zogenaamde kaasschaafmethode toepassen.

 

 

Bijstelling bestaand beleid
In de meerjarenschijven is er vanaf 2022 een bijstelling van het bestaand beleid geraamd van € 60.000 door het efficiënter inrichten van sport. In de afgelopen jaren is in het merendeel van de gemeenten het eigendom van sportaccommodaties en -velden geprivatiseerd. Daar heeft tot nu toe in Staphorst nooit een bewuste heroriëntatie op plaatsgevonden, wij hebben het merendeel van de sportaccommodaties en –velden in volledig eigendom. We willen gaan inzetten op een andere verantwoordelijkheid voor de in eigendom zijnde sportaccommodaties en sportvelden. Bij planvorming daarvoor zal een efficiëntere inrichting en verduurzaming (ook) een belangrijke punt zijn.

 

 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Betreft onttrekking ten behoeve van lening Vitens die verdeeld is over 15 jaar. 2021 is het laatste jaar. 

81

 

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud