Programma 3 - Economie en ondernemen

Inhoud

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling ing. L. Mulder
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ing. L. Mulder
3.3 Bedrijvenloket ing. L. Mulder
3.4 Economische promotie ing. L. Mulder

Speerpunten

Dynamisch winkelhart

Het ambitieplan Recreatie en Toerisme bevat een programma Gebiedsontwikkeling De Streek. Staphorst wil het winkelhart versterken, samen met omwonenden en ondernemers. In de kern Staphorst bevindt zich het grootste winkelhart van de gemeente. De gebiedsontwikkeling De Streek richt zich op deze kern. Voor realisatie van de ambitie zijn zes pijlers benoemd: goed bereikbaar centrum, verkeersveilig winkelgebied, openbare ruimte, veelzijdig winkelaanbod, ontmoeten en verblijven en beleven. In dit programma staan ontmoeten, verblijven en beleven centraal. Met de OSR en de Stichting Recreatie en Toerisme wordt uitvoering gegeven aan de gebiedsontwikkeling De Streek.

Bedrijventerreinen ontwikkelen

Momenteel loopt er een procedure om tot een onherroepelijk bestemmingsplan en een grondexploitatieplan te komen voor bedrijventerrein De Esch IV. Deze ontwikkeling speelt in op de vraag van lokale ondernemers. De verwachting is dat de kaveluitgifte binnen enkele jaren voltooid wordt, mede omdat een groot deel van de eigendomsposities in het bezit is van lokale ondernemers, die zelf de gronden exploiteren door middel van een exploitatiebijdrage.

Afhankelijk van de uitgiftesnelheid op De Esch IV en van de resterende vraag, zal voorgesteld worden om voorbereidingen te treffen voor een nieuw bedrijventerrein. Dit in overleg met de Provincie en op basis van het Regionale Afsprakendocument Bedrijventerreinen. De Esch 0 kan een rol van betekenis spelen naast het in de Omgevingsvisie opgenomen zoekgebied De Esch V. Dit is afhankelijk van een locatiebesluit door de raad over de beoogde nieuwe op- en afritten.

Hart voor landbouw

Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Hierbij bewaken wij de belangen van bestaande agrarische bedrijven en die van de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten, zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme. Mogelijkheden hiervoor zijn opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied.

Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 143.608 198.133 200.645 203.655 206.709 209.810
Baten -112.165 -159.960 -207.488 -219.258 -221.710 -225.483
Saldo van baten en lasten voor bestemming 31.443 38.173 -6.843 -15.603 -15.000 -15.673
Stortingen 236.750 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -20.587 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 216.163 0 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 69 naar € 7.  De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021. De belangrijkste afwijking is:    

Bijstelling bestaand beleid
Reclamemast
De inkomstenraming voor de reclamemasten was te hoog opgenomen in de begroting 2021. Dit komt met name uit de analyse van de jaarrekening 2019. De zichtbaarheid van de mast is onvoldoende, daardoor staan de inkomsten onder druk en is de raming met € 50.000 structureel naar beneden bijgesteld.

 
50
Nieuw beleid robuust maken begroting
Toeristenbelasting
Verhoging van het de toeristenbelasting.
9  

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud