Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Inhoud

Inleiding

Algemeen
Belastingen
De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.

Vergelijking omliggende gemeenten
In sommige alinea's wordt een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Hiervan maken we gebruik van de Coelo lokale lasten calculator of Cijfernieuws.nl.

Belastingen en heffingen
In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er wordt gekeken naar de ontvangsten in relatie tot het verleden, ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen/heffingen exclusief de diverse leges.

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd via door de raad vastgestelde verordeningen.

Toerekening overhead op basis van directe personele lasten:
Voor de begroting 2021 wordt een nieuwe systematiek gebruikt voor het bepalen van de overheadopslag. De systematiek van toerekenen van de overhead via de personeelslasten rekent een relatief groter bedrag toe aan arbeidsintensieve taken, dus meer aan de dienstverlening (leges) en minder aan de investeringen (rioolheffing). De rechtvaardiging hiervoor is dat de ondersteuning, de middelen en de leiding voornamelijk zijn gericht op de mensen die de taken uitvoeren. Er is een causaal verband gelegd tussen de directe personele lasten in kader van een lokale heffing en de doorbelasting van de overhead.

Een uitwerking van overheaddoorrekening op basis van personeelslasten ziet er als volgt uit: (Personeelslasten taakveld)/ (totale personeelslasten alle taakvelden exclusief overhead) x overhead = opslag taakveld. In deze benadering wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Het bijbehorende overheadpercentage (op de directe personele lasten van de taakvelden) betreft 96,24% voor de begroting 2021.

N.B.
Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam ‘onroerende zaakbelastingen’ worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken een eigenaren- en gebruikersbelasting geheven.

Soort heffing

Begrote opbrengst 2021

x 1.000

Begrote opbrengst 2020

x 1.000

Werkelijke opbrengst 2019

x 1.000

Werkelijke opbrengst 2018

x 1.000

Tarief 2021

%

Tarief 2020

%

Tarief 2019

%

Tarief 2018

%

OZB E W € 1.897 € 1.675 € 1.488 € 1.440 0,1154 0,1085 0,0998 0,1023
OZB E NW € 1.108 € 979 € 870 € 839 0,2163 0,1970 0,1754 0,1745
OZB G NW € 702 € 619 € 548 € 519 0,1742 0,1584 0,1409 0,1402
Totalen € 3.707 € 3.273 € 2.906 € 2.798  
*E=eigenaar, G=gebruiker, W=woning, NW=niet woning

Voor 2021 is gerekend met 1,5% indexatie + 10%. Hierbij houden we rekening met de (voorlopige) waardeontwikkeling. Dat betekent dat de opbrengst voor 2021 stijgt met 11,5% en aan de hand van de voorlopige WOZ-waarden het tarief wordt berekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met een geschatte areaaluitbreiding van 1% .

Landelijke tarieven 2020 Laagste Gemiddelde Hoogste
OZB woningen eigenaar 0,0356% 0,1102% 0,2529%
OZB niet-woningen eigenaar 0,0660% 0,2898% 0,9401%
OZB niet-woningen gebruiker 0,0000% 0,2171% 0,5046%

De gemiddelde waarde in 2020 van een woning in de gemeente Staphorst is € 263.000. In de provincie Overijssel is dit € 217.000. (bron CBS)

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

I. Vast-recht-tarief
Het vast-recht-tarief stijgt in 2021 naar € 169.

Tarief 2021 Tarief 2020 Tarief 2019
€ 169 € 140 € 140

 II. Ledigingstarief containers

Overzicht van de tarieven in €
 

 Tarief 2021

Tarief 2020

Tarief 2019

Vast recht 169  140 140
Ledigingskosten obv gem.led. 40  35 33
Totaal ledigingskosten 209 175 173
Tarief per container R240 10,60/0,00 9,21/0,00 9,21/0,00
Gemiddeld aantal ledigingen v.d. grijze container 3,8 3,8 3,8

Tariefvergelijking afvalstoffenheffing met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven zoals die in het jaar 2020 zijn gehanteerd zijn voor huishoudens met 3 personen (bron Coelo lokale lasten)

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€175 €227 €188 €221 €202

De ‘reserve matiging tarief afvalstoffenheffing’ is in 2021 niet meer toereikend. Door de verhoging van de afvalstoffenbelasting die de landelijke overheid heeft ingevoerd, stijgen de verwerkingskosten. Naar verwachting zal deze belasting de komende jaren verder stijgen, waardoor de verbranding van restafval steeds duurder wordt. Daarnaast is er sprake van een toenemende vervuiling van de grondstoffen. De kwaliteit neemt af, waardoor meer afgekeurd materiaal moet worden verbrand. Deze kunnen niet worden gerecycled. Ook is er sprake van dalende opbrengsten uit PMD, oud papier en textiel en lagere dividenduitkering. Al met al zorgen deze redenen voor een verhoging van het tarief.

Ontwikkeling kosten inzameling en reserve matiging afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)
Afvalstoffenheffing Begroting 
2021
Begroting 
2020
Werkelijk
2019
Kosten ophalen huisvuil 1.214 1.322 1.249
Kosten straatvegen (25%) 22 22 19
BTW voordeel 230 230 220
Kwijtschelding 28 26 30
Overhead en automatisering door belasting
100 37 35
Baten afvalstoffenheffing -1.211 -996 -998
Overige baten (oa dividend en vergoeding verpakkingsmateriaal) -255 -255 -330
Saldo 127 385 225
Storting/ onttrekking reserve -127 -285 -225
Saldo van de reserve 0 127 512

 

Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Het tarief van de rioolheffing was de afgelopen jaren gelijk gebleven. Als gevolg van effectief beheer en behoedzaam investeren worden de tarieven voor woningen en niet woningen nu tijdelijk verlaagd. Wanneer vanaf 2022 het nieuwe beheersplan/GRP is vastgesteld worden tarieven afgestemd op 100% kostendekkendheid met eventuele mutatie uit de reserve. Voor woningen geldt het volgende tarief:

Soort Tarief 2021 Tarief 2020 Tarief 2019
Rioolheffing (elk huishouden) € 208 € 230 € 230
Éenm. primaire aansluiting € 4.156 € 4.095 € 4.035

Tariefvergelijking met enkele andere omliggende gemeenten
De tarieven voor rioolheffing bij woningen zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2020 zijn gehanteerd voor huishoudens met 2 personen in vergelijking met enkele omliggende gemeenten (bron Coelo lokale lasten calculator).

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€ 230 € 133 € 353 € 224 € 174

Landelijk ligt het gemiddelde tarief voor de rioolheffing op € 199.

Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)
Rioolheffing/ aansluitbijdrage Begroting  2021 Begroting 2020
Werkelijk 2019
Totale kosten 1.119  1.176 1.202
Kosten straatvegen (25%) 22 22 19
BTW-voordeel 117 115 111
Kwijtschelding 35 34 32
Overhead en automatisering
195 248 237
Opbrengst rioolheffing -1.442 -1.564 -1.717
Saldo 46 32 -116

Toev./ onttrekking reserve

-46 -32 116
Saldo reserve per 31-12
3.297 3.343 3.375

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die binnen de gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben. De opbrengst wordt aan de algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. De tarieven bedragen:

Waarde o.a. Tarief 2021  Tarief 2020
Tarief 2019
Minder dan € 55.000 (stacaravans) € 133 € 131 € 97
€ 55.000 - € 70.000 € 407 € 401
€ 297
€ 70.000 - € 80.000 € 470  € 463 € 343
€ 80.000 - € 90.000 € 525 € 517 € 383
€ 90.000 - € 100.000 € 587 € 578 € 428
€ 100.000 - € 110.000 € 647 € 637 € 472
€ 110.000 - € 120.000 € 680 € 670 € 511
€ 120.000 - € 130.000 € 763 € 752 € 557
€ 130.000 - € 140.000 € 803 € 791 € 586
€ 140.000 - € 150.000 € 842 € 830 € 615
Meer dan € 150.000 € 881 € 868 € 643

Opbrengsten forensenbelasting:

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

81.700

78.000

61.100

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling verblijf houden binnen onze gemeente en niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend.

Uitgangspunten
In 2020 is het tarief in Staphorst per overnachting € 0,80.  Het tarief voor 2021 wordt € 0,90 en voor 2022 €1,00.

In onderstaand overzicht is bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde uitgegaan van de cijfers van 2020.

Staphorst Dalfsen Zwartewaterland Steenwijkerland Meppel
€ 0,80 € 1,35 € 0,83 € 1,10 n.v.t

Opbrengsten toeristenbelasting:

  Begroting 2021 Begroting 2020  Werkelijk 2019
Opbrengst € 84.178** € 87.500
€ 101.600*
Tarief 0,90 € 0,80 
€ 0,72

* In de werkelijke opbrengst 2019 zit nog een bedrag van ruim € 15.000 dat betrekking heeft op 2018. 

** Ondanks een stijging van het tarief naar 0,90 cent zijn de geraamde opbrengsten voor de toeristenbelasting 2021 niet toegenomen. Voorzichtigheidshalve is er rekening gehouden met een daling van het aantal overnachtingen voor het jaar 2021 i.v.m. COVID-19. 

Marktgelden/standplaatsvergunningen

Onder de naam marktgelden wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen voor de wekelijkse markt te Staphorst. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats en ventvergunningen in de gemeente. 

  Tarief 2021 Tarief 2020  Tarief 2019
Weekmarkt 1,65/2,35 1,60/2,30 1,35/1,95

De opbrengsten en kosten markten bedragen:

  Begroting 2021 Begroting 2020 Werkelijk 2019
Opbrengst € 30.160 € 24.500 € 21.415
Kosten € 30.225 € 25.200 € 22.489
Saldo -€ 65 -€ 700 -€ 1.074

 

Begraafrechten

De kosten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

  Begroting 2021
Begroting 2020 Werkelijk 2019
Loonkosten taakveld begraven 202.000 207.000 208.000
Kosten excl. rente 106.000 129.000 118.000
Overhead 194.000 60.000 60.000
Totaal 502.000 396.000 386.000

De opbrengsten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

  Begroting 2021
Begroting 2020 Werkelijk 2019
Totaal 345.000 340.000 339.000

Percentage kostendekkendheid

  Begroting 2021
Begroting 2020 Werkelijk 2019
Totaal 69% 85% 88%

Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De volgende tarieven zijn van toepassing:

  2021 2020 2019
Tarief 1e hond € 46 € 45  € 40
Tarief 2e en volgende € 92 € 90 € 90
Kennels € 289 € 285  € 254

 

De opbrengst hondenbelasting: (in €)
Begroting 2021 Begroting 2020  Werkelijk 2019
61.000 60.000  55.000

 

Overige heffingen/leges

Legesverordening
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De geraamde opbrengsten zijn hieronder weergegeven:

Soort Raming 2021 
Raming 2020 Werkelijk 2019
Bouwleges 527 522 786
Bestemmingsplan 153 62 122
Bouwplan 20 20  100
Leges burgerzaken (incl. rijksl.) 201 197 217
APV vergunningen  12 12  12
Totaal 913 813  1238

(x €1.000)

Gemeentelijke accommodaties
De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. 

Soort Raming 2021
Raming 2020 Werkelijk 2019 
Dienstencentrum 44 43 48
Sporthal  59 59  60
Gymzalen 22 22 22
Voetbalaccomodaties 58 57  54
Totaal 183 181  184
(x €1.000)

Kwijtschelding
Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen vanwege het lage inkomen kunnen voor kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing in aanmerking komen. In de ‘Leidraad Invordering’ staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding. Voor welke belastingsoorten en welke mate kwijtschelding mogelijk is heeft de gemeente geregeld in de “Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen”.

Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing:
Kwijtscheldingsverzoeken
Raming 2021 Raming 2020 Werkelijk 2019
Afgewezen 17 12  14
Toegekend 149 150  148
Gedeeltelijk toegekend 3 3 0
Totaal 169 165  162
 

Verleend bedrag aan kwijtschelding:

Raming 2021 Raming 2020 Werkelijk 2019
€ 62.815 € 59.800 € 62.714

De kwijtschelding mag evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging riolering. Hierdoor betaalt uiteindelijk de belastingbetaler voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk
In het bovenstaande hebben wij per belastingsoort aangegeven hoeveel de geraamde opbrengst in het begrotingsjaar 2021 zal zijn. Om dit enigszins 'tastbaar' te maken geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2020 en voorgaande jaren bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Uitgangspunt zijn de lasten voor een eigenaar en bewoner van een “standaardwoning” met een gemiddelde waarde van € 265.000 in 2020. In de jaren ervoor is het gebaseerd op de toen gemiddelde woningwaarden.

Soort Raming 2021 Raming 2020 Werkelijk 2019
Werkelijk 2018
Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Werkelijk 2015
Afvalstoffenheffing (vast + variabel) 209 175 175 173 171 171 187
Rioolheffing 208 230 230 230 230 229 229
OZB 305 277 266 262 258 256 242
Totaal 722 682 671 665 659 656 658
Gemidd. in de prov. *  * 757 811 722 716
*De Provincie Overijssel verstrekt geen belastinguitgave meer. Onderbouwing kosten overhead

In onderstaande overzichten ziet u de kostendekkendheidspercentage van de verschillende producten:

Samenvatting
Kosten Opbrengsten Kostendekking
Algemene dienstverlening 239.516 199.321 83,22%
Dienstverlening fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 726.801 649.360 89,34%
Kostendekking Europese dienstenrichtlijn 25.748 20.883 81,11%
Totaal 992.065 869.564  87,65%

 

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud