Programma 4 - Onderwijs

Inhoud

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Basisonderwijs ing. L. Mulder
4.2 Onderwijshuisvesting ing. L. Mulder
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ing. L. Mulder

Speerpunten

Theorie en praktijk in balans

De behoefte en mogelijkheden van een koppeling tussen praktijk en theorie voor HAVO-leerlingen zijn begin 2020 geïnventariseerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst met alle scholen voor het voortgezet onderwijs (VO) met leerlingen uit Staphorst. De scholengemeenschappen Pieter Zandt en Greijdanus gaven vervolgens aan graag samen verder te kijken hoe deze koppeling concreet kan worden vormgegeven. De andere scholen volgen de ontwikkelingen, maar nemen (nog) niet actief deel.
Met Pieter Zandt én met een aantal bedrijven in Staphorst zijn afspraken gemaakt om een pilot te draaien in Q1 en Q2 van 2021. Daarbij zullen HAVO 4 - leerlingen één dag per week stage lopen in een bedrijf met HBO-functies. 2021 is dus een pilotjaar. We hopen in Q2 van 2021 te evalueren en de andere VO scholen te inspireren.
De samenwerking met bedrijven biedt meerdere voordelen. Het biedt studenten perspectief, het geeft bedrijven de kans om jonge mensen al vroeg aan de sector of zelfs het bedrijf te binden, er zal een gerichtere en beter passende doorstroom ontstaan en het maakt regionaal talent zichtbaar.

Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 1.680.063 1.658.626 1.670.784 1.688.741 1.706.957 1.732.561
Baten -365.981 -393.930 -399.739 -405.560 -411.893 -418.072
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.314.082 1.264.696 1.271.045 1.283.181 1.295.063 1.314.489
Stortingen 236.750 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Onttrekkingen -523.765 -464.000 -464.000 -464.000 -464.000 -464.000
Mutaties reserves -287.015 -446.000 -446.000 -446.000 -446.000 -446.000

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 830 naar € 825. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021. Dit betreft voornamelijk een indexatie van baten en lasten.    

Nieuw beleid
Uitbreiding scholen

Vanuit de Triangel en Levensboom is er een officieel verzoek om uitbreiding ingediend.
Het lijkt er nu op dat de Levensboom een semi-permanente oplossing nodig heeft. Bij de Triangel ligt dit anders. Het aantal leerlingen stijgt boven de prognose uit. Ook kunnen zij aantonen dat dit de komende jaren zo blijft. De gesprekken hierover worden gevoerd. Omdat het bedrag onduidelijk is, nemen we een PM post op die we later concreet willen invullen.

   

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie voor groot onderhoud peuterspeelzalen   18
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten peuterspeelzalen 460

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud