Balans

Inhoud

Balans per 31 december 2019 t/m 2024

 

ACTIVA Rekening 2019 Begroot 2020  Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Begroot 2024
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 28.939 33.503 32.626 30.929 29.290  27.458
Investeringen met een economisch nut 19.205 18.282 17.312 16.161 15.252 14.163
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 6.904 8.398 8.603 8.167 7.701 7.227
Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut 2.830 6.823 6.711 6.601 6.337 6.068
Financiële vaste activa  1.937 1.856 1.867 1.847 1.827 1.807
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 184

184

184

184 184 184
Leningen aan deelnemingen

541

460

491

491

491

491
Overige langlopende leningen 1.212 1.212 1.192 1.172 1.152 1.132
TOTAAL VASTE ACTIVA 30.876 35.359 34.493 32.776 31.117 29.265 
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 1.042 981 881 200 100  0
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 461 400 300 200 100 0
Gereed product en handelsgoederen 581 581 581  0 0 0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar 22.885 9.289 6.809 6.978 7.054 7.723
Vorderingen op openbare lichamen 2.894 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar 18.647 7.289 4.809 4.978 5.054 5.723
Overige vorderingen 1.344 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Liquide middelen 257 241 241 241 241 241
Kassaldi  1 1 1 1 1 1
Rabobank beleggersrekening  240 240 240 240 240 240
Banksaldi 16 0 0 0 0 0
Overlopende activa 1.723 1.400 1.300 1.250 1.250 1.250
Vooruitbetaalde bedragen 669 500 500 500 500 500
Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk. 87 500 500 500 500 500
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 967 400 300 250 250 250
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 25.907 11.911 9.231 8.669 8.645 9.214 
TOTAAL-GENERAAL 56.783 47.270 43.724 41.445 39.762

38.479 
   

PASSIVA

Rekening 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

49.901

41.071

37.572

35.343

33.659

32.375

Algemene reserve

13.599

8.147

7.195

6.453

6.315

6.309

Bestemmingsreserves:
- overige bestemmingsreserves

37.181

32.924

30.377

28.890

27.344

26.066

Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat

-879

0

0

0

0

0

Voorzieningen

2.631

2.600

2.601

2.602

2.603

2.604

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

2.599

2.600

2.601

2.602

2.603

2.604

Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting

32

0

0

0

0

0

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar

144

99

51

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

144

99

51

0

0

0

TOTAAL VASTE PASSIVA

52.676

43.770

40.224

37.945

36.262  

34.979 

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar

1.138

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overige schulden

1.138

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Overlopende passiva

2.969

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk.

944

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Nog te betalen bedragen

2.025

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

4.107

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500 

TOTAAL-GENERAAL

56.783

47.270

43.724

41.445

39.762

38.479 

Gewaarborgde geldleningen

 

 

 

 

 

 

Garantstellingen

 

 

 

 

 

 

(x €1.000)

 

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud