Programma 2 - Verkeer en vervoer

Inhoud

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
2.1 Verkeer en vervoer mr. A. Mussche
2.5 Openbaar vervoer mr. A. Mussche

Speerpunten

Verbreding spoorwegovergang JJ Gorterlaan

In 2021 gaat de gemeente een ontwerp uitwerken voor het verbreden van de spoorwegovergang. Dit gebeurt in samenwerking met spoorbeheerder ProRail en een gecertificeerd ingenieursbureau. Bij het ontwerp wordt het doortrekken van een vrijliggend fietspad langs de J.J. Gorterlaan over de spoorwegovergang meegenomen. Dit ter bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemers. Ook wordt een definitieve kostenraming opgesteld. Daarnaast gaan we de werkzaamheden inplannen. Getracht wordt om de werkzaamheden in 2022 uit te voeren in combinatie met andere werkzaamheden aan de spoorlijn Meppel-Zwolle, zodat de kosten van mogelijke te treffen voorzieningen etc. gedeeld kunnen worden met andere werkzaamheden. Hierdoor worden kosten bespaard.

Verplaatsen op- en afritten A28

Het verplaatsen van de op- en afritten is komende jaren financieel niet haalbaar vanwege het ontbreken van (co)financiering vanuit andere overheden op korte termijn . De ambitie blijft voor de lange termijn. Het college blijft in gesprek met andere overheden om het gezamenlijke belang van deze ambitie te benadrukken. Ondertussen groeit Staphorst wel door. Daarom kijkt het college ook hoe de doorstroming van het verkeer in de spits op korte termijn geborgd kan worden. Eventuele onderzoeken worden betaald uit een budget dat in 2019 beschikbaar is gesteld.

Treinstation Staphorst

Het Ministerie zet in op de decentralisatie van de sprinterdienst Zwolle – Leeuwarden per 2025. Dit is het traject waarop het treinstation Staphorst mogelijk komt. De openstellingstijden van spoorbruggen en de spoorcapaciteit vormen mogelijk een bottleneck bij de verdichting van de treindiensten Leeuwarden – Zwolle. Nadat hierover meer duidelijk is geworden, verwachten we in 2021 specifieker te kijken naar de dienstregeling, de ruimtelijke inpassing en de exploitatiekosten.

Verkeersafwikkeling en -veiligheid

Uit het verkeersonderzoek voor Rouveen uit 2020 komen voorstellen voort om onveilige verkeerssituaties te verbeteren. Om welke maatregelen het gaat, of de raad hiermee kan instemmen en of hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld, zal eind 2020 en 2021 bekend worden. Mogelijk kunnen maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd.

Fietspadenplan

Besluitvorming over het geactualiseerde Fietspadenplan heeft in 2020 plaatsgevonden.
Vervolgens moet worden vastgesteld of en wanneer nieuwe projecten voor de aanleg van vrijliggende fietspaden kunnen worden opgenomen op de lijst van investeringen.

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 2.522.338 2.886.798 2.902.913 2.945.213 2.963.140 3.007.392
Baten -225.770 -84.200 -79.686 -80.686 -81.701 -82.882
Saldo van baten en lasten voor bestemming 2.296.568 2.802.598 2.823.228 2.864.527 2.881.439 2.924.510
Stortingen 896.750 560.000 860.000 860.000 860.000 860.000
Onttrekkingen -975.453 -1.228.859 -1.304.090 -1.323.276 -1.317.750 -1.317.750
Mutaties reserves -78.703 -668.859 -444.090 -463.276 -457.750 -457.750

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 2.131 naar € 2.379. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Bijstelling bestaand beleid
Fietspad Kanlaan

Het extra krediet voor het fietspad Kanlaan wordt geactiveerd en omgezet in kapitaallasten. De totale kapitaallasten zijn € 65.000 per jaar. Deze jaarlijkse kapitaallasten worden voor € 52.500 gedekt uit de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Hierdoor resteert € 12.500 jaarlijkse kapitaalslasten als extra last in de begroting 2021
 

13

Nieuw beleid
Wegenbeheer
In de begroting was € 300.000 te weinig opgenomen voor het groot onderhoud van de wegen. Volgens het wegenbeheersplan 2017-2020 is jaarlijks € 1 miljoen nodig voor het groot onderhoud van de wegen. Dit wegenbeheersplan is gebaseerd op de vastgestelde kwaliteitsniveaus door de Raad. In de begroting was € 700.000 opgenomen. Structureel zat er dus € 300.000 te weinig in de begroting. In de afgelopen jaren is hierdoor bespaard op het groot onderhoud van de wegen en is het eventuele tekort gedekt uit de reserve wegen. We lopen hierdoor een risico op kapitaalvernietiging en verdere aantasting van de reservepositie wegen. 
 

300

Bezuinigingsmaatregelen
Zakelijke omgaan met vergunningen K+L
De tarieven voor het aanvragen van een vergunning is nu kostendekkend. Echter leidingbeheerders vragen vergunningen vaak te laat aan en melden werkzaamheden ook vaak te laat. Hiervoor kunnen we een soort boete opleggen. Een vergunning die te laat is aangevraagd kunnen we bijvoorbeeld €75,- extra gaan rekenen en werkzaamheden die te laat zijn gemeld €25,- extra. Dit doet o.a. gemeente Zwolle ook.
3

 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Jaarlijkse dotatie wegenbeheerplan  

860

Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van: asfaltwegen, elementverhardingen, kunstwerken, openbare verlichting, straatmeubilair, parkeren. 1.279

 

Renovatie lichtmastareaal voor de jaren 2021 en 2022 25

 

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud