Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Inhoud

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer G.J. Kok MDR
1.2 Openbare orde en veiligheid G.J. Kok MDR

Speerpunten

Ondermijning

Met het lokale ondermijningsbeeld willen we een indruk geven van de ondermijnende criminaliteit in de gemeente Staphorst.

Stap 1 - Bewustwording
Het is belangrijk dat bewustzijn en kennis van de straat- en sleutelfunctionarissen niet alleen worden vergroot, maar ook dat deze kennis behouden blijft, en waar nodig wordt geïntensiveerd. Door het thema binnen de organisatie onder de aandacht te brengen, kan het zicht op ondermijnende criminaliteit worden vergroot.

Stap 2 – Informatiehuishouding
Een specifiek onderdeel van belang, is de eigen informatiepositie. Gemeenten beschikken vaak over veel informatie. Deze is echter vaak verspreid over verschillende afdelingen en bevindt zich meestal niet in systemen. Regelmatig wordt onderling niet afgestemd en worden signalen dus niet gedeeld.

Stap 3- Bestuurlijke weerbaarheid
Het is minstens zo belangrijk om als gemeente bestuurlijk weerbaar te zijn. Daarom is het van belang om het gemeentelijke beleid goed in kaart te hebben. Ook belangrijk is dat de gemeente Staphorst een passend en actueel beleid heeft en dat het opgestelde beleid daadwerkelijk wordt gehandhaafd.

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijzigingen Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 Meerjarenraming 2023 Meerjarenraming 2024
Lasten 1.279.049 1.540.180 1.449.298 1.470.203 1.491.411 1.513.092
Baten -61.694 -51.150 -56.992 -57.847 -58.715 -59.596
Saldo van baten en lasten voor bestemming 1.217.355 1.489.030 1.392.306 1.412.356 1.432.696 1.453.496
Stortingen 236.750 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Onttrekkingen 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Mutaties reserves 236.750 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Afwijkingen t.o.v. 2020 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 1.413 naar € 1.388. De mutatie betreft meerjarenschijf 2021 uit de begroting 2020 versus huidige begroting 2021. De belangrijkste afwijkingen zijn:

   

Nieuw beleid
Vrijwilligers in dienstverband

De toenemende kosten van de vrijwillige brandweer zullen via een verdeelsleutel doorberekend worden in de bijdrage van de deelnemende gemeenten aan de VR. Het aandeel van Staphorst bedraagt 2,73%, dit betekent max. € 40.950 verhoging van de bijdrage van Staphorst aan de VR. 
Mogelijk zou de regelgeving een jaar later kunnen laten ingaan, omdat de besluitvorming pas in 2021 plaatsvindt. Er vindt mogelijk compensatie plaats vanuit de Algemene Uitkering, maar dat is voorlopig nog te onzeker om op te nemen. Om deze reden is een structureel bedrag geraamd van € 40.000 met ingang van begrotingsjaar 2021.

  40 

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Storting

Betreft jaarlijkse dotatie aan reserve groot onderhoud brandweerkazerne  

6

Betreft jaarlijkse onttrekking voor afschrijvingslasten brandweerkazerne 10

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud