Overzicht reservepositie

Inhoud

Reserves

Ontwikkeling reservepositie 2020 - 2024

Reservenaam 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alg. reserves 13.599 8.147 7.195 6.453 6.315 6.309
Bestemmingsreserves 37.181  32.924 30.377 28.890 27.344 26.066
Voorzieningen 2.631  2.600 2.601 2.602 2.603 2.604
Totaal 53.411 43.671 40.173 37.945 36.262 34.979
(x €1.000)  

Toelichting
Reservestaat

In bovenstaande reservestaat zijn niet alleen de door uw raad genomen besluiten verwerkt maar ook de voorgenomen investeringen zoals die zijn opgenomen in de Lijst van Investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen. Hierdoor geeft de reservestaat een beter inzicht in de ontwikkeling en de stand van de reserves en voorzieningen. Immers de voorgenomen dekking van investeringen ten laste van een reserve worden weer gegeven.

De toezichthouder gebruikt voor de toetsing van de begroting onder andere de staat van lasten en baten. In de staat van baten en lasten wordt bijvoorbeeld opgenomen de voorgenomen dekking uit de reserves waartoe de raad nog niet toe heeft besloten. Dat is niet wat de provincie vraagt namelijk uitsluitend de verwerking van de genomen besluiten door uw raad. Hierdoor sluiten de bedragen niet aan bij de onderstaande staat van reserves en voorzieningen. Dit "probleem" is opgelost doordat naast onderstaande staat een extra staat samen is gesteld die aan de eis van de provincie voldoet. Opgemerkt wordt dat de onderstaande staat uitsluitend een informatieve waarde heeft. Het wil niet zeggen dat de hierin opgenomen dekkingsmiddelen/beschikkingen bij de vaststelling van de begroting formeel beschikbaar zijn gesteld. 

Reserve gebouwenbeheer
In de begroting van 2021 staat de voorziening gebouwenbeheer opgenomen. Dit ter uitvoering van het BBV (begrotingsvoorschriften). Gebleken is dat het hebben van een voorziening wel gebruikelijk is maar geen wettelijke verplichting is. In afwachting van de besluitvorming omtrent de nota strategische visie gebouwen is vooralsnog de reserve gebouwenbeheer opgenomen. In de nota zal een definitief voorstel worden voorgelegd. 

Overzicht reserves en voorzieningen

  Saldo 31-12-2019 Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022

Saldo 31-12-2023

Saldo 31-12-2024

Algemene reserves  
Algemene reserve 3.300 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Reserve zonder bestemming 3.526 2.857 1.936 1.224 1.118 1.144
Reserve voor grondexploitatie 6.773 1.889 1.859 1.828 1.796 1.765
Totaal algemene reserves 13.599 8.147 7.195 6.453 6.315 6.309
Overige bestemmingsreserves  
Reserve voor grondexploitatie met bestemming 733 590 590 590 310 310
Reserve dekking nadelig begrotingssaldo '20 - '22 821 148 0 0 0
Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.110 6.975 6.686 6.391 6.118 5.840
Reserve zandput Hooidijk 104 104 104 104 104 104
Reserve rioolbeheer 6.374 3.374 3.328 3.328 3.328 3.328
Reserve matiging afvalstoffenheffing 512 128 0 0 0 0
Reserve met bestemmingen 358 141 129 116 104 103
Reserve wegenbeheer (verkeersinfra)
a. betonwegen
b. asfalt- en elementenverharding

4.000
2.418

4.000
1.969

4.000
1.805

4.000
1.626


4.000
1.431


4.000 
1.221

Reserve verkeersontsluiting 1.407 499 499 499 499 499
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 10.252 11.564 10.784 10.026 9.321 8.616
Reserve afschrijving vervoermiddelen 756 618 467 316 165
Reserve volkshuisvesting 761 0 0 0 0 0
Reserve gebouwenbeheer 1.500 1.501 1.590 1.623 1.673 1.723
Reserve automatisering 42 71 96 119 139 156
Reserve EPOS 325 120 0 0 0 0
Reserve duurzaamheid 0 226 0 0 0 0
Reserve sociaal domein 909 0 0 0 0 0
Reserve achtergestelde lening Vitens 162 81 0 0 0 0
Reserve onderhoud combischool Staphorst 211 0 0 0 0 0
Totaal Overige bestemmingsreserves 37.181 32.923 30.377 28.890 27.343 26.066
Totaal reserves 50.780 41.070 37.573 35.343 33.658
32.375
Voorzieningen  
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.582 1.652 1.748 1.744 1.740 1.736
Voorziening zandput Hooidijk 32 32 32 32 32 32
Voorziening voormalig personeel 1.006 906 806 806 806 806
Voorziening reparatie 3e  WW-jaar 10 10 15 20 25  30
 Totaal voorzieningen 2.630 2.600 2.601 2.602 2.603 2.604
Totaal reserves/voorzieningen
53.410 43.671 40.174 37.945 36.261
34.979
Publicatiedatum: 02-10-2020

Inhoud