Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbieding
    1. Blz. 5 Aanbieding
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Financiële samenvatting 2022 - 2025
    2. Blz. 8 Beleidsmatige samenvatting
   3. Blz. 9 Financiële hoofdlijnen
    1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 12 1. Samenvatting begrotingssaldo
    4. Blz. 13 2. Bepaling structureel begrotingsaldo
    5. Blz. 14 3. Opbouw begroting
    6. Blz. 15 4. Meerjaren Investeringsprognose
    7. Blz. 16 5. Verloop reservepositie 2021-2025
    8. Blz. 17 6. Verloop voorzieningen 2021-2025
   4. Blz. 18 Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
    1. Blz. 19 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 20 Speerpunten
     1. Blz. 21 0.1 Voorbereidingen treffen mbt de invoering Wet Open Overheid
     2. Blz. 22 0.2 Organisatieontwikkeltraject 'Ons Gesprek'
    3. Blz. 23 Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?
    4. Blz. 24 Afwijkingen t.o.v. begroting 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 25 Reservemutaties programma
    6. Blz. 26 Betrokkenheid verbonden partijen
   5. Blz. 27 Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
    1. Blz. 28 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 29 Speerpunten
     1. Blz. 30 1.1 Integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan
    3. Blz. 31 Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?
    4. Blz. 32 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 33 Reservemutaties programma
    6. Blz. 34 Betrokkenheid verbonden partijen
   6. Blz. 35 Programma 2 - Verkeer en vervoer
    1. Blz. 36 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 37 Speerpunten
     1. Blz. 38 2.1 Verbreding spoorwegovergang J.J. Gorterlaan
     2. Blz. 39 2.2 Fietspadenplan - Aanleg ontbrekende schakel J.J. Gorterlaan
     3. Blz. 40 2.3 Verbeteren aansluiting A28
    3. Blz. 41 Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
    4. Blz. 42 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 43 Reservemutaties programma
    6. Blz. 44 Betrokkenheid verbonden partijen
   7. Blz. 45 Programma 3 - Economie en ondernemen
    1. Blz. 46 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 47 Speerpunten
     1. Blz. 48 3.1 Ontwikkeling bedrijfsterreinen
    3. Blz. 49 Wat mag economie en ondernemen ons kosten?
    4. Blz. 50 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 51 Reservemutaties programma
    6. Blz. 52 Betrokkenheid verbonden partijen
   8. Blz. 53 Programma 4 - Onderwijs
    1. Blz. 54 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 55 Speerpunten
     1. Blz. 56 4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen
     2. Blz. 57 4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen)
     3. Blz. 58 4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden
    3. Blz. 59 Wat mag onderwijs ons kosten?
    4. Blz. 60 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 61 Reservemutaties programma
    6. Blz. 62 Betrokkenheid verbonden partijen
   9. Blz. 63 Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
    1. Blz. 64 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 65 Speerpunten
     1. Blz. 66 5.1 Uitvoering geven sport- en beweegakkoord
     2. Blz. 67 5.2 Bestrijding eikenprocessierups
     3. Blz. 68 5.3 Doorontwikkeling recreatie en natuurgebieden
     4. Blz. 69 5.4 Revitalisering recreatieparken
    3. Blz. 70 Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?
    4. Blz. 71 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 72 Reservemutaties programma
    6. Blz. 73 Betrokkenheid verbonden partijen
   10. Blz. 74 Programma 6 - Sociaal domein
    1. Blz. 75 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 76 Speerpunten
     1. Blz. 77 6.1 Actualiseren beleid burger- en overheidsparticipatie
     2. Blz. 78 6.2 Inzetten op preventie en integraal werken in het sociaal domein
     3. Blz. 79 6.3 Implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering
     4. Blz. 80 6.4 Inzetten op kostenbeheersing uitgaven jeugd / wmo
     5. Blz. 81 6.5 Uitvoering geven aan gedecentraliseerde taken beschermd wonen
    3. Blz. 82 Wat mag het sociaal domein ons kosten?
    4. Blz. 83 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 84 Reservemutaties programma
    6. Blz. 85 Betrokkenheid verbonden partijen
   11. Blz. 86 Programma 7 - Gezondheid en milieu
    1. Blz. 87 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 88 Speerpunten
     1. Blz. 89 7.1 Uitvoering geven aan het Lokaal preventie-akkoord (waaronder terugdringen alcohol- en drugsgebruik en gezonde leefstijl)
     2. Blz. 90 7.2 Energie & Klimaat (incl. klimaatadaptatie en circulaire economie)
    3. Blz. 91 Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?
    4. Blz. 92 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 93 Reservemutaties programma
    6. Blz. 94 Betrokkenheid verbonden partijen
   12. Blz. 95 Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
    1. Blz. 96 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 97 Speerpunten
     1. Blz. 98 8.1 Ontwikkeling Woningbouw (De Slagen, Rouveen-zuid, Poeleweg) incl. Vechthorst
     2. Blz. 99 8.2 Invoering Omgevingswet (incl. gevolgen kostendekkendheid leges)
    3. Blz. 100 Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?
    4. Blz. 101 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 102 Reservemutaties programma
    6. Blz. 103 Betrokkenheid verbonden partijen
   13. Blz. 104 Programma 9 - Overhead en financiën
    1. Blz. 105 Bestuurlijk verantwoordelijk
    2. Blz. 106 Speerpunten
     1. Blz. 107 9.1 Verbouw gemeentehuis
     2. Blz. 108 9.2 Strategische personeelsplanning (incl. balans ambitie & capaciteit, duurzame inzetbaarheid personeel en het nieuwe werken)
     3. Blz. 109 9.3 Implementatie visie op control
     4. Blz. 110 9.4 Informatiemanagement / informatiebeveiliging
    3. Blz. 111 Wat mag overhead en financiën ons kosten?
    4. Blz. 112 Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
    5. Blz. 113 Reservemutaties programma
    6. Blz. 114 Betrokkenheid verbonden partijen
  3. Blz. 115 Paragrafen
   1. Blz. 116 Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement
    1. Blz. 117 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 118 A | Ontwikkeling weerstandsvermogen
    3. Blz. 119 B | Beschikbare weerstandscapaciteit
    4. Blz. 120 C | Risicobeheersing
    5. Blz. 121 D | Kengetallen financiële positie
   2. Blz. 122 Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 123 Inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 124 Wegenbeheer
    3. Blz. 125 Rioolbeheer
    4. Blz. 126 Waterbeheer
    5. Blz. 127 Groenbeheer
    6. Blz. 128 Gebouwenbeheer
   3. Blz. 129 Paragraaf 3 - Financiering
    1. Blz. 130 Algemene inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 131 Uitvoering financieringsfunctie
   4. Blz. 132 Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering
    1. Blz. 133 Bedrijfsvoering
    2. Blz. 134 Organisatie algemeen
    3. Blz. 135 Samenwerking
    4. Blz. 136 Rechtmatigheidsverklaring
    5. Blz. 137 Informatiemanagement
    6. Blz. 138 Personeel | HRM
    7. Blz. 139 Huisvesting
    8. Blz. 140 Gemeentelijke heffingen/basisregistraties
    9. Blz. 141 Tekst onder tabel
   5. Blz. 142 Paragraaf 5 - Verbonden partijen
    1. Blz. 143 Algemeen
    2. Blz. 144 2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
    3. Blz. 145 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
    4. Blz. 146 4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
   6. Blz. 147 Paragraaf 6 - Grondbeleid
    1. Blz. 148 Algemene inleiding op de paragraaf
    2. Blz. 149 In exploitatie zijnde gronden
    3. Blz. 150 Strategische gronden
    4. Blz. 151 Ontwikkelingen (toekomstige) grondexploitatie
   7. Blz. 152 Paragraaf 7 - Lokale heffingen
    1. Blz. 153 Inleiding
    2. Blz. 154 Onroerende zaakbelasting
    3. Blz. 155 Afvalstoffenheffing
    4. Blz. 156 Rioolheffing/- aansluitbijdrage
    5. Blz. 157 Forensenbelasting
    6. Blz. 158 Toeristenbelasting
    7. Blz. 159 Marktgelden/standplaatsvergunningen
    8. Blz. 160 Begraafrechten
    9. Blz. 161 Hondenbelasting
    10. Blz. 162 Overige heffingen/leges
  4. Blz. 163 Financiële begroting
   1. Blz. 164 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 165 Overzicht van baten en lasten
   2. Blz. 166 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 167 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 168 Incidentele lasten per programma
    3. Blz. 169 Indicentele baten per programma
    4. Blz. 170 Toelichting op de incidentele lasten en baten
   3. Blz. 171 Balans
    1. Blz. 172 Balans per 31 december 2020 t/m 2025
   4. Blz. 173 Overzicht reservepositie
    1. Blz. 174 Reserves
  5. Blz. 175 Bijlagen
   1. Blz. 176 Taakvelden overzicht
    1. Blz. 177 Taakveldenoverzicht
   2. Blz. 178 Overzicht investeringen
    1. Blz. 179 Overzicht investeringen
   3. Blz. 180 Indicatoren
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap