Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbieding Blz. 4
Aanbieding Blz. 5
Samenvatting Blz. 6
Financiële samenvatting 2022 - 2025 Blz. 7
Beleidsmatige samenvatting Blz. 8
Financiële hoofdlijnen Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Algemene uitgangspunten Blz. 11
1. Samenvatting begrotingssaldo Blz. 12
2. Bepaling structureel begrotingsaldo Blz. 13
3. Opbouw begroting Blz. 14
4. Meerjaren Investeringsprognose Blz. 15
5. Verloop reservepositie 2021-2025 Blz. 16
6. Verloop voorzieningen 2021-2025 Blz. 17
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie Blz. 18
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 19
Speerpunten Blz. 20
0.1 Voorbereidingen treffen mbt de invoering Wet Open Overheid Blz. 21
0.2 Organisatieontwikkeltraject 'Ons Gesprek' Blz. 22
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten? Blz. 23
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 24
Reservemutaties programma Blz. 25
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 26
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid Blz. 27
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 28
Speerpunten Blz. 29
1.1 Integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan Blz. 30
Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten? Blz. 31
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 32
Reservemutaties programma Blz. 33
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 34
Programma 2 - Verkeer en vervoer Blz. 35
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 36
Speerpunten Blz. 37
2.1 Verbreding spoorwegovergang J.J. Gorterlaan Blz. 38
2.2 Fietspadenplan - Aanleg ontbrekende schakel J.J. Gorterlaan Blz. 39
2.3 Verbeteren aansluiting A28 Blz. 40
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten? Blz. 41
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 42
Reservemutaties programma Blz. 43
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 44
Programma 3 - Economie en ondernemen Blz. 45
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 46
Speerpunten Blz. 47
3.1 Ontwikkeling bedrijfsterreinen Blz. 48
Wat mag economie en ondernemen ons kosten? Blz. 49
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 50
Reservemutaties programma Blz. 51
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 52
Programma 4 - Onderwijs Blz. 53
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 54
Speerpunten Blz. 55
4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen Blz. 56
4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen) Blz. 57
4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden Blz. 58
Wat mag onderwijs ons kosten? Blz. 59
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 60
Reservemutaties programma Blz. 61
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 62
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme Blz. 63
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 64
Speerpunten Blz. 65
5.1 Uitvoering geven sport- en beweegakkoord Blz. 66
5.2 Bestrijding eikenprocessierups Blz. 67
5.3 Doorontwikkeling recreatie en natuurgebieden Blz. 68
5.4 Revitalisering recreatieparken Blz. 69
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten? Blz. 70
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 71
Reservemutaties programma Blz. 72
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 73
Programma 6 - Sociaal domein Blz. 74
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 75
Speerpunten Blz. 76
6.1 Actualiseren beleid burger- en overheidsparticipatie Blz. 77
6.2 Inzetten op preventie en integraal werken in het sociaal domein Blz. 78
6.3 Implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering Blz. 79
6.4 Inzetten op kostenbeheersing uitgaven jeugd / wmo Blz. 80
6.5 Uitvoering geven aan gedecentraliseerde taken beschermd wonen Blz. 81
Wat mag het sociaal domein ons kosten? Blz. 82
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 83
Reservemutaties programma Blz. 84
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 85
Programma 7 - Gezondheid en milieu Blz. 86
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 87
Speerpunten Blz. 88
7.1 Uitvoering geven aan het Lokaal preventie-akkoord (waaronder terugdringen alcohol- en drugsgebruik en gezonde leefstijl) Blz. 89
7.2 Energie & Klimaat (incl. klimaatadaptatie en circulaire economie) Blz. 90
Wat mag gezondheid en milieu ons kosten? Blz. 91
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 92
Reservemutaties programma Blz. 93
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 94
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Blz. 95
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 96
Speerpunten Blz. 97
8.1 Ontwikkeling Woningbouw (De Slagen, Rouveen-zuid, Poeleweg) incl. Vechthorst Blz. 98
8.2 Invoering Omgevingswet (incl. gevolgen kostendekkendheid leges) Blz. 99
Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten? Blz. 100
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 101
Reservemutaties programma Blz. 102
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 103
Programma 9 - Overhead en financiën Blz. 104
Bestuurlijk verantwoordelijk Blz. 105
Speerpunten Blz. 106
9.1 Verbouw gemeentehuis Blz. 107
9.2 Strategische personeelsplanning (incl. balans ambitie & capaciteit, duurzame inzetbaarheid personeel en het nieuwe werken) Blz. 108
9.3 Implementatie visie op control Blz. 109
9.4 Informatiemanagement / informatiebeveiliging Blz. 110
Wat mag overhead en financiën ons kosten? Blz. 111
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000) Blz. 112
Reservemutaties programma Blz. 113
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 114
Paragrafen Blz. 115
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement Blz. 116
Inleiding op de paragraaf Blz. 117
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen Blz. 118
B | Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 119
C | Risicobeheersing Blz. 120
D | Kengetallen financiële positie Blz. 121
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 122
Inleiding op de paragraaf Blz. 123
Wegenbeheer Blz. 124
Rioolbeheer Blz. 125
Waterbeheer Blz. 126
Groenbeheer Blz. 127
Gebouwenbeheer Blz. 128
Paragraaf 3 - Financiering Blz. 129
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 130
Uitvoering financieringsfunctie Blz. 131
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering Blz. 132
Bedrijfsvoering Blz. 133
Organisatie algemeen Blz. 134
Samenwerking Blz. 135
Rechtmatigheidsverklaring Blz. 136
Informatiemanagement Blz. 137
Personeel | HRM Blz. 138
Huisvesting Blz. 139
Gemeentelijke heffingen/basisregistraties Blz. 140
Tekst onder tabel Blz. 141
Paragraaf 5 - Verbonden partijen Blz. 142
Algemeen Blz. 143
2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen Blz. 144
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties Blz. 145
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen Blz. 146
Paragraaf 6 - Grondbeleid Blz. 147
Algemene inleiding op de paragraaf Blz. 148
In exploitatie zijnde gronden Blz. 149
Strategische gronden Blz. 150
Ontwikkelingen (toekomstige) grondexploitatie Blz. 151
Paragraaf 7 - Lokale heffingen Blz. 152
Inleiding Blz. 153
Onroerende zaakbelasting Blz. 154
Afvalstoffenheffing Blz. 155
Rioolheffing/- aansluitbijdrage Blz. 156
Forensenbelasting Blz. 157
Toeristenbelasting Blz. 158
Marktgelden/standplaatsvergunningen Blz. 159
Begraafrechten Blz. 160
Hondenbelasting Blz. 161
Overige heffingen/leges Blz. 162
Financiële begroting Blz. 163
Overzicht van baten en lasten Blz. 164
Overzicht van baten en lasten Blz. 165
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 166
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 167
Incidentele lasten per programma Blz. 168
Indicentele baten per programma Blz. 169
Toelichting op de incidentele lasten en baten Blz. 170
Balans Blz. 171
Balans per 31 december 2020 t/m 2025 Blz. 172
Overzicht reservepositie Blz. 173
Reserves Blz. 174
Bijlagen Blz. 175
Taakvelden overzicht Blz. 176
Taakveldenoverzicht Blz. 177
Overzicht investeringen Blz. 178
Overzicht investeringen Blz. 179
Indicatoren Blz. 180
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap