Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer J. ten Kate
1.2 Openbare orde en veiligheid J. ten Kate

Speerpunten

1.1 Integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan

Openbare orde en veiligheid
In samenwerking met omliggende gemeenten Steenwijk, Kampen en Zwartewaterland is er in 2019 het integraal veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Het integraal veiligheidsplan dient in 2022 opnieuw vastgesteld te worden. De uitvoering is onder andere vastgelegd in de iv-matrix en is vastgesteld door de interlokale driehoek.

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Veilige woon- en leefomgeving
Samen met politie, OM, Veiligheidsregio en woningbouwcor¬poraties voeren we acties uit gericht op het creëren van een veilige woon- en leefomgeving. Zo wordt er samen met politie zorg gedragen voor toezicht op het Digitaal Opkopersregister en werken we aan brand- en inbraakpreventie. In de toekomst willen we nog meer richten op lokale- en/of veiligheidsactiviteiten. Het project Veilig Buitengebied is hier een voorbeeld van.

Integriteit en veiligheid
Samen met RIEC en politie rollen wij de regionale en lokale aanpak tegen ondermijnende criminaliteit uit. Onder andere is de APV in december 2020 geactualiseerd op enkele veiligheidsthema’s. Voor de aanpak aangaande ondermijning in het buitengebied wordt ingezet met het Project Veilig Buitengebied. Ook staat ondermijning centraal in de themaweek Veilig IJsselland.

Zorg en veiligheid
Samen met veiligheidspartners werken we aan de oplossing van complexe casuïstiek. Dit doen we door middel van een integrale benadering in samenwerking met politie en andere veiligheidspartners. Zo is het zorg- en veiligheidsoverleg tot stand gekomen. Dit verdient verdere aandacht en doorontwikkeling.

Bedrijf en veiligheid
Samen met ondernemers, politie, brandweer en marktpartijen maken we afspraken over het verder (collectief) beveiligen van onze bedrijventerreinen. Samen met horecaondernemers en politie maken we afspraken over veilig ondernemen en veilig uitgaan in Staphorst.

Fysieke veiligheid
Samen met de Veiligheidsregio maken we afspraken over de brandweer en bereiden we ons voor op mogelijke crisissituaties. Afgelopen jaar is er onder andere veel aandacht aan de crisissituatie COVID-19 besteed. Daarnaast blijft het continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio IJsselland van belang en worden plannen en rapportages getoetst op lokale aspecten. Ook evenementen maken hier onderdeel vanuit. Daarnaast werkt de gemeente samen met verschillende partners aan een veilige en rustige jaarwisseling.

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -1.486.437 -1.477.710 -1.446.546 -1.459.133 -1.520.729 -1.543.338
Baten 45.351 56.992 57.847 58.715 59.596 60.490
Saldo van baten en lasten voor bestemming -1.441.086 -1.420.718 -1.388.698 -1.400.419 -1.461.133 -1.482.849
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 8.182 35.000 8.182 8.182 8.182 8.182
Mutaties reserves 8.182 35.000 8.182 8.182 8.182 8.182

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 1.408 naar € 1.381 De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022.
De belangrijkste afwijkingen zijn:
   
Nieuw beleid
Vrijwilligers in dienstverband
In de begroting 2021 is een extra budget opgenomen van structureel € 40.000 voor het betalen van vrijwilligers in dienstverband vanuit de veiligheidsregio. Er is nog steeds geen besluit genomen hoe dit in te bedden in de brandweerorganisatie met als ultiem doel de vrijwilligheid te behouden en hoe de nadelige financiële effecten worden gedekt. Daarom is deze post uit de begroting gehaald en wachten wij eerst de besluitvorming van de veiligheidsregio af.
40  
Bijstelling bestaand beleid (technische wijziging)
Doorbelasting loonkosten aan taakvelden 
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de loonkosten moeten worden doorbelast aan de taakvelden. Dit is een budgettair neutrale boeking.
  20
Diverse posten
In programma 1 zijn met betrekking tot de taakstelling diverse budgetten afgeraamd met € 5.000. En daarnaast € 3.000 overige mutaties. 
8  

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse onttrekking voor afschrijvingslasten brandweerkazerne 8  

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.