Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:

Soort Rekening 2020 Begroting 2021 (na wijz.) Begroting 2022 Begroting 2023  Begroting 2024 Begroting 2025
OZB 3.277 3.708 4.236 4.936 5.046 5.158
Forensenbelasting 77 82 83 84 85 86
Toeristenbelasting 64 84 95 96 97 98
Hondenbelasting 60 61 61 62 63 64
Totaal 3.478 3.935 4.475 5.178 5.291 5.406
(x €1.000)

2 | Algemene uitkeringen 

Soort Rekening 2020
Begroting 2021 (na wijz.) Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Algemene uitkering 22.105 22.512 24.810 24.721 25.067 25.557
Uitkeringsfactoren 1,612 1,676 1,704 1,721 1,741 1,774
(x €1.000)

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2021 en de extra middelen voor de jeugdzorgtekorten (deze worden daadwerkelijk verwerkt in de septembercirculaire 2021) , waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2022 van: 1,704. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2025 is resp. 1,721, 1,741 en 1,774. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

  Rekening 2020
Begroting  2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Vitens N.V. 0 0 0 16 16 16
Enexis N.V. - dividend 24 23 16 16 16 16
Enexis B.V.- rente deelneming 1 0 2 2 2 2
Rendo N.V. - dividend 325 325 282 282 282 282
Wadinco N.V. - dividend 20 20 20 20 20 20
Rova N.V. - dividend 101 55 55 55 55 55
Rova N.V. - achtergestelde lening 30 30 30 30 30 30
Bank Nederlandse gemeenten 38 85 54 54 55 57
Schikking Attero 2          
  541 539 459 475 476 478
(x €1.000)

4 | Saldo financieringsfunctie

  Rekening 2020
Begroting 2021 Begroting 2022
Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 22 25 25 24 24 24
Lasten 7 4 3 0 0 0
Saldo -15 -21 -22 -24 -24 -24
Rentelasten            
Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie
0 0 0 0 0 0
(x €1.000)

5 | BTW-compensatiefonds

  Rekening 2020
Rekening 2019
Gedeclareerde bedragen 2.580 2.415
(x €1.000)

De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)

6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:

In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting dient sluitend te zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien.

Onvoorzien: Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Onvoorzien vrij beschikbaar 35 36 36 36
Kapitaallasten (investeringsbudget voor nieuw beleid)   12 9 13
Kapitaallasten (bijstelling activeren uren)   5 10 15
Meicirculaire 2021, labelen middelen voogdij 18+ 333 333 333 333
Kapitaallasten (budget kapitaallasten vervanging)   11 21 31
Vacaturestop   -250 -250 -250
Verlagen inhuur -7 -7 -7 -7
Totaal 361 140 152 171
(x € 1.000)

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner.

Incidentele lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele lasten per programma
Incidentele lasten per programma Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Actualisatie verkeersmodel - t.l.v. reserve zonder bestemming   22    
Groot wegenonderhoud - t.l.v. reserve wegenonderhoud 860 860 860 860
Programma 3 | Economie / ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Uitbreidingskosten CNS - t.l.v. reserve zonder bestemming  10      
Opstellen verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - t.l.v. reserve zonder bestemming 35      
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen - t.l.v. reserve zonder bestemming 175 175    
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen - t.l.v. reserve zonder bestemming 20      
Beleid ongewenste soorten en invasieve exoten - t.l.v. reserve zonder bestemming 20      
Projectplan permanente bewoning/revitalisering recreatiewoningen - t.l.v. reserve zonder bestemming 80 80     
Programma 6 | Sociaal domein
Gemeentelijke bijdrage Herberg Zwolle - t.l.v. reserve zonder bestemming 10 10 10  
Bijdrage regio Zwolle Human Capital Agenda - t.l.v. reserve zonder bestemming 32 32    
Projectplan dienstencentrum - t.l.v. reserve zonder bestemming 50 50    
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Duurzaamheid - t.l.v. reserve zonder bestemming 487 572 720 703
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Omgevingswet  80 160 135  
Programma 9 | Overhead
Hogedrukreiniger - t.l.v. reserve zonder bestemming   4    
Informatiemanagement - t.l.v. reserve zonder bestemming 205 185 60  
Doorontwikkeling organisatie/onderhoud organisatiecultuur - t.l.v. reserve zonder bestemming 40 40    
Totaal incidentele lasten
2.104 2.190 1.785 1.563

(x €1.000)

Indicentele baten per programma

Terug naar navigatie - Indicentele baten per programma
Incidentele baten per programma
Begroting 2022

MJB 2023

MJB 2024 MJB 2025
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte
Reserve wegenonderhoud 1.039 1.055 1.071 1.087
Reserve zonder bestemming   22    
Programma 3 | Economie/ ondernemen
Programma 4 | Onderwijs
Reserve zonder bestemming 45      
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Reserve met bestemming 12 2 2 2
Reserve zonder bestemming 295 255    
 Programma 6 | Sociaal domein
Reserve zonder bestemming 92 92 10  
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
 Reserve zonder bestemming 487 572 720 703
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Reserve zonder bestemming     135  
Reserve grondexploitatie 31 31 32 32
Programma 9 | Overhead
Reserve zonder bestemming 245 229 60  
Totaal incidentele baten
2.246 2.258 2.030 1.824

(x €1.000)