Balans

Balans per 31 december 2020 t/m 2025

ACTIVA Rekening 2020 Begroting 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa 29.531 32.626 35.124 35.755 34.085 32.382
Investeringen met een economisch nut * 18.588 17.312 20.435 19.512 18.723 17.519
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven 7.093 8.603 8.502 8.123 7.744 7.746
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 3.850 6.711 6.187 8.120 7.618 7.117
Financiële vaste activa 1.965 1.867 1.835 1.811 1.754 1.685
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 184 184 184 184 184 184
Leningen aan deelnemingen 573 491 491 491 491 491
Overige langlopende leningen 1.208 1.192 1.160 1.136 1.079 1.010
TOTAAL VASTE ACTIVA 31.496 34.493 36.959 37.566 35.839 34.067
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 1.019 881 1.364 1.481 87 37
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 473 300 924 1.344    
Gereed product en handelsgoederen 546 581 440 137 87 37
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 23.657 6.809 5.511 3.800 3.800 3.800
Vorderingen op openbare lichamen 2.597 1.000 2.451 2.451 2.451 2.451
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar 19.452 4.809 1.711      
Overige vorderingen 1.608 1.000 1.349 1.349 1.349 1.349
Liquide middelen 10 241 10 10 10 10
Kassaldi 1 1 1 1 1 1
Banksaldi 9 240 9 9 9 9
Overlopende activa 2.270 1.300 1.915 1.915 1.915 1.915
Van Europese of Nederlandse overheid nog te ontvangen specifieke uitkeringen 735 500 500 500 500 500
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 1.535 800 1.415 1.415 1.415 1.415
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 26.956 9.231 8.800 7.206 5.812 5.762
TOTAAL-GENERAAL 58.452 43.724 45.759 44.772 41.651 39.829
PASSIVA Rekening 2020 Begroting 2021 Begroot 2022 Begroot 2023 Begroot 2024 Begroot 2025
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 48.995 37.572 38.098 35.724 33.603 31.769
Algemene reserve 7.806 7.195 9.038 7.975 7.232 6.780
Bestemmingsreserves:
- overige bestemmingsreserves
40.702 30.377 29.060 27.749 26.371 24.989
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat 487 0 0 0 0 0
Voorzieningen 2.060 2.601 4.186 3.657 3.988 4.154
Voorzieningen  2.060 2.601 4.186 3.657 3.988 4.154
Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar 99 51 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 99 51 0 0 0 0
TOTAAL VASTE PASSIVA 51.154 40.224 42.284 39.381 37.591 35.923
VLOTTENDE PASSIVA
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar 1.835 1.000 1.475 3.391 2.060 1.906
Kasgeldleningen (openbare lichamen)       1.916 585 431
Overige schulden 1.835 1.000 1.475 1.475 1.475 1.475
Overlopende passiva 5.463 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000
Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen 4.410 1.000 750 750 750 750
Nog te betalen bedragen 1.053 1.500 1.250 1.250 1.250 1.250
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 7.298 3.500 3.475 5.391 4.060 3.906
TOTAAL-GENERAAL 58.452 43.724 45.759 44.772 41.651 39.829
Gewaarborgde geldleningen            
Garantstellingen            
(x €1.000)

* Het verloop van de activa is gebaseerd op huidige besluitvorming. Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, de mogelijke opbrengsten die hieruit voortkomen en het effect hiervan op andere balansposten.