Overzicht reservepositie

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Ontwikkeling reservepositie 2021 - 2025

Reservenaam JR 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserves 10.645 10.238 9.038 7.975 7.232 6.780
Bestemmingsreserves 37.862 31.249 29.060 27.749 26.371 24.989
Voorzieningen 2.060 3.861
4.186 3.657 3.988 4.154
Totaal 50.567 45.348 42.284 39.381 37.591 35.923
(x €1.000)  

Toelichting
Reservestaat

In bovenstaande reservestaat zijn niet alleen de door uw raad genomen besluiten verwerkt maar ook de voorgenomen investeringen zoals die zijn opgenomen in het overzicht investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen. Hierdoor geeft de reservestaat een beter inzicht in de ontwikkeling en de stand van de reserves en voorzieningen. Immers de voorgenomen dekking van investeringen ten laste van een reserve worden weer gegeven.

De toezichthouder gebruikt voor de toetsing van de begroting onder andere de staat van lasten en baten. In de staat van baten en lasten wordt bijvoorbeeld opgenomen de voorgenomen dekking uit de reserves waartoe de raad nog niet toe heeft besloten. Dat is niet wat de provincie vraagt namelijk uitsluitend de verwerking van de genomen besluiten door uw raad. Hierdoor sluiten de bedragen niet aan bij de onderstaande staat van reserves en voorzieningen. Dit "probleem" is opgelost doordat naast onderstaande staat een extra staat samen is gesteld die aan de eis van de provincie voldoet. Opgemerkt wordt dat de onderstaande staat uitsluitend een informatieve waarde heeft. Het wil niet zeggen dat de hierin opgenomen dekkingsmiddelen/beschikkingen bij de vaststelling van de begroting formeel beschikbaar zijn gesteld. 

Overzicht reserves en voorzieningen

  Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2021 Saldo 31-12-2022 Saldo 31-12-2023 Saldo 31-12-2024 Saldo 31-12-2025
Algemene reserves
Algemene reserve 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Reserve zonder bestemming * 4.406 4.104 2.940 1.912 1.207 792
Reserve voor grondexploitatie * 2.839 2.734 2.698 2.663 2.625 2.588
Totaal algemene reserves 10.645 10.238 9.038 7.975 7.232 6.780
Overige bestemmingsreserves
Reserve voor grondexploitatie met bestemming 577 377 377 377 377 377
Reserve dekking nadelig begrotingssaldo '20 - '22 3.885  847 0 0 0 0
Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut 7.203 7.059 6.754 6.436 6.021 5.608
Reserve zandput Hooidijk 128 128 128 128 128 128
Reserve rioolbeheer 3.587 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434
Reserve matiging afvalstoffenheffing 495 379 379 379 379 379
Reserve met bestemmingen 141 129 117 115 113 110
Reserve wegenbeheer (verkeersinfra)
a. betonwegen
b. asfalt- en elementenverharding

4.000
2.223

4.000
2.059

4.000
1.880

4.000
1.685

4.000
1.474

4.000
1.247
Reserve verkeersontsluiting 500 459 459 459 459 459
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen 11.608 10.864 10.143 9.470 8.799 8.138
Reserve afschrijving vervoermiddelen 762  632 507 384 305 227
Reserve gebouwenbeheer 1.677 0 0 0 0 0
Reserve automatisering 13 0 0 0 0 0
Reserve EPOS  120 0 0 0 0 0
Reserve duurzaamheid 62 82 82 82 82 82
Reserve sociaal domein 800 0 0 0 0 0
Reserve achtergestelde lening Vitens 81 0 0 0 0 0
Reserve beschermd wonen 800 800  800  800  800 
Totaal overige bestemmingsreserves 37.862 31.249 29.060 27.749 26.371 24.989
Totaal reserves 48.507 41.487 38.098 35.724 33.603 31.769
Voorzieningen 
Voorziening pensioenverplichting wethouders 1.744 1.841 1.940 2.040 2.142 2.245
Voorziening zandput Hooidijk 40 40 40 40 40 40
Voorziening voormalig personeel 260 167 167 167 167 167
Voorziening reparatie 3e  WW-jaar 16 16 16 16 16 16
Voorziening gebouwenbeheer 0 1.797 1.942  1.266  1.449  1.466
 Voorziening rioolbeheer 0 0 35 35 35 35
 Voorziening matiging afvalstoffenheffing  0 0 46 93 139  185
Totaal voorzieningen 2.060 3.861 4.186 3.657 3.988 4.154
Totaal reserves/voorzieningen
50.567 45.348 42.284 39.381 37.591 35.923
(x € 1.000)            

* De meerjarige positieve begrotingssaldi zijn als toevoeging meegenomen in de reserve zonder bestemming. Afhankelijk van de resultaten in de jaarrekeningen kunnen deze toevoegingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Mogelijke toekomstige in exploitatie te nemen gronden, waaruit opbrengsten voort kunnen vloeien en mogelijk tot resultaat kunnen leiden, zijn niet meegenomen in de reservepositie.