Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur J. ten Kate
0.2 Burgerzaken ing. L. Mulder
0.5 Treasury ing. L. Mulder
0.61 OZB woningen ing. L. Mulder
0.62 OZB niet-woningen ing. L. Mulder
0.64 Belastingen overig ing. L. Mulder
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds ing. L. Mulder
0.8 Overige baten en lasten ing. L. Mulder
0.9 Vennootschapsbelasting ing. L. Mulder
0.10 Mutatie reserves ing. L. Mulder
0.11 Resultaat baten en lasten ing. L. Mulder

Speerpunten

0.1 Voorbereidingen treffen mbt de invoering Wet Open Overheid

Samen met de samenleving
De Wet Open Overheid (Woo) is bedoeld om overheidsorganisaties transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, tijdig (openbaar) beschikbaar en eenvoudig te ontsluiten is. En daarnaast ook dat die informatie digitaal duurzaam bewaard wordt. Als de Woo van kracht wordt, vervangt deze wet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties eerder in het proces meer informatie actief te publiceren.

De implementatie van de Woo is voorzien in de periode 2022-2026. Op dit moment zijn nog niet alle consequenties van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding en in het bijzonder daarbinnen de Woo te overzien. De huidige verwachting is dat de Woo een aanzienlijke impact heeft op de (inrichting van) de informatiehuishouding en processen, omdat in een veel vroegere procesfase informatie openbaar gemaakt dient te worden. Dit zal aanzienlijke investeringen in de huidige informatiesystemen en processen vergen. Daarnaast leidt de verplichte publicatie op een landelijk platform tot hogere kosten in de voorziening om daarop aan te sluiten en bijbehorende jaarlijkse abonnementskosten.
De (Woo) eisen voor het in geordende staat digitaal duurzaam bewaren van informatie zullen leiden tot extra voorzieningen en aanpassingen in bestaande archiveringssystemen en processen.

Ter voorbereiding zal de afdeling Informatiemanagement samen met de teams Juridische zaken en Communicatie een plan van aanpak opstellen waarin, naast ambitie en implementatietempo, ook alle noodzakelijke investeringen in mensen, processen en systemen worden betrokken en in kaart gebracht. De raad wordt te zijner tijd nader geïnformeerd en nadrukkelijk bij het proces betrokken.

0.2 Organisatieontwikkeltraject 'Ons Gesprek'

Kwalitatief en klantgerichte organisatie
De verhouding tussen inwoner en overheid is in de loop van de jaren veranderd en verandert nog steeds. Het is van groot belang dat de organisatie zich daar goed bewust van is en daar accuraat mee omgaat. Dat vraagt om permanente aandacht. De kernwaarden van waaruit wij onze inwoners tegemoet treden zijn neergelegd in een organisatievisie. Hoe en met welke uitgangspunten wordt er vanuit die visie met inwoners en met collega’s samengewerkt? Mogelijk vraagt dat om andere competenties van onze medewerkers dan voorheen. In de Omgevingswet wordt hier expliciet aandacht voor gevraagd. We willen de hele organisatie aan laten sluiten op de veranderende vraag, daarom starten we een ontwikkeltraject.

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -2.643.334 -2.601.295 -2.822.601 -2.627.360 -2.674.858 -2.733.204
Baten 26.820.499 27.539.805 30.065.193 30.701.113 31.174.187 31.792.201
Saldo van baten en lasten voor bestemming 24.177.165 24.938.510 27.242.592 28.073.753 28.499.329 29.058.997
Stortingen -34.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 122.174 368.327 0 0 0 0
Mutaties reserves 88.174 368.327 0 0 0 0

Afwijkingen t.o.v. begroting 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

 Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 25.098 naar € 27.243. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Diverse posten
Verschillende meerjarige begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd na vaststelling van de begroting 2021. De september en december circulaire zijn verwerkt en diverse administratieve wijzigingen zijn doorgevoerd. Per saldo resulteert dit in een voordeel op programma 0 van € 48.000.

Bij de zomernota is aangekondigd dat er binnen de bestaande budgetten gezocht zou worden naar mogelijke financiële ruimte. De intentie was om met het doorlopen van alle budgetten een besparing van €400.000,- te vinden. De zoektocht naar meerdere kleinere bedragen is in gang gezet en heeft een bedrag opgeleverd van €163.000.-.
Een mooie besparing waarbij wij tegelijk constateren dat de besparing van het resterende bedrag van €237.000,- niet reëel is. 
De budgetten in programma 0 met betrekking tot deze taakstelling zijn afgeraamd met € 14.795. De overige aframingen zijn gepresenteerd in de programma's 1 t/m 9.

48


15
 
Bijstelling bestaand beleid
Intrekken verwachte korting gemeentefonds vanwege herverdeling
In de zomernota 2020 en de begroting 2021 is een stelpost opgenomen voor een mogelijke korting op het gemeentefonds vanwege de herverdeling. Voorzichtigheidshalve heeft gemeente Staphorst deze korting in de begroting 2021 opgenomen. De herverdeling van het gemeentefonds is een jaar uitgesteld en er zijn diverse nadere onderzoeken gedaan in het afgelopen jaar. Uit de meest recente publicaties blijkt dat er voor gemeente Staphorst geen korting meer in zit, maar juist een plus die in de komende jaren verder oploopt. Aangezien er nog geen nieuw kabinet is en de uitkomsten nog niet zijn verwerkt in het gemeentefonds, hebben wij de mogelijke plus nog niet verwerkt maar wel de korting geschrapt. Dit leidt tot een forse positieve bijstelling.
425  
Bijstelling bestaand beleid
Verlaging dividendopbrengst Rendo / Enexis
N.V. Rendo heeft in de begroting 2021 aangekondigd dat de dividenduitkering naar verwachting afneemt van € 7,5 miljoen naar € 6,5 miljoen. O.b.v. deze begroting zal de dividenduitkering hierdoor naar verwachting afnemen van € 325.000 naar € 282.000 in 2022. Conform de gebruikelijke systematiek veronderstellen wij de laatst bekende dividendopbrengst meerjarig constant. Voor de periode tot en met 2024 heeft Rendo eind 2020 in een brief aan de bestuurders van de 9 aandeelhoudende gemeenten aangekondigd uit te gaan van een geschatte dividenduitkering die tussen de € 5 en € 7 miljoen ligt (bandbreedte). Verder vooruitkijken wordt nu nog niet verantwoord geacht door Rendo.
  50
Hogere algemene uitkering
Ter compensatie van de Jeugdzorg kosten hebben we op grond van een in juni ontvangen brief van het BZK € 1.040.000 bijgeraamd in de algemene uitkering. Restant betreft extra gelden vanuit de meicirculaire 2021.
1.316  
Bijstelling bestaand beleid
Verlaging dividendopbrengst BNG
In de afgelopen jaren is de dividenduitkering van BNG aanzienlijk lager dan begroot. Om die reden worden de verwachte dividendopbrengsten van BNG voor de komende jaren afgeraamd met € 31.000
  31
Bijstelling bestaand beleid
Doorbelasting software
Vanuit programma 9 wordt er € 152.100 doorbelast aan programma 0 voor het gebruik van software.  Dit verloopt budgetneutraal.
  152
Bijstelling bestaand beleid
Doorbelasting loonkosten aan taakvelden (technische wijziging)
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de loonkosten moeten worden doorbelast aan de taakvelden. Dit betekent in programma 0 een afname van de loonkosten, voor de andere programma’s een toename van de loonkosten. Een nadere toelichting op de personeelsbegroting vindt u in de paragraaf bedrijfsvoering. 
187  
Correctie post onvoorzien (technische wijziging)
De kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, zijn verplaatst naar desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 334.160. 
334  
OZB (technische wijziging)
Op basis van de opbrengsten van vorig jaar en de tariefsberekening wordt de OZB opbrengst bijgesteld. 
54  

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
N.v.t.    

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rendo te Meppel

Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.