Programma 3 - Economie en ondernemen

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling ing. L. Mulder
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur ing. L. Mulder
3.3 Bedrijvenloket ing. L. Mulder
3.4 Economische promotie ing. L. Mulder

Speerpunten

3.1 Ontwikkeling bedrijfsterreinen

Ontwikkeling bedrijfsterreinen
In aansluiting op een onherroepelijk bestemmings- en grondexploitatieplan voor bedrijventerrein De Esch IV (naar verwachting tweede helft 2021), wordt dit plangebied in 2022 bouwrijpgemaakt. Het gehele plangebied is inmiddels verkaveld met bedrijfspercelen voor lokale ondernemers, die in 2022 kunnen starten met het verwezenlijken van hun bouwplannen.

Voor bedrijventerrein Bullingerslag geldt, dat de laatste kavels naar verwachting in 2022 overgedragen worden (laatste verkopen worden in 2021 verwacht).

Op basis van aantoonbare gerealiseerde verkopen op de Esch IV en de Bullingerslag, zal over de overgebleven lokale vraagbehoefte in overleg getreden worden met de Provincie en de betrokken regiogemeentes. Dit op basis van het regionale afsprakendocument bedrijventerreinen, met als doel om voorbereidingen te kunnen treffen voor een nieuw bedrijventerrein. Als eerste wordt ingezet op de Esch 0, wat als plangebied in eigendom is van de gemeente.

Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -140.194 -1.240.634 -214.048 -217.940 -221.406 -224.564
Baten 190.422 1.120.988 219.258 221.710 225.483 228.866
Saldo van baten en lasten voor bestemming 50.228 -119.646 5.210 3.770 4.077 4.301
Onttrekkingen 4.405 201.811 5.000 5.000 5.000 5.000
Mutaties reserves 4.405 201.811 5.000 5.000 5.000 5.000

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 16 naar € 10. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    

Diverse posten
De posten in programma 3 met betrekking tot de taakstelling diverse budgetten zijn afgeraamd met € 27.087. 
Bijstelling bestaand beleid (technische wijziging)
Doorbelasting loonkosten aan taakvelden 
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de loonkosten moeten worden doorbelast aan de taakvelden. Dit is een budgettair neutrale boeking.

27 13
Technische wijzigingen
De kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, zijn verplaatst naar desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 24.390. Door wijziging van de afschrijvingsmethodiek zijn de kapitaallasten in programma 3 met ongeveer € 5.000 gedaald.
5 24

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van beveiliging bedrijventerrein 5  

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.