Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Bestuurlijk verantwoordelijk

Terug naar navigatie - Bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering mr. A. Mussche
5.2 Sportaccommodaties mr. A. Mussche
5.3 Cultuurpresentatie mr. A. Mussche
5.4 Musea mr. A. Mussche
5.5 Cultureel erfgoed ing. L. Mulder
5.6 Media J. ten Kate
5.7 Openbaar groen en recreatie ing. L. Mulder/ mr. A. Mussche

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

5.1 Uitvoering geven sport- en beweegakkoord

Terug naar navigatie - 5.1 Uitvoering geven sport- en beweegakkoord

Bewegen hoort bij een gezond leven
In 2022 willen we de Regiegroep Staphorst in beweging zichtbaar positioneren in de samenleving zodat verenigingen en burgers mee kunnen denken in de uitvoering van het beweeg- (preventie) en sportakkoord. Daarnaast willen we door middel van het Overijsselse Sportakkoord bovenlokale samenwerking zoeken om het sport en beweeglandschap in Staphorst verder te ontwikkelen. De verbinding met het Lokaal Preventieakkoord zal worden vormgegeven (zie ook 7.1).

5.2 Bestrijding eikenprocessierups

Terug naar navigatie - 5.2 Bestrijding eikenprocessierups

In 2022 gaan we de eikenprocessierups wederom bestrijden. Dit doen we op drie manieren:

  • Preventieve bestrijding: bespuiting van eiken met bacteriën en/of aaltjes
  • Curatieve bestrijding: het wegzuigen en afvoeren van nesten en rupsen
  • Preventieve matregelen/ stimuleren biodiversiteit: omvormen bermen en aanplant onderbegroeiing

Uiteindelijke doel hiervan is niet om de rups 100% te laten verdwijnen; dit is onhaalbaar. Doel is het beheersbaar maken van de plaag op een acceptabel niveau. Voorlichting en communicatie en een goed registratiesysteem zijn hierbij van belang.

5.3 Doorontwikkeling recreatie en natuurgebieden

Terug naar navigatie - 5.3 Doorontwikkeling recreatie en natuurgebieden

Natuur- en recreatiegebieden
In 2021 is een gebiedsvisie opgesteld voor de ontwikkeling voor het recreatief cluster IJhorst. Deze visie bevat een totaalbeeld voor het gebied met een verdieping per park. In 2021 is een plan van aanpak opgesteld voor BRP-procedure nieuwe inschrijvingen. In 2022 geven we hier verder uitvoering aan. In 2022 starten we met de aanpak van de huidige permanente bewoning in recreatieverblijven en het stimuleren van de revitalisering van parken. Er ligt een gedeelde verantwoordelijkheid bij de aanpak van permanente bewoning en revitalisering bij de gemeente en de parken zelf.

5.4 Revitalisering recreatieparken

Terug naar navigatie - 5.4 Revitalisering recreatieparken

De stichting Recreatie en Toerisme Staphorst richt zich op het samenwerken en bundelen van het toeristisch recreatief aanbod. De stichting voert haar ambitieplan verder uit in 2022. In de ontwikkeling van de 4 deelgebieden Reestdal, Zwarte Dennen, Olde Maten en de Streek wordt de stichting betrokken. De ontwikkeling ligt in handen van de bewoners en initiatiefnemers per deelgebied en de gemeente heeft een faciliterende rol in het proces. In het Reestdal en in Oldematen geven de partijen uitvoering aan hun eigen gebiedsprogramma waarmee de recreatieve waarde kan worden versterkt.

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?
Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -3.266.369 -4.848.996 -3.774.413 -3.781.366 -3.562.131 -3.624.584
Baten 234.956 240.524 206.261 209.350 212.487 215.670
Saldo van baten en lasten voor bestemming -3.031.414 -4.608.472 -3.568.152 -3.572.016 -3.349.644 -3.408.914
Stortingen -115.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 533.436 1.529.535 518.507 468.753 212.753 204.553
Mutaties reserves 418.436 1.529.535 518.507 468.753 212.753 204.553

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Terug naar navigatie - Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 2.803 naar € 3.049. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Diverse posten
De gemeenteraad heeft op 15 december 2020 besloten een (technische) begrotingswijziging door te voeren in verband met het overnemen van medewerkers van Reestmond. Deze mutatie betreft een verschuiving over de programma's en is budgettair neutraal. De verschuiving is met name veroorzaakt doordat de loonkosten van de medewerkers Reestmond vanaf 2021 met name in programma 5 en 9 worden verantwoord en voorheen werden de kosten grotendeels verantwoord in programma 6.

De budgetten in programma 5 met betrekking tot de taakstelling diverse budgetten zijn afgeraamd met € 33.000.

33

144Nieuw beleid
Bestrijding eikenprocessierups
In het raadsbesluit van 30-03-2021 is besloten € 85.000 budget toe te kennen voor het jaar 2021 voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Amendement 80 is aangenomen, waardoor van de beschikbare €100.000 maximaal 40% (€40.000) in te zetten voor het ruimen van nesten en de overige 60% (€60.000) te gebruiken voor preventieve maatregelen en natuurlijke bestrijding.

Voor de komende jaren is het noodzakelijk om de eikenprocessierups te bestrijden om de overlast voor de volksgezondheid tegen te gaan. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 85.000 toe te kennen voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
  85
Aframen taakstelling sport efficiënter inrichten
Nu bekend is geworden dat het rijk eindelijk over de brug is gekomen met extra geld voor jeugdzorg ontstaat er ruimte om de uit nood ontstane taakstellingen kritisch tegen het licht te houden en andere keuzes te maken. Daarom is ervoor gekozen om taakstelling sport efficiënter niet door te voeren.
  60
Bestaand beleid
Verhoging verzekeringspremies schoolgebouwen
  5
Bestaand beleid
Verhoging subsidie bibliotheek
In 2019 is een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met een jaarlijkse indexatie van 1,75%. Deze uitvoeringsovereenkomst loopt tot en met 2022. De jaarlijkse indexatie is in de begroting 2020 en 2021 niet meegenomen. In 2022 zal de beschikking € 345.000 bedragen. 
  18
Bestaand beleid
Correctie kapitaallasten Technische wijziging
Door wijziging van de afschrijvingsmethodiek zijn de kapitaallasten in programma 5 gedaald.
24  

Reservemutaties programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties programma
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van speeltoestellen en gebouwen sportaccommodaties 212  
Jaarlijkse onttrekking breedtesport tot en met 2024 12  
Onttrekking voor groot onderhoud openbaar groen jaarlijks tot 2024 175  
Nieuw beleid
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen (incidenteel)
Speelruimte heeft invloed op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en biedt mogelijkheden voor meer bewegen (voor jong en oud), stimuleert sociale cohesie in een buurt en kan zelfs bijdragen aan klimaatadaptatie (natuurlijk spelen, water, groen). Hiermee past het goed in het thema ‘Gezonde en dynamische samenleving’ van de omgevingsvisie. In een speelruimtebeleidsplan wordt vastgelegd wat we belangrijk vinden aan speelruimte, de spreiding van speelplekken in relatie tot kinderaantallen en leeftijden, welke kwaliteit streven we na, hoe gaan we om met veilige routes, wat willen de bewoners en vooral kinderen? Ook geven we inzicht in ons speeltoestellenbestand in relatie tot de beheerkosten en een lange termijn planning voor vervanging vaststellen. Er wordt voorgesteld om hiervoor een incidenteel budget op te nemen in de begroting 2022 van € 20.000 met name voor externe inhuur en expertise.
20  
Nieuw beleid
Projectplan permanente bewoning/revitalisering vakantieparken (incidenteel)
We zien een toename van tijdelijke/permante bewoning in recreatieverblijven. Ons huidige beleid vraagt om een aanscherping en om een integrale benadering, waarvoor een goede afstemming tussen de werkvelden toezicht en handhaving, burgerzaken, vergunningen, belastingen, openbare orde en veiligheid, sociaal domein en recreatie en toerisme essentieel is. Het is een project van lange adem wat extra capaciteit vraagt. In 2021 wordt als eerste een plan van aanpak opgesteld voor BRP-procedure nieuwe inschrijvingen. Er is een krediet van €50.000 vitale vakantieparken beschikbaar gesteld door de raad. Dit kan ingezet worden voor uitvoering van dit plan van aanpak in 2021. Met het beschikbaar stellen van incidenteel €80.000 in 2022 en in 2023 kan er een start worden gemaakt met de aanpak van de huidige permanente bewoning in recreatieverblijven en het stimuleren van de revitalisering van parken.
80  
Nieuw beleid
Beleid ongewenste soorten en invasieve exoten (incidenteel)
In de gemeentelijke bermen komen ongewenste- en invasieve exoten voor. Bij de exoten gaat het om planten die van nature niet in Nederland voorkomen, zich snel vermeerderen en die schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Een voorbeeld van een ongewenste soort is het Jacobskruiskruid. Deze planten spelen een steeds grotere rol in het dagelijks beheer. Vanuit provincie Overijssel is een projectgroep opgericht, waarbij ook de gemeente Staphorst is aangesloten, om met dit onderwerp aan de slag te gaan. De bedoeling is om hiervoor beleid op te stellen of een plan van aanpak te maken. Er wordt voorgesteld om hiervoor een incidenteel budget op te nemen in de begroting 2022 van € 20.000 met name voor externe inhuur en expertise.
20