Programma 7 - Gezondheid en milieu

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid mr. A. Mussche
7.2 Riolering mr. A. Mussche
7.3 Afval ing. L. Mulder
7.4 Milieubeheer ing. L. Mulder
7.5 Begraafplaatsen mr. A. Mussche

Speerpunten

7.1 Uitvoering geven aan het Lokaal preventie-akkoord (waaronder terugdringen alcohol- en drugsgebruik en gezonde leefstijl)

Gaan voor een vitale samenleving
Hierbij willen we ons focussen op de thema’s roken, alcohol en overgewicht. Door aansluiting te zoeken bij bestaande projecten vanuit Gezond Meedoen Staphorst! willen we samenhang creëren en effectiever interventies inzetten die de gezondheid van de inwoners van de gemeente Staphorst bevorderen. Aansluiting bij het Beweeg- en sportakkoord moet worden vorm gegeven. Door deze verbinding krijgt de ‘Regiegroep Staphorst in beweging’ een stevige positie in het bevorderen van een gezonde leefstijl van de inwoners (zie ook 5.1).

7.2 Energie & Klimaat (incl. klimaatadaptatie en circulaire economie)

Op weg naar een energieneutrale gemeente
Op 12 mei 2020 zijn ambities vastgesteld ten aanzien van de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Om deze ambities te realiseren, zijn in de begroting 2021 incidentele middelen ter beschikking gesteld. Het beleidsproces is omstreeks medio 2022 afgerond. Er is dan een Regionale Energiestrategie, uitnodigingskader grootschalige energie-opwek, Transitie Visie Warmte, uitvoeringsplan monumenten, groen gas strategie, uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, plan over duurzame inzet van groene reststromen en een startnotitie waarin richting wordt gegeven aan het thema circulaire economie. Deze plannen moeten vervolgens geborgd worden in het omgevingsbeleid zoals omgevingsvisie en omgevingsplan. Parallel daaraan verschuift de focus medio 2022 van strategie naar uitvoering. We gaan dan actief aan de slag met energiebesparing in de gebouwde omgeving, opwek van duurzame energie, het aanpassen op hitte, droogte & wateroverlast en circulaire inzet van grondstoffen. De raad ontvangt jaarlijks een rapportage over de voortgang van het programma.

Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 Actuele Begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenbegroting 2023 Meerjarenbegroting 2024 Meerjarenbegroting 2025
Lasten -4.567.442 -5.664.847 -5.293.950 -5.414.548 -5.662.770 -5.713.071
Baten 3.506.901 3.520.604 3.560.474 3.634.247 3.727.077 3.784.912
Saldo van baten en lasten voor bestemming -1.060.541 -2.144.243 -1.733.476 -1.780.300 -1.935.693 -1.928.160
Stortingen -212.141 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 259.824 929.826 487.000 572.000 720.000 703.000
Mutaties reserves 47.683 929.826 487.000 572.000 720.000 703.000

Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 1.160 naar € 1.246. De mutatie betreft meerjarenschijf 2022 uit de begroting 2021 versus huidige begroting 2022. De belangrijkste afwijkingen zijn:    
Nieuw beleid
Verlaging structurele uitgaven duurzaamheid
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een structureel budget van € 150.000. Zoals aangegeven zijn we na ontbinding van de programma-organisatie namelijk niet ineens helemaal “klaar” met duurzaamheid. We verwachten dat sprake zal zijn van een structurele component. Op basis van de huidige inzichten kunnen we concluderen dat deze inschatting te hoog is geweest. Daarom stellen we voor om het structurele budget te verlagen met € 75.000. In de managementrapportage E&K waarbij ingegaan wordt op de stand van zaken van het Programma Energie & Klimaat zal dit onder de indicator “geld” ook worden toegelicht.
75

 
Kostendekkende tarieven afval en riool (technische wijziging)
De mutatie wordt onder andere veroorzaakt door de  kostentoerekening van overhead, btw en specifieker toerekenen en doorbelasten van automatiseringskosten (software).
  129
Bijstelling bestaand beleid (technische wijziging)
Doorbelasting loonkosten aan taakvelden 
De BBV-regelgeving schrijft voor dat de loonkosten moeten worden doorbelast aan de taakvelden. Dit is een budgettair neutrale boeking.
  12
Correctie post onvoorzien (technische wijziging)
De kosten die bestemd zijn voor specifieke uitgaven, opgenomen onder stelposten, zijn verplaatst naar desbetreffende programma's waarop de kosten betrekking hebben. Het betreft een verschuiving van € 20.000. 
  20

Reservemutaties programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse incidentele onttrekking voor duurzaamheid (2023: € 572.000, 2024: € 720.000, 2025: € 703.000) 487  

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Omgevingsdienst IJsselland bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.