Aanbieding


Beleid werpt vruchten af

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 aan, inclusief de meerjarenraming 2023 tot en met 2025 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar. Het doet ons goed te melden dat de ingeslagen weg naar een robuuste begroting zijn vruchten afwerpt. Zowel de begroting 2022 als de meerjarenraming t/m 2025 is structureel sluitend. Het nieuwe beleid van de afgelopen jaren is doorgevoerd, zonder daarbij een groter beroep op de vrij besteedbare reserves te doen.

Door de sluitende begroting en de positieve raming voor de volgende jaren is afgezien van eerder geplande taakstellingen van  € 60.000 op sport en € 150.000 op welzijn en cultuur.  We zijn blij deze opgave te kunnen schrappen, maar we moeten verstandige keuzes blijven maken. Er zit op dit moment nog altijd een onzekerheid in de rijksbijdragen. Met het vormen van het nieuwe kabinet verwachten we meer helderheid voor de langere termijn.

Het blijven maken van verstandige keuzes zorgt er ook voor dat de eerder ingezette koers om de lasten voor de inwoners mee te laten groeien, blijft. Bij de begroting 2020 is de lijn uitgezet om de OZB tot en met 2023 jaarlijks met 10% te verhogen. De afvalstofheffing stijgt volgend jaar met €28,- de rioolheffing blijft gelijk.

In de begroting is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen als de invoering van de Omgevingswet en Duurzaamheid. Er zit ruimte in om te blijven investeren. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. In 2030 wil de gemeente 49% van de energie uit hernieuwbare bronnen halen, om de positie van de gemeente Staphorst op het gebied van duurzaamheid vast te houden. Samen met de provincie werkt de gemeente aan een circulair energiegebied ten zuiden van Rouveen. Ook werken we samen met inwoners, ondernemers en instellingen aan een klimaatadaptatiestrategie om samen te kunnen inspelen op de veranderende weersomstandigheden in de toekomst.

De Nieuwe Wet Inburgering maakt voor het eerst ook deel uit van onze begroting. De gemeente heeft  vanaf volgend jaar de taak om statushouders te ondersteunen bij het integreren in de lokale en Nederlandse samenleving. Op dit moment nemen er al twaalf statushouders deel aan een speciaal hiervoor opgezet participatietraject, waarin ze begeleiding op maat krijgen. Ook zet de gemeente in op het begeleiden van mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Zij krijgen ondersteuning vanuit het project ‘Beschermd wonen’.

Daarnaast blijven we inzetten op het versterken van de infrastructuur. Bereikbaarheid van en in onze gemeente is van groot belang. Zo is het fietspad Punthorst onlangs officieel in gebruik genomen, wordt er gewerkt aan een vrijliggend fietspad langs de Reggersweg en gaat volgend jaar de spade in de grond voor een fietspad langs de Heerenweg in IJhorst. Ook maken we volgend jaar een start met het verbeteren van de spoorwegovergang bij de Gorterlaan.

Doorpakken gebeurt ook op het gebied van woningbouw. Zowel in Rouveen als Staphorst en ook voor IJhorst zijn de plannen voor ongeveer 230 woningen in totaal in gang gezet. Vorige maand stemde de gemeenteraad in met het bedrijventerrein De Esch IV. Ongeveer 15 plaatselijke ondernemers kunnen hier aan de slag. We blijven investeren, want samen met inwoners, ondernemers en instellingen bereiken we meer. Staphorst is een jonge dynamische gemeente die groeit. We hebben een aantrekkelijk winkelklimaat voor mensen uit de regio en voor recreanten en toeristen. De daadkracht van onze ondernemers, het heersende arbeidsethos en de zorg voor elkaar zijn daarbij van grote waarde.”

Financiele beeld 
In 2021 is een start gemaakt met het robuuster maken van de begroting, dat wil zeggen dat diverse ambities t.a.v. nieuw beleid met een wettelijke grondslag (duurzaamheid, omgevingswet) financieel in de begroting zijn verwerkt. Ook is er budget in de begroting opgenomen voor toekomstige vervangingsinvesteringen. Daarnaast worden nieuwe beleidsambities niet langer gedekt uit reserves, maar opgenomen binnen de exploitatie. Dit ook om een verdere verslechtering van de reservepositie te voorkomen. In de begroting 2022-2025 wordt deze koers voortgezet. De ambities voor nieuw beleid zijn opgenomen in de Zomernota 2021 en in deze begroting verwerkt.

De fluctuaties vanuit de rijksbudgetten, zoals de herverdeling van het gemeentefonds en de extra middelen voor jeugdzorg, maakt dat in onze begroting de grilligheid en ramingsinstabiliteit ook terug te zien is. Daar waar we in de begroting 2020 nog rekening hielden met de negatieve gevolgen vanwege de herverdeling van het gemeentefonds hebben we gezien de laatste berichten over deze herverdeling de negatieve effecten uit de begroting gehaald. Met als gevolg dat we in de voorliggende begroting een kans zien om de vorig jaar opgenomen taakstellingen grotendeels weer teniet te doen en door te bouwen aan onze ambities zoals we die hebben vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar Coalitieakkoord 2018 – 2022.’

In de opgenomen Meerjaren Investerings Prognose (MIP) treft u naast een aantal nieuwe investeringskredieten dit jaar voor het eerst ook de lopende kredieten aan die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Vanuit de regelgeving van de BBV zijn we verplicht een egalisatievoorziening in te stellen voor de riool- en afvalstoffenheffing. De aanbevelingen vanuit het rapport n.a.v. de financiële scan van de provincie zijn reeds in de begroting 2021 of in de jaarrekening 2020 verwerkt. Daarom treft u niet langer als bijlage de financiële scan van de provincie aan.

Begrotingsresultaat 2022
De begroting voor 2022 sluit met een positief saldo van € 142.000. De meerjarenraming 2023 t/m 2025 laten ook positieve saldo's zien, voor 2023 € 220.000, voor 2024 € 287.000 en voor 2025 € 380.000.

Belastingvoorstellen en -druk
Voorgesteld wordt om het komende jaar een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, naast het inflatiepercentage van 1,5%, aanvullend te verhogen. Het gaat samengevat om:
1. de onroerend zaakbelastingen te laten stijgen met 10%;
Dit conform het voorstel bij de begroting 2020 om de OZB opbrengst (excl. areaal) met 10% per jaar te verhogen t/m 2023.
2. de toeristenbelasting te laten stijgen met € 0,10 in 2022;
3. de afvalstoffenheffing te laten stijgen met € 28.
De rioolheffing en het rioolaansluitrecht blijven ongewijzigd.

De gemiddelde lastendruk inclusief inflatiecorrectie (1,5%) per huishouden neemt komend jaar toe met € 63.

Soort Raming 2022 Raming 2021
Afvalstoffenheffing (vast + variabel) 237 209
Rioolheffing 208 208
OZB 345 310
Totaal 790 727

Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerden is deze te raadplegen via de begrotingapp: https://staphorst.begrotingsapp.nl/. Via het huis aan huisblad “de Staphorster” worden de inwoners over de begroting geïnformeerd.

Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen.

Staphorst, 5 oktober 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

J. ten Kate                                                                   M. Kragting

Burgemeester                                                           Secretaris