Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding op de paragraaf

Terug naar navigatie - Inleiding op de paragraaf

Algemeen
In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in deze gemeente. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het ‘vermogen’ van onze gemeente ligt in de grond of op het openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Juist de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleefd.

Wegenbeheer

Terug naar navigatie - Wegenbeheer

A | Beleidskader
Het wegenbeleidsplan voor de periode 2017–2020 is door de raad vastgesteld op 18 april 2017. De ambtelijke organisatie is bezig met het opstellen van een nieuw wegenbeheerplan. 

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van het wegenonderhoudsplan is het jaarlijks budget bij het vastgestelde scenario 1 voor de uitvoering van groot onderhoud aan de asfalt- en elementenverharding  € 712.000. De reserve wegenbeheer is opgesplitst in betonwegen en asfalt- en elementenverharding. De stand van de reserve is ultimo 2021 € 6,2 miljoen, waarvan € 4 miljoen voor betonwegen.

Dekking:
- uit de exploitatie een jaarlijkse storting van € 860.000;
- inverdieneffecten, aanbestedingsvoordelen, uitstel uitvoering en
- eventueel teruglopen van de weg-kwaliteit naar streefkwaliteit.

Gezien de extra dotaties, opgenomen in de zomernota 2020 en beschikbaar gesteld in de begroting 2021, wordt voorgesteld de niet verbruikte gereserveerde dekkingsmiddelen in de komende jaren ten gunste van het resultaat te brengen. Hiermee wordt afgeweken van de opgestelde nota reserves en voorzieningen.

C | Financiële consequenties in de begroting
Op basis van het wegenbeleidsplan 2017 – 2020 is in de begroting 2022 een bedrag van € 1.039.000 opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve wegenbeheer. Op basis van inspectie en een maatregeltoets worden de geraamde werkzaamheden aangepast en zal wanneer nodig de raming worden bijgesteld.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de begroting en rekening bedragen:

  Begroot 2022
Begroot 2021
Werkelijk 2020
Begroting (= wegenbeheerplan) 1.039 1.024 1.009
Begrotingswijziging 0 0 -200
Begroting na wijziging 1.039 1.024 809
Hiervan uitgegeven     608
(x €1.000)

Rioolbeheer

Terug naar navigatie - Rioolbeheer

A | Beleidskader
Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan-V. 2017-2020 is door de raad vastgesteld op 13 september 2016.  Het college heeft vorig jaar besloten om het huidig GRP met een jaar te verlengen. Het huidige Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP V) liep aan het eind van 2020 af. Er zou een nieuw GRP vastgesteld moeten worden met een kostendekkingsplan en een hieruit voortvloeiende rioolheffing. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet komt het GRP in z’n huidige vorm te vervallen en wordt omgezet in een Omgevingsplan of Omgevingsplan Riolering en Water. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld en daarmee is het opstellen van een Omgevingsplan ook lastiger geworden. Om iets meer tijd te nemen voor het opstellen van een Omgevingsplan (Riolering en Water) is voorgesteld om het huidige GRP V te verlengen. 

B | Financiële consequenties beleidsdoel
Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het vGRP-V door de raad besloten om voor de periode 2017 – 2020 een vast bedrag van € 230 vast te stellen. In 2021 is het tarief gedaald naar € 208, voor 2022 blijft dit tarief gehandhaafd. 

C | Financiële consequenties in de begroting
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.

Waterbeheer

Terug naar navigatie - Waterbeheer

A | Beleidskader
Grondwaterbeleid
Betrokken partijen: waterschap en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk beleid ten aan zien van het water vastgelegd en coördineren de uitvoering. Hierbij is aansluiting gezocht met het vGRP-V.

Hemelwaterbeleid
De wettelijke basis voor de gemeentelijke zorgplicht inzake hemelwater staat verwoord in artikel 3.5 van de Waterwet.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De verbrede rioolheffing (vGRP-V) is bedoeld om de kosten die voortvloeien uit dit beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de begroting
De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.

Groenbeheer

Terug naar navigatie - Groenbeheer

A | Beleidskader
Het groenbeleidsplan 2019-2030 is door de raad vastgesteld op 26 februari 2019.

B | Financiële consequenties beleidsdoel
De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan zijn nieuwe projecten voorgesteld. Voor de diverse projecten zijn in voorgaande begrotingen dekkingsmiddelen opgenomen. Voor nieuwe projecten wordt separaat dekking opgenomen in de begroting. 

C | Financiële consequenties in de begroting
De exploitatielasten voor het onderhoud van het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedragen voor 2022: € 839.000, € 195.000 incidenteel en € 644.000 structureel.

  Begroting 2022
Begroot 2021
Werkelijk 2020
Bedrag
839
 1.198
944
(x €1.000)

Gebouwenbeheer

Terug naar navigatie - Gebouwenbeheer

A | Beleidskader
Het gebouwenbeheerplan voor de periode 2020 - 2024 is door de raad vastgesteld op 17 november 2020. Op basis van het huidige meerjarenonderhoudsplan zijn de ramingen in de begroting 2022 voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen  via een daartoe ingestelde voorziening opgenomen. In de beleidsnota "Strategische visie gebouwen 2024-2024" is onder andere bepaald dat het Dienstencentrum, de Poele en Gemeenteweg 85 sterk verouderd zijn en technisch in een matige staat van onderhoud verkeren. Deze gebouwen zullen in de huidige vorm niet worden onderhouden en (op afzienbare termijn) afgestoten worden. Mede op basis daarvan is besloten dat deze gebouwen geen onderdeel meer uit zullen maken van het gebouwenbeheerplan. Inmiddels is besloten bij de planvorming om op de huidige locatie van het dienstencentrum een appartementencomplex te realiseren waarin het huidige dienstencentrum wordt ondergebracht. In afwachting van verdere besluitvorming zijn voor bovengenoemde objecten minimale bedragen in het beheerplan opgenomen. 

B | Financiële consequenties beleidsdoel
In het gebouwenbeheerplan zijn de totale onderhoudskosten over de komende planperiode tot en met 2029 meerjarig meegenomen zodat de gemiddelde kosten hierover bepaald konden worden. Door middel van de voorziening gebouwenbeer waar de jaarlijkse storting of onttrekking uit plaatsvindt, zijn de kosten gedekt. Het kleine dagelijkse onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. 

C | Financiële consequenties in de begroting
In 2021 is de reserve gebouwenbeheer omgezet in een voorziening gebouwenbeheer. Op basis van het 10-jarig overzicht (2020 tot en met 2029) zal de stand van de voorziening, inclusief jaarlijkse storting, afnemen tot
€ 46.500 in 2029. De storting in de voorziening gebouwenbeheer bedragen: 

Soort Begroting 2022
 Begroting 2021
Werkelijk 2020
Voorziening gebouwenbeheer 221 221 221
(x €1.000)