Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Algemeen
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Voor de visie op de verbonden partijen wordt verwezen naar de nota verbonden partijen.

Beleidskader
De nota verbonden partijen is door de raad op 11 mei 2021 vastgesteld.

2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - 2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur wethouder A. Mussche en als plv lid L. Mulder. Iedere gemeente heeft 1 stem.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage van € 750.000 voor 2022. Dit is 3,72% van het totaal van de ontvangen bijdragen door de GGD IJsselland.
Openbaar belang/ doelstelling GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.

GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
 
  Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Eigen vermogen 2.916  1.418 1.500
Vreemd vermogen 17.477 8.038 7.669
Resultaat 293-  0 0
Risico's Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie.
Aanvullende producten en diensten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor structureel aanvullende producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.
Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.
Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de deelnemende gemeenten klein.
Ontwikkelingen In de programmabegroting zijn de verwachte ontwikkelingen verwerkt. Ten opzichte van 2021 neemt het volume van de begroting 2022 met € 386.000 toe, deze komt o.a. door de ontwikkeling van loon- en prijsindex.

 

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang 11 deelnemende gemeenten. Deelname in het algemeen bestuur door burgemeester J. ten Kate.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2022 € 1.014.067 voor 2022. Percentage van het totaal: 2,7%.
Openbaar belang/ doelstelling In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2020 (stand 31-12-2020) Begroting 2021 (stand 31-12-2021) Begroting 2022 (stand 31-12-2022)
Eigen vermogen 7.324 5.217 5.090
Vreemd vermogen 32.545 36.138 32.623
Resultaat 1.864  0 0
Risico's De veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) beschikt over een risicoprofiel van geïnventariseerde risico’s in de organisatie. Dit was de basis voor het besluit om de reserve/ weerstandscapaciteit te bepalen op 1 miljoen euro (85% zekerheidspercentage). Het profiel bestaat uit 10 risico’s met de meeste invloed op de benodigde weerstandscapaciteit, de kans daarop en mogelijk financieel gevolg.

De Veiligheidsregio houdt daarnaast rekening met toenemende kosten van de vrijwillige brandweer vanwege Europese regelgeving, gericht op loongelijkstelling voor beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij gelijke taakinvulling. De structurele kosten kunnen oplopen tot € 1,7 mln. Richting het Veiligheidsberaad was en is de insteek van de VRIJ, dat het Rijk verantwoordelijk is voor de meerkosten, die voortkomen uit deze stelsel/systeemwijziging.

Er wordt al enige tijd gesproken om een nieuwe verdeelsleutel te hanteren als basis voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Wanneer dit ingevoerd wordt zijn er financiële consequenties voor de bijdragen van de verschillende deelnemende gemeenten. De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat de incidentele reservering uit het jaarrekeningresultaat kan worden ingezet om voor de nadeelgemeenten stapsgewijze ingroei naar de nieuwe situatie mogelijk te maken. 
Ontwikkelingen De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. Er wordt al enige tijd gesproken over een nieuwe verdeelsleutel. Momenteel is de verwachting dat het startmoment voor het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel vanaf de begroting 2023 wordt ingevoerd. De verdeling zal naar verwachting 50 % historische kosten worden en 50% op basis van objectieve kosten. Hiermee ontstaat een nieuwe 0-situatie en het bestuur maakt geen afspraken over eventuele verdere vervolgstappen m.b.t. de verdeelsleutel. Bij nieuw regionaal beleid op termijn ontstaat er een heroverwegingsmoment om te beoordelen of de verdeelsleutel dan nog passend is. De incidentele reservering uit het jaarrekeningresultaat kan worden ingezet om voor de nadeelgemeenten stapsgewijze ingroei naar de nieuwe situatie mogelijk te maken.

Daarnaast wordt in 2021 landelijk een besluit genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer. Mogelijke scenario’s worden onderzocht, waarbij taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen mogelijkheden zijn. Dit betekent een grote transitie voor brandweerzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van bedrijfsvoering.

 

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Bestuurlijk belang De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond. Wethouders L. Mulder en A. Mussche zijn vertegenwoordigd het Algemeen Bestuur namens de gemeente Staphorst. In het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.
Financieel belang gemeente In de begroting 2022 is een gemeentelijke bijdrage  van € 892.000 opgenomen.
Openbaar belang/ doelstelling Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische of sociale beperkingen.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Begroting 2021 (stand 31-12-2021) Begroting 2022 (stand 31-12-2022)
Gemeentelijk belang in verb. partij 8% 9%
Eigen vermogen € 1.680 € 1.430
Vreemd vermogen € 2.020 € 2.219
Operationeel resultaat (voor gem. bijdr.) -/- € 10.205 -/- € 10.002
Risico's De ontwerpbegroting 2022 van Reestmond is op 8 juni 2021 vastgesteld.
Ontwikkelingen De zogenaamde 'Groen & Grijs activiteiten" van Westerveld en Staphorst maken per 01-01-2021 geen deel meer uit van de begroting van Reestmond.
Beschut werken is ondergebracht bij Reestdal werken B.V., in de uitwerking van de begroting 2022 van Reestmond is hiermee geen rekening gehouden.
Bij de bepaling van de gemeentelijke bijdrage wordt uitgegaan van een verdeling op basis van het aantal SE's.

 

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (BVO)
Bestuurlijk belang De (bedrijfs) uitvoeringsorganisatie - BVO is opgericht door 11 gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bovengenoemde 11 gemeenten nemen in deze nieuwe vorm van een GR , waar geen sprake is van een algemeen bestuur, alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2022 is een bijdrage van € 39.373 opgenomen in de begroting. Dit betreft 2,26% van de totale bijdrage uit de GR die RSJ IJsselland ontvangt. Betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie sec; derhalve exclusief het budget voor de zorg kosten.
Openbaar belang/ doelstelling De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2020 (stand 31-12-2020) Begroting 2021 Begroting 2022
Eigen vermogen 0 0 0
Vreemd vermogen 2.713 onbekend onbekend
Resultaat 0 0 0
Risico's Gezien de risico's, de mitigerende maatregelen en de huidige bijdrageregeling is het niet nodig om een eigen weerstandsvermogen op te bouwen binnen het RSJ IJsselland. 
Ontwikkelingen De begroting 2022 gaat uit van het werkgeverschap bij RSJ IJsselland, met een beperkte flexibele schil. 

 

Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Bestuurlijk belang Deelname in Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Op basis van de verdeelsleutel (4,7%) en de overige diensten is de bijdrage van de gemeente Staphorst: € 518.720.
Openbaar belang/ doelstelling De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto ‘Lokale binding, regionale bundeling’ combineert de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan hebben het doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst IJsselland wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2020 (stand 31-12-2020) Begroting 2021 Begroting 2022
Eigen vermogen 640 316 316
Vreemd vermogen 1.409 1.883 1.751
Resultaat 313 0 0
Risico's Door een onafhankelijke deskundige is geconstateerd dat de begroting van de ODIJ kwetsbaar is en er beperkt grip is op de bedrijfsvoering. Deze deskundige adviseert dan ook om de uitgangspunten en de opzet van de financiering te herzien. Daarom is een Plan van Aanpak uitgewerkt langs vijf sporen, de financiële impact van de herinrichting van de begroting en de financiële effecten van het plan van aanpak zijn nu echter nog niet duidelijk. Ook de onduidelijkheid over de effecten van een herijking van de financieringsgrondslagen leidt tot een (financieel) risico. In onze risicoanalyse hebben wij hier rekening mee gehouden. Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.

In de begroting van de Omgevingsdienst is aangegeven dat de risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro. Dit bedraagt ongeveer 3% van de begroting. 
Ontwikkelingen In maart 2021 is een Plan van Aanpak waarbij de OD in 5 sporen werkt aan een efficiënt ingerichte organisatie die financieel in control is en focust op een rendementsverbetering van de beschikbare capaciteit. Ook wordt de komende periode gewerkt aan voorstellen voor een herijking van de financieringsgrondslagen, met ingang van 2023. De kosten die hiermee samenhangen, worden in een afzonderlijke begrotingswijziging 2021 opgenomen en zijn niet in de begroting 2022 verwerkt. 

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - 3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
BNG Bank N.V. , Den Haag 
Bestuurlijk belang Eén stem per aandeel van € 2.50. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente 30.030 aandelen ad € 2,50 totale waarde € 75.075. Het dividendbedrag voor 2021 is geraamd op € 55.600.
Openbaar belang/ doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Financiële kengetallen
(x €1 milj.)
Provincies en gemeenten worden geacht vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de BNG bank deze financiële informatie niet verstrekken. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2021 in de loop van 2022 beschikbaar worden gesteld. De laatst bekende financiële kengetallen zijn:
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 4.364
Vreemd vermogen 155.262
Achtergestelde schulden 733
Resultaat 2020: € 1,81 per aandeel
Risico's Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.  Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten.

 

N.V. Rendo te Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 43 aandelen ad € 453,77, totale waarde € 19.512.
Openbaar belang/ doelstelling De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig, stand 31-12-2020)
Eigen vermogen 76.899
Vreemd vermogen 98.621
Resultaat 9.555
Risico's Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Zie ook financieel belang.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten.

 

N.V. Rova te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,09%.
Portefeuillehouder L . Mulder.
Financieel belang gemeente 1. 217 aandelen, nominaal € 113,45 totale waarde € 24.618.
2. Achtergestelde lening van: € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling Werken aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen. De gemeente Staphorst draagt zorg voor onze publieke leefomgeving en alles wat daarin gebeurt. Is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het afval van inwoners. Omdat beheer in alle dynamiek en hectiek van het dagelijkse leven efficiënt en effectief uit te kunnen voeren werken gemeenten w.o. Staphorst veelal samen. Zo ook binnen ROVA. Als gemeentelijke uitvoeringsorganisatie in dienst van 23 samenwerkende gemeenten heeft deze zich verbonden aan bovengenoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid. ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame ontwikkeling begint bij het besef van het dragen van verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en het zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die worden verbruikt.
Financiële kengetallen
(x €1.000)
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig)
Eigen vermogen 35.111
Vreemd vermogen 57.238
Resultaat 5.057
Risico's Beperkt, tot:
1. Deelname aandelenkapitaal.
2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond).
In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders.
3. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten.
N.V. Vitens te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,32%, aantal aandelen: 18.531. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 18.531 aandelen ad € 1, in totaliteit € 18.531. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt 40% van het netto resultaat.
Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad €1.217.900 (ontstaan 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Eind 2021 is deze lening in zijn geheel afgelost en wordt er geen rente meer ontvangen.
Openbaar belang/ doelstelling Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij horende dienstverlening.
Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig, stand 31-12-2020)
Eigen vermogen 557,1
Vreemd vermogen 1.340,1
Resultaat 23,9
Risico's Beperkt tot deelname aandelenkapitaal. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten.

 

Enexis Holding N.V. te 's Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0226%.
Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente Totaal aantal aandelen eind 2020: 33.779.  Deze zijn in 2019 gewaardeerd op € 30,38 per stuk. Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V. voor een bedrag van € 112.836.
Openbaar belang/ doelstelling Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig, stand 31-12-2020)
Eigen vermogen 4.116
Vreemd vermogen 4.635
Resultaat na belasting 108
Risico's Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

Daarnaast heeft de gemeente Staphorst in 2020 een converteerbare hybride aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis Holding N.V. voor een bedrag van € 112.836.

 

Wadinko B.V. te Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 1,67%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 40 aandelen, geen balanswaarde.
Openbaar belang/ doelstelling De vennootschap heeft tot doel het deelnemen in ondernemingen en vennootschappen, met name die welke ten doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van milieu, techniek en innovatie, alsmede het daartoe deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
Financiële kengetallen
(x €1 mln.)
  Jaarrekening 2020 (geen begroting aanwezig)

Eigen vermogen 65,5
Vreemd vermogen 5,4
Resultaat (netto winst) -3,4
Risico's Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico’s. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico’s voor de aandeelhouders beperkt. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten.

 

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch 
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente 432 aandelen : 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).

De organisatie vervult drie doelstellingen:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);
c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

CSV zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhouderscommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. In 2021 heeft CSV bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is CSV in gesprek met de Belastingdienst over het bezwaar. Afhankelijk van de redactie van de Belastingdienst en de kans van slagen van een eventuele gerechtelijke procedure zal in overleg met Aandeelhouderscommissie van CSV de procedure al dan niet worden voortgezet.

Na afwikkeling van deze bezwaar- en eventuele gerechtelijke procedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure (bijvoorbeeld door een mogelijk compromis tussen de Belastingdienst en CSV of een besluit van de Aandeelhouderscommissie de procedure niet verder voort te zetten) zal CSV kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. 
Financiële kengetallen Balans 2020 (stand 31-12-2020) 2021 (stand 31-12-2021)
Eigen vermogen € 392.593 € 292.593
Waarvan reserves € 292.593 € 192.593
Vreemd vermogen € 27.162 € 25.000
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
 Resultaat na belasting  € -100.000 € -100.000
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal van deze vennootschap. 

 

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch 
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,0216%.
Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
 Financieel belang gemeente  432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.
Openbaar belang/ doelstelling

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.

PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. 

Het doel is dat de vennootschap in 2022 (of eerder indien mogelijk) zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. 

Financiële kengetallen Balans 2020 (stand 31-12-2020) 2021 (stand 31-12-2021)
Eigen vermogen € 1.569.395 € 1.499.395
Waarvan reserves € 72.573 € 2.573
Vreemd vermogen € 19.533 € 5.000
Waarvan voorzieningen € 0 € 0
Resultaat na belasting € - 70.000 € -70.000
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het gestort aandelenkapitaal en het resterend werkkapitaal in deze vennootschap. 

4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - 4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen
Bestuurlijk belang Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR.
Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom.
Financieel belang gemeente De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal. Voor het jaar 2022 is geraamd op: € 46.360.
Openbaar belang/ doelstelling

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:

  • De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
  • Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
  • Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
  • De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.

Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.

Financiële kengetallen
(x € 1.000)
  2020 (stand 31-12-2020)
Eigen vermogen 117
Vreemd vermogen 46
Resultaat 14
Risico's Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid.  De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%.  Basis: vloeroppervlakte.